E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : 1336 senesi Adliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen sual takriri münasebetiyle sözleri
8 157 452:456 458 462:463
2 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Anteb İstinaf Müddeiumumisi hakkındaki sualine Adliye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet Beyin şifahi cevabı
9 6 84
9 14 291
3 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye Vekâletinden istizah takriri münasebetiyle
9 6 73:75 77:78 81:83
4 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, hâkimi münferit teşkili hakkındaki sual takririne cevabı
9 12 236:238
5 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Anteb İstinaf Müddeiumumisi hakkındaki sual takririne cevabı
9 14 291
6 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, şahadetnamesiz dâvavekilleri hakkındaki sualine cevabı
9 14 291
7 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Şûrayı Devletin memurin muhakematına mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 21 8:9 15:16
8 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak Gazetesi sahibi Midhat Bey hakkındaki istizah takriri münasebetiyle
10 22 33:34
9 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun altıncı maddesinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
10 27 164
10 Söz Alanlar HAFIZ MEHMET BEY (MEHMET İZZET EYÜPOĞLU) (TRABZON) (ADLİYE VEKİLİ) : Kars ve Ardahan livalarında Adliye teşkilâtının bir an evvel yapılmasına dair takrir münasebetiyle
10 29 230 232:233