E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Tedrisatı iptidaiye Kanununun 13. maddesinin ilgasına dair teklif münasebetiyle
15 122 30:32
2 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Adana Leyli Sultanisi ile Gaziayıntab'daki Ticaret İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine tahsisat ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
15 132 193 196:199 201 204
3 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Sabık Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey hakkında açılan tahkikat neticesini bildiren rapor münasebetiyle
17 162 77
4 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : 1338 senesi Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resminin ve Harb Kazançları Vergisinin sureti tahsili hakkındaki lâyiha münasebetiyle
17 163 103:105
5 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Muvakkaten Trabzon'a gitmiş olan Dahiliye Vekili Fethi Beye Maarif Vekili Vehbi Beyin vekillik edeceğine dair tezkere münasebetiyle
18 7 185
6 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : 1338 senesi ikinci avans Kanunu münasebetiyle
19 38 505
7 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle
19 39 517:519
8 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Erzurum Mebusu Salih Efendinin Kars Maarif Müdürü hakkındaki suali münasebetiyle
20 42 30:31
9 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Ruzname ve Meclis içtimaları hakkında
20 46 125
10 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülmediğine dair tezkere münasebetiyle
20 52 347:348
11 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Ruzname hakkında
21 61 3:4
12 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
21 61 14
13 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun lüzumu tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
21 61 25:26 29 30 32
14 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cibayetine dair Kanun münasebetiyle
21 66 192 193
15 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
21 67 224:225
21 68 258:259
16 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi münasebetiyle sözleri
22 85 200 201
17 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Vergi zamaiminin tecili tahsili, hakkındaki takrir münasebetiyle
23 101 12
18 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı münasebetiyle
23 105 127:128
19 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ) : Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15. maddesi mucibince kura ve kasabat ahalisine yapılan tevziattan sarfınazar edilmesine dair takrir münasebetiyle
23 106 144:146
23 107 156:160