E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Muvazenei Maliye Encümeni âzalarının istifası münasebetiyle
10 34 301 302 304
2 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Siyaseti dâhiliye ve hariciye hakkındaki beyanatı
10 38 375:376
3 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Zara ve havalisindeki harekâtı askeriye (Ümraniye hâdisesi) hakkındaki sualine İcra Vekilleri Heyeti Raisi Fevzi Paşanın tahrirî cevabı
11 44 65
14 116 316:318
4 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Yunan taarruzu hakkında beyanatı; Sakarya Muharebesi ve Konya, Kastamonu ve Samsun'a birer istiklâl mahkemesi gönderilmesine dair şifahi teklifi
11 49 236:238
11 54 348:353
5 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Yunan taarruzuna ve üç yerde istiklâl mahkemesi kurulmasına dair beyanatı
11 54 348:349
6 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Cepheye dair beyanatı
11 57 367:368
7 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşa hakkındaki sual ve istizahlar münasebetiyle
14 106 121:122 125
8 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Yunan mezalimine dair Heyeti Vekileden sual takriri ve İcra Vekileri Heyeti Raisi Fevzi Paşanın tahrirî cevabı
14 116 313
9 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Hariciye Vekilli Yusuf Kemal Beyin İstanbul'daki tarzı hareketine ve Müşir İzzet Paşa Heyetinin Londra seyahatine dair muhtelif sual ve istizah takrirleri münasebetiyle
18 3 71:72
10 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu münasebetiyle
18 10 274
11 Söz Alanlar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Müdafaai Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi)*Ukrayna Muahedenamesini teati için Harkof'a gidecek heyet hakkındaki tezkere münasebetiyle
18 10 268:269