Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 103 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Değerli milletvekilleri, getirilen Anayasa değişiklik teklifinde, Cumhurbaşkanı lideri olduğu partinin milletvekili adaylarını belirleyecek ve erken seçime karar verebilecek ve Meclis üzerinde tam ve mutlak bir vesayete sahip olacaktır. Getirilen düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı istediği zaman seçim kararı alabilecektir. Meclisteki partisinin milletvekillerinin kim olacağını belirleyen ve yeniden seçilme üzerinden tam bir denetim kuracak olan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yargıda atama, yükseltme, görevden almada belirleyici konumda olacaktır.

Değerli milletvekilleri, burada, Cumhurbaşkanının yasama organını siyasi parti başkanı olarak da denetim altında tutabilmesine ve hem kendi atamaları hem de kendi vesayeti altındaki Meclis çoğunluğunun desteğiyle HSYK üzerinden yargının da kendi gölgesi altında çalışmasına yol açan bir kuvvetler birliği uygulaması öngörülmektedir. Bugün bile düzgün işlemeyen siyasal güçler arasındaki ilişkiler, denge ve hesap verme kural ve kurumları tamamen terk edilmekte, yerine sadece halkın oyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı ve ona bağlı çalışan yasama, yürütme ve yargı aracılığıyla yönetilen mutlakiyetçi Cumhurbaşkanlığı vesayeti rejimi öngörülmektedir.

Değerli milletvekilleri, kuvvetler ayrılığı sistemi yasama, yürütme ve yargı olarak tanımlanan kuvvetlerin değişik yollardan göreve gelen ve aralarında fren ve denge mekanizması bulunan farklı organlara verilmesidir. Kuvvetler ayrılığı yoksa anayasa da yoktur, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasa da olamaz, kuvvetler ayrılığının olmadığı bir devlet anayasal bir devlet de değildir. Bu husus en güzel, en çarpıcı bir şekilde 1789 tarihli Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 16'ncı maddesinde ifade edilmektedir: "Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda anayasa da yoktur."

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasa toplumsal bir sözleşme olduğundan, yapılacak anayasa düzenlemesinin meşruiyeti, evrensel temel hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığı ve çoğulculuğu içermesi gerekmektedir. Venedik Komisyonu da anayasa değişikliğinin geniş katılım ve konsensüs içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Oysa AKP ve MHP ittifakıyla getirilen teklif, bir toplumsal sözleşme önerisi değildir, 2 parti arasında yapılmış gizli bir anlaşmanın anayasa kılıfına büründürülmüş bir hâlidir. Rejim ve sistem değişikliğini aynı anda ve emrivakiyle, oldubittiyle yapmaya çalışan bir düzenlemedir. Bizim gibi kutuplaşmış, kutuplaştırılmış toplumlarda ayrıca devletin ayrışmış olan dinsel, etnik, farklı grupların bir arada yaşayabileceği ortak bir zemini sağlamasını gerektirir.

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hâl ortamında bulunduğumuz bir konjonktürde, bilgi alma hakkının olmadığı, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün bulunmadığı, gazetecilerin, akademisyenlerin tutuklandığı, eş başkanlarımız başta olmak üzere 11 milletvekilimizin, halkın iradesi yok sayılarak Anayasa'mız ve uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak tutuklanmış bulundukları bir ortamda demokratik meşruluk sorunu bulunan bu değişiklik teklifinin kabul edilmesi hâlinde toplumdaki kırılma ve kutuplaşmayı büsbütün artacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen, bugün birçok toplumsal sorunumuzun kaynağı olan ve topluma dayatılan militarist bir düzen niteliğindeki 12 Eylül darbesinin mirası olan tekçi ve antidemokratik anayasal düzen değişmemektedir. Toplumun geçmişle hesaplaşması, bugünün ortak paydası ve geleceğin inşasının yol haritasıyla ilgili bir tasavvur da bu teklifte bulunmamaktadır. Bugünlerde fazlaca dillendirilen ülkenin bekası ve bölünme kaygısının yeniden ortaya çıkmasının nedeni, hepimiz biliyoruz ki, cumhuriyetin demokratikleştirilememesi ve olabildiğince tekleştirilmesidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif edilen bu Anayasa değişikliği ülkenin beka ve bölünme riskini gidermek şöyle dursun, yönetime dair neredeyse tüm yetkileri tek elde toplayarak sıkça söz edilen beka sorununu derinleştireceği gibi bölünme riskini de artıracak mahiyettedir çünkü tekçidir çünkü ülke vatandaşlarının neredeyse yarısının kaygılarını dikkate almamakta ve onları âdeta yok saymaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Ek sürenizi veriyorum Sayın Dora, bir dakika.

EROL DORA (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bekası ve bölünme riskinin panzehri, dışlayıcı olmayan ve ülkemizde yaşayan ve evrensel insan hakları çerçevesinde kolektif hakları hâlen yok sayılan başta Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler, Araplar, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler, Romanlar olmak üzere bütün halkların, inançların, kimliklerin ve yaşam tarzlarının asgari müştereklerini yansıtan; sivil, çoğulcu, özgürlükçü; laikliği, hukukun üstünlüğünü, azınlık haklarını, demokrasiyi ve çağdaş bir cumhuriyeti hedefleyen yeni demokratik bir anayasadır. Bu bağlamda, tüm milletvekillerini, ülkemizin ve yurttaşlarımızın geleceğine dair önemli bir negatif kırılma yaratabilecek bu teklifte kullanacakları oyun rengini bir kez daha düşünmeleri noktasında uyarıyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dora.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul

85

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki