Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
15. Birleşim 10/Kasım /2009 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 89 sayfadır.

BAŞKAN - Bu konuda iki saati aşkın bir süre gerek sizin grubunuza ait gerek diğer gruplara ait arkadaşlarımız…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, bir milletvekili olarak…

BAŞKAN -…düşüncelerini uzun uzun Genel Kurulumuzla paylaştılar, televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızla paylaştılar.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, bir milletvekili olarak İç Tüzük 60'a göre iki dakika, rahatsızlık vermeden, yerimden bir şeyi paylaşmak istiyorum yüce Meclisle. Yani bu bir teveccüh falan değildir. Bu, hakikaten önemli gördüğüm…

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Görüşmelere geçtik Sayın Başkan.

BAŞKAN - Şimdi, ön görüşmelere başladık, efendim, siz yerinize lütfen oturun, ben bu talebinizi değerlendireceğim sizin. Lütfen oturun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ama görüşme ortasında olacağını tahmin etmiyorum.

BAŞKAN - Sakin olun, sakin olun.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ön görüşmeler kısmında ilk sözü Hükûmet adına İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'a veriyorum.

Sayın Atalay, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz yirmi dakika Sayın Atalay.

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlarken sizleri en samimi duygularımla selamlıyor, bu görüşmenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Değerli milletvekilleri, demokratik açılım konusunda neden genel görüşme istediğimizi açıklamak için söz almış bulunuyorum. Yüce Mecliste tarihî oturumlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Bu Meclis, en olumsuz koşullarda kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve milletimizi zafere ulaştırarak cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Ülkemizin en hayati meseleleri, kurulduğu günden beri bu çatı altında tartışılmıştır. Bu vesileyle Meclisimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefat gününde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Değerli milletvekilleri, açılımın sahibi ve adresi olarak hep yüce Meclisi işaret ettik, muhatabımızın millet ve milletin temsilcileri olduğunu vurguladık; konunun, millî iradenin ve demokrasinin tecelligâhı olan Meclisin çatısı altında tüm boyutlarıyla tartışılacağını ve çözüm yollarının bulunacağını söyledik. Yüce Meclisin mehabetine yakışır şekilde bu görüşmeyi gerçekleştireceğimizden ve konuyu aziz milletimizin beklentileri doğrultusunda seviyeli bir üslupla tartışacağımızdan kuşku duymadığımı belirtmek isterim.

Ayrıca, şunu da ifade etmek isterim ki: Biz demokratik açılımı baştan beri sadece AK PARTİ İktidarının meselesi olarak görmedik, bunu partiler üstü bir millî mesele olarak gördük. Bu nedenle de her fırsatta muhalefet partilerinin katkılarını almak istedik. Onlara açık çağrılar yaptık, randevu taleplerinde bulunduk ancak maalesef bazı muhalefet partilerimiz bu taleplerimizi geri çevirdiler. Buna rağmen, biz bu meselenin Meclis çatısı altında tartışılarak iktidarı ve muhalefetiyle milletin temsilcilerinin görüşlerini almak istedik. Nitekim, genel görüşme, anayasal sistemimizde hükûmeti denetleme yollarından biri olduğu hâlde, yüce Meclisi bilgilendirmek ve muhalefetin görüşlerini dinlemek maksadıyla bu önergeyi Hükûmet olarak biz verdik.

Unutmayalım ki çoğulcu demokratik rejimlerde muhalefetin görevi iktidarı sadece eleştirmek değildir; muhalefet, toplumda sorunları çözmeye yönelik görüş ve önerilerini kamuoyuna sunmak göreviyle de karşı karşıyadır. Demokrasilerin olmazsa olmazı muhalefettir zira, iktidar her rejimde, muhalefet ise sadece demokrasilerde vardır. Ancak çağdaş demokrasilerde muhalefet, sorunun değil çözümün bir parçasıdır. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyelim.

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Sadece sorunun parçası olan ve toplumsal meseleler konusunda hiçbir projesi ve gelecek tasavvuru olmayan muhalefetin kimseye faydası yoktur. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

Temenni ederim ki, bu görüşme vesilesiyle muhalefetimiz, demokratik açılım konusunda şu ana kadar Hükûmetimizden esirgediği yapıcı önerilerini, alternatif projelerini ve çözüme yönelik katkılarını da bizimle paylaşır.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) - Önerin neyse söyle Sayın Bakanım.

53

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa