E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mültecilerin tedarik ettikleri vesaiti nakliyenin ellerinden alınması esbabına dair sual takriri münasebetiyle sözleri
2 39 378:379
2 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ahziasker şuabatına memur zâbitanın harcırahlarına dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 60 586
3 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanunu münasebetiyle sözleri
5 90 190
4 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Anteb vaziyeti askeriyesi hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 117 447:448
5 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gayrimüslimlerin askere alınmamaları esbabının beyanına dair sual takriri
6 117 446
6 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Konya ve civarında cebren toplanmakta olan beygirler hakkındaki sual takriri münasebetiyle sözleri
6 117 446
7 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Şimendiferlerin istihlâk ettiği odunlar hakkındaki sual takriri münasebetiyle sözleri
6 117 444
8 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Trabzon'daki dekovil alât ve edevatının satılması esbabına dair sual takriri münasebetiyle sözleri
6 117 445 446
9 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Yunan taarruzuna dair beyanatı
7 131 230:231
10 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Çerkes Ethem'e ve Yunan taarruzuna (Birinci İnönü) dair beyanatı
7 131 230:231
7 133 280:282
7 135 340:341
11 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Birinci İnönü Harbi hakkında beyanatı
7 133 280:282
12 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İtimat talebine dair sözleri
8 141 27 30 32
13 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Londra Konferansına izam olunacak heyeti murahhasaya verilecek talimat hakkında beyanatı
8 145 102
14 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle sözleri
8 147 135:137 139:145 147:148 152
8 151 260:261 264:265
8 152 285 292 293
15 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Seyyar jandarma müfrezelerinin lağvı hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 148 164 165
16 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Yazıcı efradı ve küçült zâbitanın iaşesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 7 106 108 109
17 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İkinci İnönü zaferinden sonra cereyan eden harbin ikinci safhası hakkında beyanatı
9 20 474:477
18 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 25 95:96
19 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Muhacir ve mültecilerin askerliklerine dair kanun teklifi ve takrir münasebetiyle
11 42 46