Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

söyledi.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hayır, hiç yalan söylemedim; o gün de söylemedim, şimdi de söylemiyorum Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Arkadaşlar, Sayın Adana Milletvekili her zaman olduğu gibi yine yalan söyledi.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hayır, kabin dışında oy kullanıyorsunuz.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Ben bu kadar yalancı adam hiç görmedim hayatımda.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hayır efendim, gördüğümüzü söylüyoruz. Hayır, gizliliğe uymuyorsunuz, gizliliğe uymuyorsunuz. Doğruyu söylüyoruz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Efendim, Grup Başkan Vekili Sayın İlknur İnceöz Hanımefendi kabine girmeden İç Tüzük'ü ihlal ederek oy kullandı…

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - İç Tüzük ihlali yok, gizli bir şekilde oyumu kullandım.

BAŞKAN - Ben buradan gözlüyorum, İç Tüzük ihlali yok, bütün oylar usulüne göre kullanılıyor.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - …ve Sayın Başkan Vekili de duruma müdahale etmedi.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Oyununu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutuları kaldırılsın lütfen.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesinin gizli oylama sonucunu okuyorum:

"Kullanılan oy sayısı : 484

Kabul : 342

Ret : 138

Çekimser : Yok

Boş : 2

Geçersiz : 2

Kâtip Üye Kâtip Üye

Emre Köprülü Mustafa Açıkgöz

Tekirdağ Nevşehir"

Böylelikle 12'nci madde de kabul edilmiş oldu.

13'üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 13'üncü madde üzerinde beşi aynı mahiyette olmak üzere yedi adet önerge vardır. İlk okutacağım beş önerge aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesinde yer alan "eklenmiştir" ibaresinin "ilave edilmiştir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ediriz.

Ramazan Can

Kırıkkale

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkanım önergemi geri alıyorum.

BAŞKAN - Sayın Can önergesini geri çekti.

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahibini okuyorum:

Yılmaz Tunç

Bartın

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Çekiyorum Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Tunç önergesini geri çekti.

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahibi:

Osman Aşkın Bak

Rize

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Önergemi çekiyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Bak önergesini geri çekti.

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahibi:

Halil Eldemir

Bilecik

HALİL ELDEMİR (Bilecik) - Geri çekiyorum.

BAŞKAN - Sayın Eldemir önergesini geri çekti.

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahibi:

Ali Ercoşkun

59