Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
56. Birleşim 12 Ocak 2017 Perşembe

sayılı Kanun'un değiştirilen 98'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "fıkraları" ibaresinin "fıkra hükümleri" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gökcen Özdoğan Enç

Antalya

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Çekiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeler çekilmiştir.

Şimdi diğer önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Meral Danış Beştaş Hüda Kaya

Adana İstanbul

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 447 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılmasını arz ederiz.

Engin Altay Levent Gök Özgür Özel

İstanbul Ankara Manisa

Tekin Bingöl Ahmet Haluk Koç Bülent Tezcan

Ankara Ankara Aydın

BAŞKAN - Son okunan önergeye Komisyon katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YUSUF BAŞER (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan.

Buyurun Sayın Tezcan. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Anayasa değişiklik teklifi geçtiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi adı var kendi yok bir organ hâline gelecek. Bunu ısrarla söylüyoruz.

98'inci maddeyi değiştiriyor bu üzerinde görüştüğümüz 6'ncı madde. 98'inci madde "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları". Maddenin başlığını çıkarmış. Bu yapıyla getirilen sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin bir denetim ya da bilgi edinme yolu kalmayacaktır. Milletvekilliği, belediye meclisi üyeliğinden ve il genel meclisi üyeliğinden daha etkisiz bir makam hâline gelecektir. Herkes bir kere bunu bilsin.

Bakın değerli milletvekilleri, hani "Başkanlık sistemini örnek alarak hazırladık." dediğiniz bu sistem var ya, onun en klasik tipi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, biliyorsunuz, Trump seçildi, daha göreve başlamadı. Onun dışişleri bakanı da göreve başlamadı, aday. Dışişleri bakanı atayacağı aday, dün, Mecliste değil, dikkat edin, Amerika'daki Kongrenin, Meclisin Dış İlişkiler Komitesi önünde yedi saat ifade verdi, sorguya çekildi. Trump'ın dışişleri bakanı olacak kişi yedi saat Dışişleri Komisyonunda ifade verdi, sorguya çekti komisyon. Daha yetmez, o komisyonun imtihanından geçerse bir de dönecek, Amerikan Senatosundan onay alacak, ondan sonra göreve başlayacak. Yani, böyle bir tablo var. Bu tablonun üzerine siz, gensoru yok, güvenoyu yok, Meclis araştırması etkisiz hâle getirilmiş, Meclis soruşturması neredeyse imkansız hâle getirilmiş bir yapı getiriyorsunuz.

Darbe Komisyonu kuruldu, Darbe Komisyonu herkese mektup yazmakla meşgul oldu. O gece bu işin başındaki MİT Müsteşarını dinlemedi, Genelkurmay Başkanını dinlemedi, kuvvet komutanlarını dinlemedi. Darbeleri araştırmakla ilgili bir komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda kurduğu komisyon, Kızılay Başkanını ve Borsa Başkanını dinleyerek görevini tamamladı. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olur mu?

Darbenin kilit ismi Adil Öksüz, elleri kolları serbest bırakılıp salındı göz göre göre. Bu Darbe Komisyonu bunun nereden geldiğini, nereye gittiğini, o geceki ilişkilerinin ne olduğunu zerre kadar araştırma ihtiyacı niye hissetmedi? O gece bütün o sır perdesinin arkasındaki Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarını niye çağırıp dinleme ihtiyacı hissetmedi? Yani, eğer bir şekilde duyuyorsa kaçırıldığı yerden Adil Öksüz, bir mektup yazsın; darbeyi Araştırma Komisyonu kapatılıyor ama en azından Türkiye Büyük Millet Meclisine bir mektup yazsın da bu işin arka planını anlatsın, kendisini kimler korumuş, kimler kollamış, kimler el bebek gül bebek büyütmüş devletin içerisinde.

Bakın, değerli arkadaşlar, bu Komisyon, hani, o Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yapmak üzere Meclis araştırması kararı alarak kurduğu FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, FETÖ darbe girişiminin üzerini örtmek ve delilleri yok etmek için elinden ne geliyorsa onu yaptı. Şimdi, MİT Müsteşarını dinlemiyor... Bir soru soruyorum, bu sorunun cevabını da bekleyeceğim önümüzdeki günlerde; MİT Müsteşarını dinlemeyen Darbe Komisyonunda Fetullahçı terör örgütünün devlette nasıl yapılandığının anahtarı olan bir soruyu soruyorum: MİT kayıtlarında 563.189 numarayla kayıtlı olan, "Fetullah Gülen üyesi"

61