E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Meclis içtimaının bir hafta talikine dair takrir münasebetiyle
10 38 377
2 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 39 394:395
3 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Nakliyatı ticariyede istimal edilecek yük otomobili ve kamyonların İthalât Resminden istisna edilmelerine dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 39 388:389
4 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Şehit zâbitan ve efrad ailelerine ait vergi borçları ve Âşar Rüsumunun bu sene tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 39 393
5 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İttihat ve Terakkiye ait eşya ile mebaninin maarif idaresine devredilmesine dair teklifi kanuni münasebetiyle
11 44 68
6 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhizatı askeriyeleriyle firar eden efrat hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 44 87
7 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanunu münasebetiyle
11 45 102:104
8 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Karahisarı Şarki sancağı Muhasebecisi Sadık Bey hakkında Maliye Vekâletinden olan sual münasebetiyle
11 45 97:100
9 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Askerî elbisesi ve teçhizatiyle kaçan askerin ödeme ile mükellef tutulmasına dair Kanun münasebetiyle
11 47 170
10 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan mevkilere munhasır olmak üzere âşarın usulü cibayetine dair kanun lâyihası münasebetiyle
11 50 243 246:248 257
11 51 288 290:292 294:295
11 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
11 51 287 300:301
12 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit İstihlâk Resminin artırılmasına dair kanun lâyihaları münasebetiyle
11 58 376:380 382:383 391:397
13 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Elviyei selâ'sede vergilerin sureti cibayeti hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 64 60:63
14 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Kanunu münasebetiyle
12 75 206:207
15 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Düşman istilâsından kurtarılan mahallerde sahipleri firar eden gayrimenkul mallarla mezruat hakkında ve evleri yıkılmış olanlara emvali metrûkeden ev verilmesine dair kanun lâyihaları münasebetiyle
12 77 227 229:230
14 108 159 161
16 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Tuz Kanununun tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
12 78 243:248
17 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
12 78 242 243
18 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Muinsiz efrat ailelerinin infak ve iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
12 80 274:276 279:280 282:283
19 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Vehib Paşa ile Kaymakam Pertev Beyin emlâkine dair suali münasebetiyle
13 88 97:98
20 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Rus altınlarının kıymetinin neden artırıldığına dair istizah münasebetiyle
13 89 114:122
21 Teklifler HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ağustos 1337 gayesine kadar verilen 10 milyon liradan bakiye kalan meblâğın Eylül ve Teşrinievvelde sarfına mezuniyet verilmesine dair (2/363M.)
13 90 134:135
13 92 140:143
22 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ağustos gayesine kadar bakıye kalan on milyon liranın Eylûl ve Teşrinievvelde sarfına mezuniyet verilmesine dair teklifi münasebetiyle
13 90 134 135
13 92 140:143
23 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Amasya'daki Şefkati İslâmiye Yurdu için bütçeye beş bin lira konulmasına dair Kanun münasebetiyle
13 93 152:153
24 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan mahaller ahalisine muavenet hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 99 271:273
25 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Masarifatı umumiyenin kontrolü için Mecliste bir encümen teşkil edilmesine dair takrir münasebetiyle
13 100 281:282
26 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Beyiye ve gişe memurluklarının mâlûl gazilere tahsisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
14 112 248 250:251
27 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Tunalı Hilmi Beyin, Vilâyatı meşgule memurinin maaşatına dair sualine cevabı
14 116 319:320
28 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin memurin harcırahı maddesine otuz bin lira tahsisat itası hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 121 8:10
29 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Nafıa, bütçesine zamaim icrasına dair Kanun münasebetiyle
15 130 153:154
30 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, âşar mültezimlerinin mağdur edildiklerine dair istizah takriri münasebetiyle
15 138 296:303
31 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Yozgad zürraından talebedilen zâhire bedelinin zürraın matlubuna mahsubedilmesine dair takrir münasebetiyle
15 138 284:285
32 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Mut kazasının Kale mahallesindeki maamüştemilât hamam arsasının Mut Belediyesine terkine dair Kanun münasebetiyle
16 143 30
33 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti tarafından getirilmiş olan eşyayı askeriyeden alınan Gümrük Resmi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
16 144 46
34 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Metrenin memleketimizde tul vahidî kıyasisi olarak istimal edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
16 145 66
35 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Zahire ithalâtından alınmakta olan Gümrük Resmi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 154 221:222
36 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Kütahya Meclisi Umumi âzasından iki zatın maaş ve harcırahlarına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
16 156 252:253
37 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Esbak Maarif Nazırı Şükrü Bey hakkındaki sual münasebetiyle
16 157 269
38 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâletince satılan hububata dair takrir münasebetiyle
16 157 259:260
39 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Köylünün Harbi Umumi içindeki senelere ait âşar ayniyatı zimmetlerinin tecili hakkındaki takrir münasebetiyle
17 161 34:36
40 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Mektup zarflariyle kartpostallara Himayeietfal menfaati için birer kuruş ücret zammedilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 161 32:33
41 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 senesi bütçesi hakkında
17 163 89 92:96 98:99
17 165 135 137:140
17 166 154:156
42 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesi Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resminin ve Harb Kazançları Vergisinin sureti tahsisi hakkındaki lâyiha münasebetiyle
17 163 103:105
43 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ferağ ve İntikal harçlarının tadili hakkındaki Kanunu Muvakkate müzeyyel Kararnamenin bir sene daha temdidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
17 165 128
44 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet olanlara verilecek zahire hakkındaki Kanun münasebetiyle
17 165 130:131
45 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1338 senesi Avans Kanunu münasebetiyle
17 167 173:174 176 178:179 188
46 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Harb Kazançları Vergisinden henüz tesbit edilmiyenlerin tecili tahsili hakkındaki takrir münasebetiyle
18 5 122:123
47 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Maaşatın seyyanen verilmesine dair Reşad Bey (Saruhan) nın takriri münasebetiyle
18 5 117:118
48 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Muinsiz efrat ailelerine maaş bağlanması meselesinin bir an evvel halline dair
18 5 116
49 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ruznamenin hüsnütanzimine, Meclis zabıtlarının günü gününe tabı ve tevzi ettirilmesine, arzuhallere, suallere dair takrir münasebetiyle
18 5 136
50 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu münasebetiyle
18 8 226:227 230
51 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bayezid livasına ithal edilecek zahire hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 24 130:132
52 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İstihlâk Resmî hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 27 152:155 157:158
53 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 27 162:165 167:168 171:172
54 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Akarat Vergisinin tezyidi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
19 28 209 211:214
55 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Memaliki müstahlasadan firar veya gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenkulesinin iadesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 28 220:222
19 31 312 315:316 319
56 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Cezai nakdîlerin beş misline iblâğına dair Kanun münasebetiyle
19 29 249:250
57 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten tesviye edenlere muafiyet teminine dair kanun lâyihası hakkında
19 32 340:343
58 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Maliye Vekâletinden istifası hakkında
19 32 345