Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
56. Birleşim 12 Ocak 2017 Perşembe

selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, efendim, ismim zikredildiği için…

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Özkaya, sadece Sayın Balta'ya söz vereceğim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama isminden Sayın Başkan, bakın… Arkadaşlar sahte bir şey yapmış gibi bir şey söylüyorlar.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Balta.

15.- Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın, bacağından yaralanması olayında sorumlunun İstanbul Milletvekili Eren Erdem olmadığına ama bir CHP milletvekili olduğuna, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısını arkadan yumruklayan CHP Grup Başkan Vekilini ve bazı ifadeleri nedeniyle Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı kınadığına ilişkin açıklaması

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Gazi Mecliste akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Aldığım İslami terbiye, yüce Meclis altında ettiğim yemin, aile terbiyem ve teşkilat terbiyem gereği özellikle insanlara asla iftira atmadım ve asla da yalan konuşmadım.

Bir: Kesinlikle akşam gelişen bu talihsiz olayda, birincisi, yüzde yüz, bacağımı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ısırdığı kesindir. (CHP sıralarından gürültüler)

İki: Kesinlikle Eren Erdem burada o olayda önümüzde değildi, kesinlikle Eren Erdem değildir.

Üç: Grup başkan vekilleri saygın ve güvenilirdir, bizim arkadaşımıza, Genel Başkan Yardımcımıza sinsice arkadan yumruk atan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilini kınıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Hayır, Sayın Başkan…

BAŞKAN - Tamamlayın, tamam.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bizim gözümüzde güvenilirliğini ve saygınlığını yitirmiştir.

Dört: Sayın Deniz Baykal, 37 ve 42'nci hükûmetlerde rahmetli babacığım tuz ve benzin kuyruklarında coplanmıştı. Siz de o zamanlar bakandınız. Sizin ne kadar demokrasiye bağlı olduğunuzu biliyoruz ve siz bizim oyumuza ipotek koyamazsınız. Biz cumhurbaşkanlığı konusunda milletin iradesini buraya yansıtıyoruz. Millî irade ne derse oyumuzun rengini de burada kullanacağız. Ben sizi kınıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sayın Başkan…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, 69'uncu maddeye göre, ismimi söylediği için söz istiyorum sataşmadan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye…

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Sayın Başkan, ama sonuçta adımız geçti.

BAŞKAN - Sizler de yerinize oturun, birer dakika süreyle, uzatmadan… Oturun yerinize lütfen.

Sayın milletvekilleri, bir olayı çözerken yeni olaylar açmayalım. Lütfen şahıs ismi vererek kimseyi töhmet altında bırakmayalım, zan altında bırakmayalım. Bunlar önemli iddialar. Yüz yüze bakıyoruz. Doğruluğu kanıtlanmamış, ispatlanmamış birtakım hadiselerle ilgili kimseyi de töhmet altında bırakmayalım, istirham ediyorum.

Sayın Tayyar, buyurun.

16.- Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Az önce Trabzon Milletvekilimizin ifade ettiği gibi, bir CHP'li tarafından bacağının ısırıldığı çok kesindir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Altta sen mi vardın da gördün?

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Diş izleri vardır. Nitekim doktorun da tespiti bu yöndedir. Ancak, kimin ısırdığına dair ben sosyal medyada isim vermedim, Eren Erdem de dâhil.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Yalancısın, yalancı, yalancısın.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Eğer bunu iddia ediyorsa -ki az önce ifade etti- ispat etsin, ben bugün milletvekilliğini bırakırım ama ispat edemezse kendisini de milletvekilliğini bırakmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Çamlı…

17.- İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben de çok teşekkür ediyorum.

81