E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Bazı memurini mülkiye ve adliyenin kanunsuz azledilmeleri sebebine dair istizah takriri münasebetiyle sözleri
2 28 189:190 192
2 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin badema alacağı şekil hakkında Heyeti Vekilece ittihaz edilen mukarrerata dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
3 41 30:31
3 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beylerin şifahen yekdiğerine atfeyledikleri mesailin her şubeden müntahap birer âzadan mürekkep bir encümende tetkikıne dair takrir münasebetiyle sözleri
3 42 58 60
4 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyin Siird Mutasarrıflığına tâyin edilmesi ve Adliye Müsteşarlığı esnasındaki yolsuzluklarından dolayı hakkında tahkikat ve takibatta bulunulmaması sebebine dair Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinden istizah takriri münasebetiyle sözleri
3 42 44:49 51 52
5 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan çıkıp Meclise gelmiyen âzaların âdemi kabulü hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 52 297
6 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : İstanbul'dan gelenler hakkında ittihazı lâzımgelen tedabire dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 52 298
7 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Mesken icarları hakkındaki teklifi kanunileri münasebetiyle sözleri
7 122 33
8 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : İdam cezalarının Meclisce tetkikine dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
7 130 210
7 131 232 234
9 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin mebusluktan ihraç edilmesi hakkında Mustafa Kemal Paşa tarafından vâkı olan beyanat üzerine sözleri
7 131 230
10 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Hususi mesakine ciheti askeriyece vaziyed edilmemesine dair takrir münasebetiyle sözleri
7 131 217
11 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Linyit kömürü ihracına dair Kanun münasebetiyle sözleri
7 131 220
12 Beyanat Ve Nutuklar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye kadrolarına dair beyanatı
7 135 342
13 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebetiyle sözleri
7 135 333
14 Söz Alanlar CELALETTİN ARİF BEY* (ERZURUM) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâletiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası münasebetiyle sözleri
7 137 361:364 367 368