E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : 1338 senesi Adliye bütçesinin Hükümete iadesine dair beyanatı
23 118 362
2 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Ruzname hakkında
25 147 111
26 164 84 85
27 187 169
27 190 260:261
3 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri Efendinin istidasına dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
25 157 422
4 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Hiyaneti vataniye mücrimlerinden bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatasının bir an evvel intacedilmesine dair sözleri
26 161 15 16
5 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Musakkafat Vergisinin ve Ağnam Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına ve memaliki müstahlasa âşar muamelâtına ve âşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhune ve mütefavvızalarının iadesine ve Âşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
26 163 76 77
6 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlâsadaki memurin hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair tezkere ve mazbata münasebetiyle
27 181 21:23 28
7 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Karahisarı Sahib Mebusu Ali Beyin, Karahisarı Sahib İstinaf Mahkemesi Reisi hakkındaki sualine cevabı
27 186 137:138
8 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye hakkında
27 190 271
9 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasada işgal müddetince tekevvün eden her nevi deavi ve muamelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır olan hükümler hakkında yapılacak muameleye dair Kanun
27 194 373:374 382
28 11 167 171 175 178 179 183
10 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel Kanunun, kavanini harbiyeyi iptal edip etmiyeceğinin tavzihine dair
28 8 96:97
11 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Hilafı kanun fazla hapse mahkûm edilen Niğdeli Halil İbrahim'in fazla mahkûmiyetinin affına dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 10 145
12 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Mahkûm askerî ve sivil üsera hakkında affı umumi ilânına dair Kanun münasebetiyle
28 14 244 246
13 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Sükna kanunu lâyihası hakkında
28 14 251
14 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey hâdisesinden Hükümetin Meclise malûmat vermesine dair takrir münasebetiyle
28 14 243
15 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : Vefaen bey'u ferağ veya teminat suretiyle emvali gayrimenkulleri merhun olup tediyei düyun edemiyen medyunların emval ve düyunu hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 26 216
16 Söz Alanlar RİFAT BEY (RİFAT ÇALIKA) (KAYSERİ) (ADLİYE VEKİLİ) : 26 Cemaziyelâhir 1336 ve 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına dair Kanun münasebetiyle
29 26 222 223