Konu:İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:74
Tarih:31/03/2022


İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu, Emniyet teşkilatımızın her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Teşkilattan şehitlerimize ve ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Evet, polis, yurdun sulh ve sükûnunu, emniyet ve asayişini sağlar. Polisimizin tüm uğraşı ve mücadelesi, anayasal düzeni koruyarak ülkede halkın huzur içerisinde yaşamasını temin eder. Anayasal düzene halel getiren veya getirmesi muhtemel tüm unsurların etkisiz kılınması polisin temel hedefidir.

Polis teşkilatında bir sorunlar yumağı oluşmuş mudur? Kuşkusuz oluşmuştur. Değerli arkadaşlar, şüphesiz, teşkilatta huzur, iyi yönetim, hukuk devleti ilkeleri ve mevzuata uygunluk olduğunu söylemek mümkün değildir. Teşkilatın 328 bin personelinin fert fert, grup grup sıkıntı ve zorluklar çektiğini belirtmek isterim.

Değerli arkadaşlar, amir sınıfı son yıllarda partizan atamalarla liyakatten uzaklaştırılmıştır. Partizan amirlerin polis üzerinde tasallutu, polisin "devletin polisi" vasfı olmasını ve "parti polisi" yönünde dönüşmesini sağlamıştır. Dolayısıyla polise mevzuatla verilen görev ve yetkiler tarafsızlık ve adaletle yerine getirilememektedir.

Ağır çalışma koşulları altında ezilen bir polis sınıfından bahsediyorum. Çalışma süresi haftalık kırk saatten az, altmış saatten fazla olmamak üzere düzenlenmiştir. Polislerin ek görevleriyle ilgili esasların uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan haklar gözetilerek düzenleyici bir işlemle yazılı hâle getirilmesi gerekirdi ancak buna uyulmamıştır. Nöbetler, karakol hizmetleri, diğer takibi gerektiren uzmanlık birimleri polisi zorlamaktadır. İki yıl önce İçişleri Bakanınca 8/24 mesaiye geçileceği sözü verilmişti. Sayın Emniyet Genel Müdürünün dünkü mesai genelgesi olumludur ancak geç kalınmış, geç alınmış bir karardır. Fazla mesai ücretleri de komiktir. Kısaca, arkadaşlar, polise verilen hiçbir söz yerine getirilmemiştir.

Evet, siyasi baskılar ve mobbingle mesleki etiğin çiğnenmiş olması, polisin görev yapmasında büyük zorluklarla karşılaşmasına yol açmaktadır. Polis ya intihar etmekte ya da istifa etmektedir. Bugüne kadar 3.100'ün üzerinde istifa varken geçen yıl 109 intihar vakası olduğu saptanmıştır. Müfettişlerin incelemelerinden de anlaşılıyor ki intihar öncesi PDR kayıtları sağlıklı tutulmamaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma kurulu da görevini hakkıyla yapmamaktadır. İntiharlara kayıtsız kalmak, başlı başına bir cinayettir, bir yıkımdır.

Değerli milletvekilleri, Polis Akademisinin kapatılmasıyla yönetici sınıfın kaynağı kurutulmuştur. AKP destekli dışarıdan insanlar, yetersiz ve donanımsız olarak polis amiri oluyorlar. Partili amirlerde aidiyet duygusu yoktur, liyakat yoktur. Bu bozuk çark, Emniyetin bütün birikimini yok etmektedir.

Değerli arkadaşlar, 17 Martta atama yönetmeliği değişikliği yapıldı. Böylece, polisin en az 4 bölgede çalışması getirildi. Zaten binbir türlü zorlukla hayatını sürdüren, özel yaşamı sıkıntılarla dolu mensuplarımızın emekliliğine kadar oradan oraya savrulmaları çok acıdır. Aile bireyleri de bundan oldukça menfi etkilenmektedir. Bu uygulamada hak yoktur, adalet yoktur, hukuk yoktur.

Biz İYİ Parti olarak ilk kez 3600 ek gösterge verilmesini ifade ettiğimizde iktidar da bizden alıntı yaparak vaatte bulunmuştu. Sonuç, vaatten caymadır arkadaşlar. Polislerimize söz verip de tutmadığınız her sözün peşindeyiz, bunu her daim kamuoyuyla da paylaşacağız. Biz, iktidar olduğumuzda 3600 ek gösterge meselesini hemen çözeceğiz. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, dün, polisin durumu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, grup toplantısında bir konuşma yaptı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Behiç Bey.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Bu konuşma kapsayıcı, yapıcı, polis teşkilatını önemseyen bir içerik arz ediyordu. Ne var ki, birileri bu hitaptan rahatsız olmuş, sosyal medya üzerinden sataşmaya yeltenmiştir.

Değerli arkadaşlar, Sayın usta Bakanın hitap tarzı kendi kişiliğini göstermektedir; "Üslububeyan aynıyla insandır." diyor Ziya Paşa. (İYİ Parti sıralarından alkışlar) Bakanlığı, gözlem altında tuttuğumuz da asla unutulmamalıdır. Biz, Genel Başkanımızla birlikte daima polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz, bundan kimsenin asla kuşkusu olmasın.

Konuşmamı Abdurrahim Karakoç'un bir dörtlüğüyle tamamlıyorum: "İmanda birleşenler tarikatta ayrılır/Menfaatte birleşen taksimatta ayrılır/Öyle bir an gelir ki sahtekârların tümü/Yalanda birleşirken hakikatte ayrılır."

Grup önerimizin kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. (İYİ Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)