E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
101 Önergeler FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/160, 4/76)
5 80 876:885
102 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Malatya'da Atatürk'ün, büstnünün kırılması ve Bayrağımızın yırtılması olayı ile ilgili gündem dışı açıklaması
5 80 867
103 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Turizm ve Tanıtma Bakanının sözlerine itiraz ederek komünizmle savaş tedbîrlerinin yanlış uygulandığına değinmesine dair demecine cevabı
5 80 874:875
104 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
6 90 216
7 102 303
105 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Parlâmento binasının bâzı odalarında geceleyin araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler münasebetiyle
6 94 410:411
106 Önergeler FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (2/244)
9 13 301
107 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekilli Ali Karcı'nın, Trabzon Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim üyelerinin temin edilmesine ve yetiştirilmesine dair demeci münasebetiyle
11 35 342:443
108 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun Türkiye Milli Talebe Federasyonuna, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
11 36 431 434:435
109 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekilli Şevket Asbuzoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylikahır Bucağı Belediye Muhasibinim işten el çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna dair sorusu münasebetiyle
12 49 413:414
110 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı,, Günyüzü bucak müdürünün başka bir al emrine tâyin edilmesi sebebine dair sorusu (münasebetiyle
12 49 415:417
111 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri münasebetiyle
13 57 439:452
112 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Urfa Milletvekili Behice Boran ve 2 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleriyle memleketimiz arasında akdedilen ikili anlaşmalar konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 84 74:76
113 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürünün polis zoru ile makamına getirildiğine, bu gibi baskı niteliğindeki olaylara meydan verilmemesi için tedbir alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
17 99 6:8
114 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Şemsettin Mursaloğlu'nun, Güney sınırlarındaki (kaçakçılık olaylarına, bununla yapılan mücadeleye ve bu bölgede yaşıyan halkın sıkıntılarına dair demeci münasebetiyle
17 104 243:244
115 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Orta-Doğu'da meydana gelen son siyasi buhran ile muhtemel gelişmelerine ve Hükümetimizin aldığı tedbirlere dair
17 109 421:423
116 Önergeler FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19.7.1963 tarih ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 19.7.1963 tarih ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 18.7.1963 tarih ve 286 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarılarının havale edilmiş oldukları İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından alınacak 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/196, 1/383, 381, 384)
19 124 204:205
117 Önergeler FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Maliye, İçişleri, Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
20 133 388:389
118 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde incelemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergesi münasebetiyle
20 133 397:398
119 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 17 542:545
120 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekincinin, Anayasanın haberleşme hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ilkelerini zedeliyen olaylar görüldüğü ve Erzurum Üniversitesi Öğrenci Yurduna yerleştirilen ses almacihazı konularındaki demeci münasebetiyle
23 25 207:208
121 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Trafik Nizamnamesine uyulmamasından doğan can ve mal kaybına dair demeci münasebetiyle
23 30 518:519
122 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun 13. maddesiyle 15. maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
23 30 522:523
123 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'nun, Atatürk Öğrenci Yurdunda bir Öğrencinin öldürülmesi olayına, bu gibi konularda tedbirler alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
23 32 627
124 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli olaylarla spor alanlarında cereyan eden hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında Anayasanın 89. ve 105. maddeler gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 33 19:25
125 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Osmaniye ilçesinde cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı demeci
24 39 377:378
126 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 45 372:380
25 46 431:436
127 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hakkında kanun tasarısı
27 73 731:732
128 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurduna polis birlikleri tarafından yapılan baskın ve dayak atma olayında kusurlu oldukları iddiasiyle İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
28 87 801:808
129 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, Araç Kaymakamının dövülmesi olayı hakkındaki demeci münasebetiyle
28 88 831:832
130 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
28 88 859:862
131 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Gaziantep'te cereyan eden olaylar ve alınan tedbirler hakkında gündem dışı demeci
29 5 38:39
132 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Özdağ'ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ihmali, yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
29 7 170:176
133 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 4 arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
29 10 293:298
134 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, mülkî idare amirliği tazminatı hakkında kanun teklifi münasebetiyle
30 18 81:82 89:90
135 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, trafik kazalarına ve bunların önlenmesine dair demeci münasebetiyle
30 18 7
136 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi ve buna sebep olan çalışma zorlukları hakkında demeci münasebetiyle
31 31 92:94
137 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 54 452:463
138 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Amerikan 6. Filosunun gelişi sırasında vuku bulan olaylarda sorumlu olduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
35 64 48:63
139 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, İtalyan Proleter ve Sosyalist Birliği Partisinin Napoli'de yaptığı toplantı ve bu toplantıya TİP adına katılan Doçent hakkında demeci münasebetiyle
35 64 17:19
140 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu ve Konya Milletvekili Mehmet Necati Kalaycıoğlu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesinin (b) fıkrasına ilâve yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
35 80 655:657
141 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, üniversitelerdeki işgal ve boykot olayları ile alınan tatil kararları hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
35 81 680:685
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
142 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davrandığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 31 624:628
143 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 53 613:616
144 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Sağlık veSosyal Yardım Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 47 19
145 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, hububat fiyatlarının 1970 alım dönemi seviyesinde dondurulma nedenine dair (7/1149)
26 114 51
146 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, ihtilâlci gruplara dâhil yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarına dair (7/1150)
26 114 51
147 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sukan'ın, hububat fiyatlarının 1970 alım dönemi seviyesinde dondurulma nedenine dair soru önergesi ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1149)
29 10 235
148 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sûkan'ın, ihtilâlci gruplara dahil yabancı memleketlerdeki Türk vatandaşlarına dair soru Önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1150)
29 10 237
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
149 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının Af, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, Cumhuriyetin 50. yılı Af, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının Cumhuriyetin 50. yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affına mütedair Kanun teklifleri münasebetiyle
3 71 414:415
150 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 1974 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 81 534:538
151 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Haşhaş ekimi ve Alkaloid Fabrikasının kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/977)
14 39 382
15 57 151:152
152 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve İçel Milletvekilli Oral Mavioğlu'nun teklifleri münasebetiyle.
14 45 659:661
14 49 796
18 87 525:526
153 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın. Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 Sayılı Kanunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1270)
20 114 303
154 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 1975-1976 yıllarında faaliyetlerini durduran işyeri ve sanayi işletmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1279)
20 115 310:311
20 132 579:581
155 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1354)
20 131 527
156 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'nın, 1975-1976 yıllarında faaliyetlerini durduran İşyeri ve sanayi işletmelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1279)
20 132 579:581
157 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasan münasebetiyle.
21 11 300:304 314:315
158 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde ile altı geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısının doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle.
22 22 274
159 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık, yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle.
22 23 325
22 24 366:367 369
160 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 1977 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 50 476:479
161 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 1977 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 50 442:446
162 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 1977 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 53 36
163 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, son anarşik olaylar ve Türkiye'nin emniyet ve huzurunun sağlanmasına ilişkin gündem dışı açıklaması münasebetiyle.
26 73 251
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
164 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Başbakan Bülent Ecevît tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı hakkında.
1 11 59
165 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı münasebetiyle.
1 24 187
166 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında.
1 50 295
167 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Ortadoğu'daki son siyasi gelişmeler ve Hükümetin bu konudaki tutumu hakkında gündem dışı konuşması.
1 71 421
168 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
6 169 916
169 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1979 Yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
10 56 259
170 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : 25.11.1979 tarihli Pazar günkü birleşimde Demirel Hükümeti hakkında güven oylaması sırasında, İçtüzüğe aykırı olarak dinleyiciler tarafından yapılan tezahürat ve vukubulan olaylarla ilgili gündem dışı konuşması
13 10 243
171 Söz Alanlar FARUK SÜKAN (MEHMET FARUK SÜKAN) (KONYA) : Hükümetin dış politika ile ilgili açıklamalarda bulunması gereği hakkında gündem dışı konuşması
13 30 731
1 2