E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Müdafaai Milliye teşkilâtının takviyesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei hafiyede müzakeresine ve icra Vekillerinden istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle sözleri
2 32 283:286
2 Söz Alanlar ENVER BEY (MALİYE VEKALETİ VARİDAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Âşarın teslise raptı, hakkında kanun münasebetiyle sözleri
3 45 153:154 156 161 162
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar bir divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden istizah takriri münasebetiyle sözleri
3 48 217:219 224:226
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : İstiklâl mahkemelerinin miktar ve mıntakaları hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
4 67 198 200
5 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Harekâtı harbiyeye dair beyanatı
4 72 336:338
6 Beyanat Ve Nutuklar GALİP BAHTİYAR BEY (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin yaptığı işler hakkında Müdiri Umumi Galip Bahtiyar Beyin izahatı ve bu hususta cereyan eden müzakere
4 72 343:355
7 Söz Alanlar GALİP BAHTİYAR BEY* (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Müdiriyeti umumiyenin işleri hakkında beyanatı
4 72 342 345 347
8 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Şark Cephesi hakkında beyanatı
5 80 5:6
5 96 335:336
9 Söz Alanlar GALİP BAHTİYAR BEY* (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin muvakkat Bütçe Kanunu münasebetiyle
5 82 39 43:44 161:162
10 Söz Alanlar MİRALAY MUSA KAZIM BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ NAMINA) : Bu seferberlik müddetine munhasır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve mustahfıza efradından bedeli nakdî ahzına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye, Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
5 88 146
11 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Cepheler vaziyetine dair beyanatı
5 91 222:224
12 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Ermeni Cumhuriyetiyle cereyan eden muhaberatı siyasiye ve sulh şartları hakkında beyanatı
5 96 336
13 Söz Alanlar İSMAİL HAKKI BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ MUHASEBECİSİ) : Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine üç milyon lira ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
6 107 175 176
14 Söz Alanlar ALİ RIZA BEY (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ LEVAZİMAT MÜDÜRÜ) : Müdafaai Milliye bütçesine üç milyon lira ilâvesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 107 176:177
15 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar İHSAN BEY* (ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ REİSİ) : Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Yozgad'da teşkil edilen Divanı Harbi Örfinin, İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki kanunla kabili telif olup olmadığına dair sualine, Ankara İstiklâl Mahkemesi Reisi İhsan Beyin şifahi cevabı.
7 121 6
7 126 96
7 128 128:129
16 Söz Alanlar ----- (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ MEMURU MAHSUSU) : Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 20 ve 21 nci mevaddı muaddeleleri makamına kaim kanun münasebetiyle sözleri
8 145 97 98
17 Söz Alanlar İSMAİL HAKKI BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ MUHASEBECİSİ) : 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle sözleri
8 147 149:151 153 252 254:256 258 283:284 286 288 437:438 440:443
18 Söz Alanlar OSMAN BEY* (HARİCİYE VEKALETİ MUHASEBECİSİ) : 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 151 247 251
19 Söz Alanlar HAMDİ BEY (AHMET HAMDİ APAYDIN) (ŞERİYE VE EVKAF VEKALETİ MUHASEBECİSİ) : 1336 senesi Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri
8 153 316 317
20 Söz Alanlar SABRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : 1336 senesi Posta Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 154 341 343 346 348:350
21 Söz Alanlar TAHSİN BEY* (SIHHİYE VEKALETİ MUHASEBECİSİ) : 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 158 495:499 502
22 Söz Alanlar MUHİDDİN BEY* (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 159 517:522 524 528 529 531 533
23 Söz Alanlar SUAD BEY* (ASAİR VE MUHACİRİN MÜDİRİ UMUMİSİ) : 1336 senesi Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 159 511 533 535 537
24 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (EDİRNE) (ERKANI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ VE GARP CEPHESİ KUMANDANI) : Harekâtı umumiye ve ordunun yetiştirilmesine dair nutku
9 1 8
25 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (DAHİLİYE MÜSTEŞARI) : Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyle arkadaşlarının, Meclisten seçilecek bir heyet marifetiyle Yunan mezaliminin tesbit ettirilerek Avrupa efkârı umumiyesine bildirilmesine dair takriri münasebetiyle
9 17 383:384
26 Söz Alanlar SABRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidine dair Kanun münasebetiyle
10 37 342:344 349 351 356
27 Söz Alanlar BİNBAŞI SAİD BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ NAMINA) : Muhacir ve mültecilerin askerliklerine dair kanun teklifi ve takrir münasebetiyle
11 41 29
28 Söz Alanlar İBRAHİM TALİ BEY (İBRAHİM ETHEM ÖNGÖREN) (DR.) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ ADINA) : Mükellef sivil etibba hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
11 44 79:81
29 Söz Alanlar MİRALAY MUSA KAZIM BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ NAMINA) : Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhizatı askeriyeleriyle firar eden efrat hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 44 86 171
30 Söz Alanlar REFET BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Anavatana iltihak eden arazide icra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle
11 47 173:174 177:180 182
31 Söz Alanlar MİRALAY OSMAN ŞEVKET BEY* (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ NAMINA) : Beylerbeyi İhtiyat Zâbit Mektebinden neş'et edenler hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
11 48 192 194:195 199 200
32 Söz Alanlar TAHSİN BEY* (DEVAİR-İ MERKEZİYE MUHASEBE MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Hudut Sıhhiye İdaresi Tekaüt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 51 282:284
33 Söz Alanlar HAMİT BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Muhasebei Hususiye müdürlerinin keyfiyeti tâyinleri hakkındaki lâyiha münasebetiyle
12 68 112
34 Söz Alanlar HAMİT BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Konya vilâyeti dâhilinde Çekil namiyle bir nahiye teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle
12 72 161
35 Söz Alanlar HAMİT BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına ilhakı hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
12 72 167
36 Söz Alanlar HÜSEYİN RAGIB BEY* (MATBUAT MÜDİRİ UMUMİSİ) : Orduya ve mercuh gazilere gazete ve evrakı matbua gönderilmesine dair kanun teklifi hakkında
12 72 162
37 Söz Alanlar HAMİT BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : İdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası münasebetiyle
13 81 3 12 16:17 18:20
13 82 34:35
13 83 58
38 Söz Alanlar HAMİT BEY* (DAHİLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası hakkında
13 95 174:176
13 97 205 206
39 Söz Alanlar BURHANEDDİN BEY* (MALİYE VEKALETİ VARİDAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Münhasıran Gümrük muamelâtını teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfettişlik ihdası hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 131 169:170
40 Söz Alanlar SABRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : Anadolu'da sabit bir telsiz istasyonu tesisi için Posta Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine zamaim icrasına dair Kanun münasebetiyle
15 133 225 227
41 Söz Alanlar EYÜP SABRİ BEY (EYÜP SABRİ AKGÖL) (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : Anadolu ile dahilî ittihat ve memaliki ecnebiye arasında teati edilen posta müraselâtının tezyidi ücuratına dair Kanun münasebetiyle
16 149 130:131
42 Söz Alanlar SABRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : 1337 senesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine 40 bin lira tahsisatı munzamma itasına dair Kanun münasebetiyle
16 149 123:127
43 Söz Alanlar ZEKAİ BEY* (MALİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Memaliki müstahlasada firar veya gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenkulesinin idaresi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 28 226
44 Söz Alanlar ZEKAİ BEY* (MALİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Malatya'da bulunan Sultansuyu Çiftliğinin satılması hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
19 31 328:330
45 Söz Alanlar HAYRİ BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Hacı Bektaş Şeyhi Hasan Efendi hakkındaki İstida Encümeni mazbatası münasebetiyle
19 33 373
46 Söz Alanlar FAHRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ VEKİLİ) : 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle
20 58 506:507 516:517 521 526 531:534
21 62 43 44
47 Söz Alanlar ZEKİ BEY* (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜR VEKİLİ) : Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
21 68 240 251:252
48 Söz Alanlar ZEKAİ BEY* (MALİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle sözleri
22 85 187
49 Söz Alanlar AKSEKİLİ AHMED HAMDİ EFENDİ* (ŞERİYE VEKALETİ MEDARİS MÜDÜRİ UMUMİSİ) : 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebetiyle
22 92 396 399 422:423 432 437:438
50 Söz Alanlar AĞAOĞLU AHMET BEY (AHMET AKİF AĞAOĞLU) (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
22 99 599:603
51 Söz Alanlar AĞAOĞLU AHMET BEY (AHMET AKİF AĞAOĞLU) (MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİ UMUMİSİ) : Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
23 103 62 65:66 77 82:87 92
23 114 299:301 304
52 Söz Alanlar KEMALEDDİN BEY* (RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ) : Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk Resmine dair kanun teklifi münasebetiyle
24 123 78:79
53 Söz Alanlar ZEKAİ BEY* (MALİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Üç milyon lira avans itasına dair Kanun münasebetiyle
25 152 263:264
54 Söz Alanlar ZEKİ BEY* (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜR VEKİLİ) : İstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat bankaları varidat ve masarifatına dair Kanun münasebetiyle
26 173 322 323 325
55 Söz Alanlar MİRALAY GALİB BEY* (UMUM JANDARMA KUMANDANI) : Jandarma muhassasatının tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 186 144 150 202:203
56 Söz Alanlar TAHİR BEY* (ADLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Memaliki müstahlasada işgal müddetince mahkemelerden sâdır olan hükümler hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
27 198 471 473:476 494 496 498:501
57 Söz Alanlar AHMET MUHTAR BEY* (MÜHENDİS (DDY ADINA)) : Şarki Anadolu Demiryollarına dair Kanun münasebetiyle
28 20 486 502:509
58 Söz Alanlar ZİYA BEY (ZİYA ESEN) (DEMİRYOLLARI MÜDİRİ UMUMİSİ) : Anadolu Demiryollarına dair Kanun münasebetiyle
28 20 485:486