E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : Londra'ya gönderilecek heyeti murahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata dair sözleri
8 141 23:24 28:29
2 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 148 166:172 174:180 183 185:186
3 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 156 408:409
4 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : İstiklâl Marşı münasebetiyle
9 1 13 85 86 88
9 6 85 86 88
5 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi Efendi ile arkadaşlarının; Bitlis, Genç ve Muş livalarında mektep olmadığı halde maarif müdürü tâyin edildiğine dair istizah takririne cevabı
9 16 339:345
6 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara'da ilga edilen darülmualimin ve darülmuallimat hakkındaki Kastamonu Mebusu Sabri Beyin suali münasebetiyle
14 104 38
14 105 67:69
7 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (ANTALYA) (MAARİF VEKİLİ) : Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyat Mualliminin tebdili sebeplerinin beyanına dair Maarif Vekâletinden olan istizah takriri münasebetiyle
14 108 165:171
14 109 182 192 194:202