E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri
3 55 397 398 399
6 115 381
20 57 489
25 150 185
26 177 437
2 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesi İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
19 38 499 501
3 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Harb Kazançları Vergisi Kanununun yirmiyedinci maddesinin birinci fıkrasını muaddil Kanun münasebetiyle
20 41 6:7 9 10
4 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyle arkadaşlarının, Müecceliyeti Askeriye Vergisi verenlerin harice gitmelerine müsaade edilmesine dair takriri münasebetiyle
20 55 439
5 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Muinsiz efrad aileleri maaşatı hakkındaki kanun lâyihasına dair
20 56 457 458 459
6 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ruzname hakkında
21 61 3
25 146 94
25 154 326
25 155 341
26 161 17 18
26 170 235:236
26 179 474
27 190 260
27 194 360:361
28 8 103
28 12 205:206
7 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Posta ve Telgraf İdaresinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle sözleri
21 62 60:62 70
8 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
21 63 75:78 90:93 96 98:99 102:104
9 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki Kanunun (A) fıkrasının tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle
21 65 137
10 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Siverek âşarının tahmin ve ahaliye zimmet kaydı suretiyle cibayet edilmesi için Hükümete müsaade verilmesine dair tezkere münasebetiyle
21 65 138
21 77 457
11 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cibayetine dair Kanun münasebetiyle
21 66 178:180 181 189:190
12 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâleti ve ona mülhak bütçelerin ikinci defa tâyini esami ile reye vaz'ı münasebetiyle sözleri
21 67 201
13 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesi Üçüncü Avans Kanunu münasebetiyle
21 68 233 234 264
14 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
21 68 254:255 260 261
15 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, Harb Kazançları komisyonları mukarreratına dair suali münasebetiyle
21 69 276:277
16 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Müzakeratı sulhiye İhzarı Komisyonuna iki âza intihabına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında
21 69 271
17 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanununu muaddil Kanun münasebetiyle
21 77 438:439 444:446 448:450 452:453 455
18 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan mevakı âşarı hakkında 16 Temmuz 1337 tarihli Kanunun temdidi meriyetine dair Kanun hakkında sözleri
22 83 70 75 76
19 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrükçe malı müsadere edilen Malatyalı Hacı Hüseyin Efendinin oğlu Abdulvahab'ın arzuhaline dair İstida Encümeni mazbatası hakkında
22 84 120:121
20 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle sözleri
22 84 150:152 153 154:156 158:161
22 85 175:179 180:181 184:186 187:193 195:196 198 200 201 202
22 86 214:215 217:220 223:226 234:241
22 89 293 295
21 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Dördüncü Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
22 88 252 254:257 259:260
22 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Harb Kazançları Vergisi tahsiline dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
22 89 282:284 288:291
23 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hakkındaki Kanun münasebetiyle
22 89 311 312
24 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî Tekaüt ve İstila Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle sözleri
22 92 376:377
25 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Harb Kazançları Komisyonu âzalarının aldıkları ücretin istirdadına dair takrir münasebetiyle
22 92 370:372
26 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Rüsumat İdaresince müsadere edilen Kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
22 95 463 465:466
22 96 490:494
27 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Evvelce Başkumandanlık emriyle alınan tekâlifi milliye yüzde yirmilerinin bakıyesinin tahsil edilmemesine dair takrir münasebetiyle
22 96 486
28 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesi İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti bütçesi münasebetiyle
22 98 555 557:559
29 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle
22 100 615:616
30 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Vergi zamaiminin tecili tahsili hakkındaki takrir münasebetiyle
23 101 11:12
31 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Âhar mahallere nakledilmiş eşhasın tasfiyeye tâbi emvali hakkında mevcut kararnamenin reddine dair karar münasebetiyle
23 102 49
32 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Beşinci Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
23 105 114 116:119
33 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 108 175:176 178:179
34 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Sinob'da tersane namiyle mevcut arazinin belediyeye terkine dair Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 114 309
35 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Altıncı Avans Kanunu münasebetiyle
23 116 329 330
36 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan Anadolu'ya geçen mâlûlinin müterakim maaşlarının itası hakkındaki takrir münasebetiyle
23 117 346
37 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat eşyasının men'i duhulü hakkındaki Kanunun tadiline dair kanun lâyihası hakkında
23 117 347:349
38 Beyanat Ve Nutuklar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : düşmandan kurtarılan mahallerde muamelâtı maliyeyi tetkik etmek üzere seyahate çıkacağına dair beyanatı
23 118 361:362
39 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Düşmandan kurtarılan yerlerdeki muamelâtı maliyeyi tetkik etmek üzere seyahata çıkacağına dair beyanatı
23 118 362
40 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Kurtarılan yerlere fevkalâde heyetler izamı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle (Menhubat komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki Kanun)
24 140 560:561
41 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Seyahatten avdeti münasebetiyle memaliki müstahlasadaki müşahedatına dair sözleri
25 146 97:105
42 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Emvali metruke ve Reji ahvaline ve Gümüşane Muhasebecisine dair istizah münasebetiyle
25 148 143:150 153
43 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Karahisarı Sabib Mebusu Mehmed Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Reji Müdürü Umumisi Midhat Bey hakkındaki istizahına cevabı
25 148 132:136
44 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Kendisine vekil sıfatiyle beyanı itimadedilmesi üzerine sözleri
25 149 165
45 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Üç milyon lira avans itasına dair Kanun münasebetiyle
25 151 214:216 217 231
46 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin, şimendifer umuru hakkındaki istizah takriri münasebetiyle
25 155 358:359
47 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Yedinci Avans Kanunu münasebetiyle
25 155 366:370
25 156 377:387 389 390
48 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Musakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve memaliki müstahlasa Âşar muamelâtına ve Âşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhume ve mü*tefavvızalarının iadesi ve Âşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin hissei menafi ve Maarifine ve tönbeki bey'iye ve İstihlâk Resmine ve 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
25 157 425:427 428 429:431
25 159 477:480 483 487 488:493
26 161 29:32
26 163 65:70 72 74 75 76 79:80
26 168 184:185 186 190 193
26 170 238:243
49 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Zevç, mahdum veya biraderlerinin askerlikten firarından dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 158 445
25 159 475:476
50 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Anasırı gayrimüslimenin emvali menkule ve gayrimenkulelerini satma meselesinde İcra Vekilleri Heyeti arasındaki ihtilâfın halledilmesine dair tezkere münasebetiyle
25 159 472:473
51 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Encümeni Müşaverei Maliyeye Meclisten bir âza intihabedilmerine dair Maliye Vekâleti tezkeresi hakkında
26 162 47:48
52 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
26 171 261:263 266:269 272:275
26 172 289 290 293:294 296:297 298:300 302 305
53 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Emvali metrukeden elde mevcut bulunan üzüm ve incir mahsulünün satılarak Ziraat Bankasının alacağına mahsubedilmesine dair takrir münasebetiyle
26 173 346
54 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Hariçten ithal edilecek çift ve damızlık hayvanat ile ziraat makinalarında istimal edilecek benzin, benzol, petrol, mazot ve sairenin Gümrük Resminden istisna edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni hakkında
26 173 334:337
26 179 486 487 497:500
55 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı Hacı Mehmet Efendinin ordu teslimatına mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle tanzim olunacak nüshai saniyesi hakkında bir karar ittihazına dair tezkere ve mazbata münasebetiyle
26 173 338:339 341:342 345
56 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zonguldak kömürlerine dair sualine cevabı
26 176 415:416
57 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Beyin, Mamuretülaziz vilâyetinde ihdas olunan maliye memurlukları hakkındaki sualine cevabı
26 176 417
58 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Genç Mebusu Fikri Faik Beyin Genç livası memurlarının tediye edilmiyen maaşları hakkındaki sualine cevabı
26 176 414
59 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, İstanbul memurlarına yardım yapılmasına dair sualine cevabı
26 176 414
60 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, beyiye memurlukları hakkındaki sualine cevabı
26 176 415
61 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İstanbul'daki Hıristiyanların emvali metrukesine dair sualine cevabı
26 176 417
62 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İzmit Mebusu Sırrı Beyin, istikrazı dahilî faizi karşılıklarına dair sualine cevabı
26 176 416:417
63 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Refik Beyin, tediye edilmiyen memur maaşlarına dair sualine cevabı
26 176 418
64 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Aleksanros'un develerine dair sualine cevabı
26 176 418
65 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Cemil Beyin, memaliki müstahlasadaki mütekaidin, eytam ve eramil maaşları hakkındaki sualine cevabı
26 176 417
66 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Fransa Hükümetinin Adana'yı işgali zamanında ahaliden cebren almış olduğu eşya ve emval bedeli olarak Hükümete teslim etmiş olduğu 38 bin küsur lira hakkındaki sualine cevabı
26 176 414
67 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Meskûkâtı mağşusenin tedavülünün uzatılması hakkındaki suale cevabı
26 176 413
68 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs edilen mahallerin âşar hissei ianesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 179 476:477
69 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Jandarma muhassasatının tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 184 88:90 92
70 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa*zarındaki kereste fabrikasına dair sualine cevabı
27 186 133 134 135
71 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Trakya'ya gönderilen maliye memurlarının harcırahlarına dair sualine cevabı
27 186 135:137
72 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Samsun'da tütünlere takdir edilen kıymetin iptal edilmesine dair olan tezkere hakkında
27 190 250:251
73 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
27 191 292:295 296 301:302
74 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Velileri memur olan talebenin mektep taksitlerinin velilerinin müterâkim maaşlarından mahsubedilmesine dair takriri münasebetiyle
27 191 282
75 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Yeniden madenî para bastırılması hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle
27 194 359
76 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1339 senesi bütçesi tasdik edilinceye kadar Hükümete avans verilmesine dair
27 199 484
77 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1339 senesi Birinci Avans Kanunu münasebetiyle
27 201 506 510:512 516 519:521 523 527:528 529:532 537 539 540 543:545
78 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına muzeyyel Kanunun, kavanini harbiyeyi iptal edip etmiyeceğinin tavzihine dair beyanatı
28 8 96
79 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine dair Kanun münasebetiyle
28 9 125:130 134:136
80 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Avans Kanununun altıncı maddesinin tefsirine dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 12 206:207 208:210
81 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat Bankası için avans itasına dair Kanun münasebetiyle
28 18 375
82 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
29 23 86:87 88 89 91:92
29 24 127:129 130 132:136
83 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan gelen eşyanın Gümrük Resmi hakkındaki karar münasebetiyle
29 23 82
84 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk Resmine ve hariçten ithal edilecek hayvanatın iki sene müddetle Gümrük Resminden muafiyetine dair kanunlar münasebetiyle
29 23 74 76:78 81
85 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Âhar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlubatı metrukesi hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylûl 1331 tarihli Kanunu muvakkatin Bazı mevaddı ile 20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanununu muaddil Kanun münasebetiyle
29 25 161:164 170
86 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 25 176 177
87 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boruların Gümrük Resminden muafiyeti hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 26 208
88 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 26 Cemaziyelâhir 1336 ve 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına dair Kanun münasebetiyle
29 26 224