E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Ragıb Beyle rüfekasının, istihbarat için Antalya'ya bir heyet gönderilip gönderilmediğine dair sual takriri ve Hariciye Vekâleti Yetkili Muhtar Beyin tahrirî cevabı
2 40 388
3 44 111:112
2 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Sepa Konferansı Reisi Mösyö Milran tarafından verilen cevabi notada müstamel tâbirattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi teşebbüsatta bulunduğuna dair Hariciye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle sözleri
3 43 74:75 86
3 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Sepa Konferansı Reisi Mösyö Milran tarafından verilen cevabî notada müstamen tâbirattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi teşebbüsatta bulunduğuna dair sual takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı
3 43 74:75 83:86
4 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Erzurum'da tahtı nezarette bulunan İngiliz kaymakamı Ravlinson hakkında Hariciye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle sözleri
3 44 110:111
5 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İtalya'da vukubulan zelzele dolayısiyle İtalya Meclisi Mebusanına taziye telgrafı çekilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
4 75 435
6 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ermeni Cumhuriyeti ile cereyan eden muhaberatı siyasiye ve sulh şartları hakkında beyanatı
5 96 336:339
7 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ermeni Cumhuriyetiyle cereyan eden muhaberatı siyasiye ve sulh şartları hakkında beyanatı
5 96 336:339
8 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Erzurum Mebusu İsmail Beyle rüfekasının, Ermenistan sulh şeraiti hakkında istizah takriri münasebetiyle sözleri
5 99 419:423 424
9 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hariciye Vekâleti bütçesine zam icrasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
5 100 448
10 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak üzere gönderilecek heyetin tahsisatı maktualarına dair Kanun münasebetiyle sözleri
5 100 455:457
11 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ermeni Cumhuriyeti ile cereyan eden muhaberatı siyasiye ve sulh şartları hakkında beyanatı
6 108 199:202
12 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ermenistan'la akdedilen sulh esasatına dair beyanatı
6 108 199:202
13 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ahvali siyasiye hakkında beyanatı
7 128 146:158
14 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ahvali siyasiye hakkında sözleri
7 128 146:158
15 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İdam cezalarının Meclisçe tetkikına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
7 130 208
16 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İdam cezalarının Meclisçe tetkikına dair Kanun münasebetiyle sözleri
7 130 208
17 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Tiflis ve Bakû sefaret heyetleri maaşat ve muhassasatları için Hariciye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
7 134 314:315
18 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Yozgad Mebusu İsmail Fazıl Paşa'nın, Londra'ya izam olunacak murahhaslar hakkındaki suali ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı
8 143 68
8 151 237:238
19 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 151 237:238 246:247 249:252
20 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Memurini Hariciyeye verilen tahsisatı fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
8 151 240 241 242 244
21 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyle arkadaşlarının, Adana havalisinde Fransızlar tarafından kendi lehlerine ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti aleyhine rey toplandığına dair sual takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı
8 157 434:435
22 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Adana ve havalisinde Fransızların kendi lehlerine rey topladıklarına dair sual takriri münasebetiyle sözleri
8 157 445
23 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Londra Konferansı müzakeratına, Rusya ve Gürcistan ahvaline dair beyanatı
9 5 65:68
24 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Londra Konferansı müzakeratına, Rusya ve Gürcistan ahvaline dair beyanatı
9 5 65:68
25 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Papa Onbeşinci Benuva'dan Mustafa Kemal Paşaya mevrut telgraf ile ona verilen cevap hakkında beyanatı
9 6 90:92
26 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Papa 15.Benova'dan Mustafa Kemal Paşaya mevrut telgraf ile ona verilen cevap hakkında beyanatı
9 6 90:92
27 Beyanat Ve Nutuklar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye ile Rusya arasında akdedilen Muahedenamenin metni hakkında beyanatı
9 11 205:209
28 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye ile Rusya arasında akdedilen muahedenamenin metni hakkındaki beyanatı
9 11 205:209
29 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Nebizâde Hamdi Beyin, işgal altındaki arazide Yunanlıların ika ettikleri mezalimin önüne geçmek için ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildiğine dair Hariciye Vekâletinden sual takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı
9 16 364:368
30 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Nebi Zâde Hamdi Beyin işgal altındaki arazide Yunanlıların ika ettikleri mezalimin önüne geçmek için ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildiğine dair sualine cevabı
9 16 365:368
31 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Prens Sabahaddin Beyden gelen tebrik telgrafı münasebetiyle
11 55 358