E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
101 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki kanunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
17 37 24
102 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
18 51 48
103 Takrirler (önergeler) KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Büyük Millet Meclisinin orduya itimadının, selâm ve muhabbetinin iblâğı hakkında (4/39)
18 59 275
104 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Fevkâlade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
18 59 295
105 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
19 69 168:172
106 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksitlendirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
20 73 38
107 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 77 119
108 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Örfi idare kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
20 77 125
109 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 milyon 300 bin lira ikrazına dair kanun münasebetiyle sözleri
20 81 202
110 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif Vekilliğine devri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 81 190:191
111 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Emekli binbaşı Sabri Eryılmaz'a ait mazbata münasebetiyle sözleri
21 8 49
112 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerlik kanununun 39 ve 61 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
22 14 39:40
113 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
23 23 21 25 28
23 24 56:57
114 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerî tayınat ve Yem kanununun 4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 30 132
115 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerî tayınat ve Yem kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 34 242:243
116 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerî ceza kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
24 40 55
26 73 192
117 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Devlet iktisadî teşekkülleri memurları Tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle sözleri
24 51 252 263
118 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri
25 53 14
119 Takrirler (önergeler) KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin selâm ve sevgisinin orduya ulaştırılması hakkında (4/54)
25 64 367:368
120 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ziraat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 64 358:359
121 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu münasebetiyle sözleri
26 67 11
26 68 43
122 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Jandarma erat kanununa bir madde eklenmesine ve bu kanunun 3155 numaralı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri
26 68 52
123 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanunu münasebetiyle sözleri
26 69 70
124 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
28 4 40 43:44
125 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Seferberlikte veya fevkalâde hallerde askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle icra takiplerinde yapılacak muameleler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
28 8 67 70:71
126 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İstanbul Yapı usta ve sanat okullarının bazı talebe ve mezunlarına dair Arzuhal encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
30 28 214
127 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 28 237
128 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Orman koruma teşkilât kanununun 4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 28 238
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
129 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Tekel Genel Müdürlüğü 1943 yılı malî yılı Bütçesi kanunu münasebetiyle sözleri
2 19 16
130 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Şose ve Köprüler Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
2 25 121
131 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1913 malî yılı muvazenei umumiye kanunu münasebetiyle sözleri
2 26 175
132 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İçişleri Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 195
133 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Gümrük ve Tekel Bakalığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 190
134 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 207
135 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Millî Eğitim Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 28 234
136 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ekonomi Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 29 278
137 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Tarım Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 29 287:288
138 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ordu İkramiyesi Kanununun 2698 numaralı Kanunla değişen birinci maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle
7 20 68:69
139 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Küçük Sıhhat ve Hayvan Sağlık Okulları mezunlarının askerliklerine dair kanun münasebetiyle sözleri
8 28 39
8 31 57:58
140 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
9 37 7
141 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
9 40 37
142 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Orman Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
10 53 39
143 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Tekel Genel Müdürlüğü 1944 mali yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
10 54 51
144 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Bayındırlık Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 62 305
145 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ulaştırma Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 63 350 355
146 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Tarım Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 64 389:390 399 408
147 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 65 448
148 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kauna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
11 75 112:113
149 Teklifler KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ve İki Arkadaşı Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 3661 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 4600 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/47)
12 80 10
12 85 78
12 86 108
13 87 25
150 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ücretlerin maaşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
13 87 30 39
151 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
17 49 3 5
152 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 279
153 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 274
154 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 60 287 290
155 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 60 301
156 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Bayındırlık Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 61 350
157 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Ekonomi Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 62 379
158 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 438
159 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi hak kında sözleri
17 64 436
160 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1945 yılı yedi aylık Tarım Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 448
161 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu münasebetiyle sözleri
18 69 157
162 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Ankara'da bir Tıp Fakültesi açılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 76 320
163 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : 1946 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 20 524
164 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görenleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
21 24 53
165 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : İnönü Armağanları Kanunu münasebetiyle sözleri
24 64 258
166 Söz Alanlar KAZIM SEVÜKTEKİN (MEHMET KAZIM SEVÜKTEKİN) (DİYARBAKIR) : Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
24 65 330:331
1 2