E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekâletine intihab edilmesi nedeniyle beyanatı
16 146 74:75
2 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1338 senesi Avans Kanunu münasebetiyle
17 167 185
3 Takrirler (önergeler) KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti nakliyei askeriye hakkındaki lâyihanın müstacelen müzakeresine dair
18 6 177
4 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanununu muaddil Kanun münasebetiyle
18 6 149:150 152:153 156 158
5 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu münasebetiyle
18 8 215
19 29 262 265
19 30 295:296
6 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zâbitandan kıdemli yüzbaşıya kadar melbusat bedeli itasına dair Kanun münasebetiyle
18 8 206
7 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Divanı Temyizi Askerî teşkili hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 23 100:101
20 45 97 101
8 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1338 senesi İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
19 38 501 505:506
9 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Yunan mezalimine karşı İtilâf Devletleri nezdinde teşebbüsatta bulunulmasına dair takriri münasebetiyle
20 46 140
10 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülmediğine dair tezkere münasebetiyle
20 52 341:346 348:349
11 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstifa eden Heyeti Vekilenin yeniden intihabına kadar eski vekillerin vekâleten vazifelerine devam etmelerine dair takrir münasebetiyle
21 71 354
12 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
21 75 417
22 81 16:17
13 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hakkındaki Kanun münasebetiyle
22 89 305 308:309
14 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Afyon Karahisar ve Dumlupınar muharebelerinde fevkalâde yararlıkları görülen Bazı kumandanların takdirname ile taltiflerine ve sair terfi ve taltife lâyık olanların inha defterlerinin peyderpey gönderileceğine dair Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle
22 96 472:474
15 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Eskişehir'den çekilen düşmanın perişan edildiğine dair beyanatı
22 96 486
16 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Yüzde yirmi tekâlifi milliye bakayasına dair sual takriri münasebetiyle
22 96 486
17 Beyanat Ve Nutuklar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bursa'nın istirdad edilmiş olduğuna dair beyanatı
22 100 619:620
18 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Keskin Hastanesi Hesap Memuru Cemal Efendinin affı hakkındaki istidasına dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
23 101 37 40:41
19 Beyanat Ve Nutuklar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ankara'ya avdeti münasebetiyle beyanatı
24 140 561:562
20 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasada metrûk mallar üzerinde yapılan suiistimal hakkında
25 147 122
21 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Yedinci Avans Kanunu münasebetiyle
25 155 370
22 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zevç, mahdum veya biraderlerinin askerlikten firarından dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 158 450:454
23 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
26 171 279:281
24 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elcezire İstiklâl Mahkemesi hakkında
26 178 457:458
25 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elcezire Cephesi İstiklâl Mahkemesine idam kararlarının infazı salâhiyetinin verilmesine dair
27 183 62
26 Beyanat Ve Nutuklar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel kanunun Kavanini Harbiyei iptal edip etmiyeceğine dair beyanatı
28 8 92:100
27 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bâlâ kazası ahalisine aidolan 75 devenin sahiplerine iadesine dair İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 8 108
28 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Topal Osman'ın hempalarından Meclis Muhafız Bölüğü Kumandanı Mustafa Kaptan'dan Mülâzimisanilik rütbesinin nez'iyle Hapsanei Umumiye nakli hakkındaki takrir münasebetiyle
28 16 309
29 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
29 23 86:89 93:94