E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Harcırah kararnamesinin tadili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
2 39 383
2 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük resminin beş misline iblâğına dair kanun münasebetiyle sözleri
2 40 391:395
3 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ardiye resminin on misline iblâğına dair kanun lâyihası münasebetiyle
3 41 20
3 42 40
4 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bilûmum harcırahlardan yüzde otuzunun katına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 41 15
3 42 37:38
5 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Erkân, ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyeye zam icrasına dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 43 87
6 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Memur iken mebus intihabedilen zevatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiyle sözleri
3 43 82
7 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vakıanın ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine ve makamı vekâletle vilâyattan ne gibi masarifat yapıldığına dair Maliye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle sözleri
3 43 76:78
8 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Vilâyatı Şarkıye muhacirlerine muavenet edilmesi hakkındaki takrir ile Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 43 96
9 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Âşarın teslise raptı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
3 44 123 127:130 132
3 51 279:280 282:284 286
10 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ereğli ve Zonguldak havzalarından ihracolunacak maden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
3 49 238:240 241 243:245 247
11 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İzmit Mebusu Fuad Beyin hidematı vataniyede bulunmak üzere izninin bilâmüddet temdit edildiğine dair tezkere münasebetiyle sözleri
3 51 276:277
12 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Matbuat Müdiri Umumisinin Meclisten intihabına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 52 301
13 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'daki talimgâh efendilerine dörder yüz kuruş maaş verilmesine dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 54 366
14 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bu seferberlik müddetine munhasır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfaza efradından bedeli nakdî ahzine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 56 487:490
5 90 175 176
15 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir heyet gönderilmesine dair verilen kararın reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
3 56 445 448
16 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve Temettüat Vergisi ile küsuru munzammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli kararname ahkâmının tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
3 56 452:453
17 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Darülmualliminlerin lağvına ve sultanilerin idadiye kalbine dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 58 504
18 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri
3 58 502:503
19 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Meclisin şeklinin tesbitine ve nısabı müzakereye ve tahsisata ve Meclis âzalığı ile içtima edebilecek memuriyetlere dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 59 537:539 541 545
20 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Muhasebei hususiyelerin lağvına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 59 535
21 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Divanı Muhasebat teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 60 577:578
22 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İstiklâl Madalyası Kanunu münasebetiyle sözleri
3 60 574
23 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Meşgul mahallerden gelen ve Muhasebei Hususiyeden maaş alanlara Umumi bütçeden muavenet icrasına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 60 580:581 583
24 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Altı aylık muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
4 61 17:19
4 62 58 63:67
25 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Meclis âzasından bir zat namına Bayazıt Bidayet mahkemesinden gönderilen celp müzekkeresi hakkında sözleri
4 63 81
26 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı vergi kanunlarının müstacelen müzakere edilmesine dair sözleri
4 64 106:107
27 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Büyük Millet Meclisi Âzası harcırahlarından % 40 tenzilât yapılması esbabının tenvir edilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
4 64 111
28 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Men'i Müskirat Kanunu münasebetiyle sözleri
4 64 113:117 122:123 125
29 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İhracat Rüsumu hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
4 66 159:163 170:176 178 180 183
4 68 219:221
30 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, seferberlikte hırsızlıkla iktisabı servet edenler hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
4 66 158:159
31 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebetiyle sözleri
4 67 203 206:207 209
32 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İstiklâl mahkemeleri intihabatı münasebetiyle sözleri
4 68 216:217
33 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Temettü Kanunu münasebetiyle sözleri
4 68 228 233
4 69 247:248 250 251 253 254
34 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak'ta askerlik muafiyeti hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
4 68 225
35 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Malmüdürlerinin Maliye Vekâletince tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
4 70 270:274
36 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Posta ve telgrafhanelere ait nukudun Ziraat Bankalarınca bilâücret nakli hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
4 70 269:270
37 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Kaymakam Tahir Beyin ailesine maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 71 294
38 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Tuz Resmi hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 71 305:306 310 313:316
39 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak ve havalisinde hastaneler küşadı hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
4 71 291
40 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İstikrazı dahilî tahvilâtı hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
4 73 360:361
41 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Damga resminin tezyidi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
4 74 404:407 409:410
4 75 418:419 421
42 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Azil ve nabsedilen memurin cetvelinin Meclise gönderilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
4 76 451 478:479
43 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : 1336 senesi muvazenei umumiye kanun layihası münasebetiyle sözleri
4 76 452:453
44 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bütçe müzakeresi esnasında Bazı maddelerin nazarı dikkate alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri
4 76 456:457
45 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
4 76 468:469
46 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine verilmekte olan ianelerin badema malsandıklarına yatırılmasına dair lâyiha münasebetiyle sözleri
4 76 473
47 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Oyun kâğıtlarından alınmakta olan İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
4 76 463
48 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Baltalık Kanunu münasebetiyle sözleri
4 78 524
49 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Encümenlerde bulunan maliyeye ait on kanun lâyihasının müstacelen müzakere ve intaç edilmesine dair tezkere münasebetiyle sözleri
5 81 10
50 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şubelerden encümenlerdeki münhallere âza intihabı münasebetiyle söz1 eri
5 81 14
51 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Tababeti Adliye Kanunu münasebetiyle sözleri
5 81 15
52 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Mahmud Esad Beyin, Malta'da mevkuf bulunan Türk vatandaşları hakkındaki cemilekârlığından dolayı Azerbaycan Hükümetine teşekkür edilmesine dair takriri münasebetiyle sözleri
5 87 131
53 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Mahpus iken askere sevk edilen İskilipli Alioğlu Mustafa ve rüfekâsının afları icabedip etmiyeceğine dair Adliye Vekaleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
5 87 128
54 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Maraş Mebusu Yakup Hamdi Beyin mebusluktan istifasına dair Maraş mutasarrıflığının telgrafı münasebetiyle sözleri
5 87 120
55 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şehit merhum Hafız Hüseyin Beyin hemşiresinden mevrut taziye mektubu münasebetiyle sözleri
5 87 120
56 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Harp Kazançları Vergisinin Tahsiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
5 90 193
57 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi muvakkat Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
5 90 182
58 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanunu münasebetiyle sözleri
5 90 187:191
59 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İşgal dolayısiyle terki mevkie mecbur kalan memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında kanun münasebetiyle sözleri
5 91 221:222
60 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Teşrinisani ve Kânunuevvel 1336 aylarına mahsus muvakkat Bütçe Kanunu, Seferberlik ve Cephe Zammı Kanunu mucibince verilecek 1 800 000 liranın iki aylık muvakkat bütçeye ilâvesine ve Hudut Sıhhiye bütçesine tahsisat ilâvesine dair Sıhhiye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 92 247:248
61 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Hazinei Hassaya ait bulunan emlâk ve arazi muamelâtı tasarrufiyesine dair takriri münasebetiyle sözleri
5 93 263:267
62 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankara'daki Mektebi Harbiye tâlimgahından neşet edecek zâbitvekillerine maktuan yüz ellişer lira teçhizat parası itasına dair teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
5 93 257
63 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, muhasebei hususiyelerin lâğviyle memurini maarif maaşatının muvazenei umumiyeden itası hakkındaki takriri ve Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 94 281:282 284
64 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Emlâk, arazi ve temettü vergisi tezkere esmanının tezyidi hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 96 326:328
65 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, hidematı vataniyeden maaş alanlara tahsisatı fevkalâde itasına dair teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
5 97 353
66 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İsparta'nın Keçiborlu Kükürt fabrikasiyle Ereğli Maden İdaresi maaşat ve masarifatı hakkındaki Tahsisatı Munzamma Kanunu münasebetiyle
5 98 396
67 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfekasının, Dersim ahvaline dair istizah takririne cevabı
5 99 431:432
68 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Erzurum Mebusu İsmail Beyle rüfekasının, Ermenistan Sulh şeraiti hakkında istihzah takriri ve Hariciye Vekâleti vekili Muhtar Beyin cevabı münasebetiyle sözleri
5 99 425:426
69 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Moskova'ya gidecek heyeti sefaret harcırahları hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
5 100 445:446
70 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Hazinei Maliye namına çıkarılan kıymetli evrak hakkindaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
6 103 68:72
71 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Senei haliye Ağnam Resmine bir misli zamma dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 103 55:57 59:60
72 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'ya merbut Çubukabat ve Zir nahiyelerinin kaza haline ifrağı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
6 104 92
73 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 102. maddesi fıkrai ahiresinin ilgasına dair kanun münasebetiyle sözleri
6 104 97:98 99
74 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Kıymeti mukaddereli mektuplar ile posta paketlerinin ücuratı teminiyesinin tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 104 101:102
75 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Sicilli Nüfus Kanununun 41, 42 ve 43. maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 104 95
76 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Giresun müstakil livası teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri
6 106 142
6 108 198
77 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye bütçesine üç milyon lira ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
6 107 177:178
78 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara muallimlerinin grev ilân etmelerinden dolayı Maarif Vekâletinden vâkı olan istizaha mütaallik sözleri
6 108 205 210:213
79 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : İstiklâl Mahkemeleri Kanununa bir madde ilâvesine dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
6 111 273
80 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Mualliminin müterakim maaşatına sarf edilmek üzere vilâyata muavenet faslından beş yüz bin lira itasına dair takrir münasebetiyle sözleri
6 111 283
81 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Muallimlerin tahakkuk etmiş matluplarının tesviyesi için tahsisatı munzamma istenilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
6 111 277:280 282
82 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak memurini maaşatına zamaim icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri
6 111 291
6 120 510
83 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Konya, Akşehir, Seydişehir ve Karaman'ın elviyei müstakille şeklinde idaresine ve dört kaza teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 112 307
6 116 416:417
84 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ticaret Vergisi kanunu lâyihası hakkında sözleri
6 112 315:317 319 324:328
6 120 514
85 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : 1337 bütçesinin bir an evvel Meclise celbine dair takrir münasebetiyle sözleri
6 115 385
86 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şer'iye Vekâleti bütçesine zamaim icrasına dair tezkere münasebetiyle sözleri
6 115 383 394
87 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ağnam Resmi hakkındaki sözleri
6 117 442
88 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak havzasından kömür ihracında hâsıl olan buhrana dair sual takriri münasebetiyle sözleri
6 117 436
89 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Seyahat vesikası usulü hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 118 474
90 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Malta'da mevkuf bulunanların ailelerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
6 120 518:522
91 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazenei Maliye Encümeni Reis ve Mazbata Muharrirlerinin istifalarına dair takrir münasebetiyle sözleri
7 124 63:64
92 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına mahsus Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
7 125 74 76:81
93 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 125 84:85
94 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Mamulâtı dâhiliyeden elbise istimali hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
7 127 107:108
95 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara Darülmuallim ve Darülmuallimat maaşatının Muvazenei Umumiyeden istisnasına dair teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
7 130 193
96 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Bursa Sanayi Mektebinden Konya'ya nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair sual münasebetiyle sözleri
7 130 200
97 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Anadolu'ya gelen zâbitan ve memurine verilen harcırahlar hakkında Maliye Vekilliğinden yapılan istizah münasebetiyle sözleri
7 132 244:245
98 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Garp Cephesinde galibiyeti temin eden erkân, ümera ve zâbitanın terfi ettirilmesi hakkindaki takrir münasebetiyle sözleri
7 133 286
99 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Şifre muhaberatının rüesayi memurini mülkiye ve askeriyeye hasrı hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
7 137 360
100 Söz Alanlar FERİT BEY (AHMET FERİT TEK) (İSTANBUL) (MALİYE VEKİLİ) : Vilâyetler için Ağnam Resminden bir hisse verilmesi hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
7 137 353
1 2