E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Malta'dan berayi muhakeme İstanbul'a getirilmiş olan Cemal ve Cevat paşalarla rüfekasına dair beyanatı
3 47 189
2 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Konya hâdisesi hakkında suali münasebetiyle sözleri
5 86 113:114
3 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Bozkır hâdisesinde şehit edilen Kaymakam Demir Asaf Beyin kaatillerinin idam olunmalarına ve ailesinin terfihine dair takriri münasebetiyle sözleri
5 86 115
4 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Vilâyat teşkilâtında tadilât icrarına ve memurin kadrolarında ıslahat yapılmasına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
5 86 102:103
5 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfekasının, Dersim ahvaline dair istizah takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyle Maliye Vekili Ferid Beyin cevabı münasebetiyle sözleri
5 99 430:431
6 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Altı liva dâhilinde bilûmum posta ve telgraf müraselâtına sansür vaz'ına dair tezkere münasebetiyle sözleri
6 103 53
7 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara İstiklâl Mahkemesine dördüncü bir âza intihabı münasebetiyle sözleri
6 107 182
8 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Giresun müstakil livası teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 108 198
9 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kütahya Hâkimi Ahmed Asım Efendi hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 111 292
10 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Konya, Akşehir, Seydişehir ve Karaman'ın elviyei müstakille şeklinde idaresine ve dört kaza teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri
6 112 302
6 116 404:405 412:414 418:420
11 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Seyahat vesikası usulü hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 118 467:469 475:477
12 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Muallimîn ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
6 120 511:512
13 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ulusu, Devecidağ ve Artıkova kazaları teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 120 513
14 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına mahsus Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
7 125 80
15 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Yozgad'ta teşkil edilen divanı harbi örfinin İstiklâl mahkemeleri hakkındaki Kanunla kabili telif olup olmadığına dair suali münasebetiyle sözleri
7 128 128:129
16 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 1336 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri
7 138 381:382
17 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle sözleri
7 139 417:418 429
18 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri.
8 155 364:366 369:373 376 377 379 381:382
19 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Emniyeti Umumiye Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
8 155 385:388
20 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
8 158 488:490 491
21 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimâiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
8 158 500