Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 4. Yasama Yılı
13. Birleşim 03 Kasım 1998 Salı

3. Batman-Siirt karayolunda gece saat 02.00 sıralarında ifadesi alınmak üzere götürülen M. Fadıl Akgündüz'ün ifadesi, neden Batman Emniyet Müdürlüğünde alınmamış ve o saatte yol güvenliği sağlanmadan neden o kadar insanın can güvenliği tehlikeye atılmıştır? Eğer yapılması gerekli ise bu işlem ertesi günü sabaha bırakılmayacak kadar acele ve öneme haiz midir?

4. Doğu ve Güneydoğuda yatırım yapacak diğer işadamlarının özendirilmesi ve teşvik edilmesinin gündemde olduğu şu günlerde böyle bir uygulama yaparak bölgeye yatırım yapacak işadamları ve sanayicilerin isteklerini kırıcı uygulamada bulunan Vali hakkında herhangi bir kanuni işlem yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C. İçişleriBakanlığı 2.11.1998 Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B050PGM0710001-Ş/20027

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 tarih ve Kan.Kar.Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6106-15092/35095 sayılı yazınız.

Batman Milletvekili Y. Doç. Dr. Alaattin Sever Aydın'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesine (7/6106) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

Soru önergesindeki konu ile ilgili olarak Siirt Valiliğinden alınan 26.10.1998 tarihli yazıdan;

Jet-Pa Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Fadıl Akgündüz'ün, işadamı sıfatıyla Siirt'i ziyaret ettiği, İl'e yatırım yapmak istediğini bildirdiği, ekonomik açıdan geri kalmış olan Siirt'te yatırımları teşvik etmek için, yatırım yapmak isteğiyle İl'e gelen söz konusu şahsa gereken kolaylıkların gösterildiği, Valilikçe verilen yemeğe davet edilerek kendisine teşekkür plaketi verildiği,

Ancak, adı geçenin bütün iyi niyeti gözardı ederek kendisine tahsis edilen Siirt Öğretmenevinde 30.8.1998 tarihinde yaptığı basın toplantısında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize hakaret ettiğinin anlaşılması üzerine Batman'a giden M. Fadıl Akgündüz'ün gerekli güvenlik tedbirleri altında ifadesi alınmak üzere Batman İlinden alındığı ve sorgusunu müteakip serbest bırakıldığı, bu olayla ilgili olarak herhangi bir siyasi baskının söz konusu olmadığı,

Basın toplantısında yapılan açıklama ancak olaydan 18 saat sonra (yemek ve plaket vermeyi müteakip) Emniyet Müdürlüğünce Siirt Valiliğine intikal ettirildiği, bu gecikmeden dolayı ihmali görülen Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü ve Güvenlik Şube Polis Memurunun görevlerinden uzaklaştırıldığı ve konu ile ilgili müfettiş talep edildiği anlaşılmıştır.

12. - Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, Suriye'den pamuk alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/6111)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Metin Kalkan Hatay

Bilindiği üzere Asi Nehri, Suriye topraklarından akıp Hatay Amik Ovasından geçerek Türkiye'nin büyük öneme haiz verimli tarım alanlarına akmaktadır.

Bunun bilincinde olan Suriye Hükümeti Asi Nehrinin suyunu Türkiye'ye tarım alanlarının sulamaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil de, diğer zamanlarda bilhassa kış aylarında suyu bırakmak suretiyle Hatay ve çevresinde sel ve benzeri felaketlere neden olurken bilhassa tarım alanlarına büyük zararlar meydana getirmektedir.

Yöremiz insanlarının tarımsal büyük bir gelir kaynağı olan pamuk ürünü yine Suriye'nin Asi Nehrinin sulama zamanı suyunu kesmesi sonucu yeterli verim alınamıyor ve büyük verim kaybına neden oluyor.

Suriye Hükümeti buna karşılık Türkiye topraklarına Asi Nehriyle göndermesi gereken suyu kendi tarım alanlarına bilhassa pamuk tarlalarında kullanmak suretiyle iyi derecede pamuk üretiyor ve bu ürettiği pamuğu Türkiye'ye satmaktadır.

Soru 1. Bu şartlarda Suriye'den pamuk alınması Suriye'nin haksız uygulamasına karşın bir ödül değil midir?

Soru 2. Suriye Asi Nehrinin suyunu istediği zaman kesme hakkına sahip midir? Değilse bunun önlenmesi için herhangi bir girişiminiz var mı?

Soru 3. Suriye'nin Asi Nehrinin suyunu kış aylarında ani şekilde bırakması sonucu yöre halkının zararı Suriye Hükümetinden talep edilemez mi? Yoksa bu önlenemez mi?

T.C. Başbakanlık 23.10.1998 Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.DTM.0.03.08.02/58328

Konu : Pamuk ithalatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

58