Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 2. Yasama Yılı
69. Birleşim 18 Mart 1997 Salı

Turhan Tayan

Millî Savunma Bakanı

Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından verilen 7/2107 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı

1. Çeşitli suçlardan yıllardır arandığı belirtilen Oral Çelik'in, askerlik durumunun açıklığa kavuşturulması hususundaki yazılı soru önergesi incelenmiş, adı geçenin askerlik safahatına ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2. Malatya İli Hekimhan İlçesi, Girmana Köyü nüfusuna kayıtlı, Süleyman oğlu 1959 doğumlu Oral Çelik, 1978 yılında askerlik çağına girmiştir. Adına çıkarılan son yoklama çağrı pusulası babasına tebliğ edilmiş ve yoklamaya icabet etmemesi üzerine "yoklama kaçağı" durumuna düşmüştür. Bilahara Sivas Eğitim Enstitüsünden 27 Haziran 1980 tarihinde mezun olduğu belirlenen Oral Çelik, Malatya Askerlik Şubesine başvurduğu, 31 Ocak 1997 tarihine kadar yoklama kaçağı olarak aranmasına rağmen bulunamamıştır.

3. Askerlik şubesine müracaat ettiği 31 Ocak 1997 tarihinde, askerliğe elverişli olup olmadığını tespit için Malatya Askerî Hastanesine sevki yapılan ve bu hastane tarafından da Mevki Hastanesine psikiyatri bölümüne sevk edilen yükümlünün sağlık durumuna ilişkin işlemlerin henüz sonuçlandırılmamış olduğu belirlenmiştir.

4. Yukarıda da belirtildiği üzere Oral Çelik iki yıllık yüksek okul statüsünde olan, Sivas Eğitim Enstitüsünden 27 Haziran 1980 tarihinde mezun olmuştur.

1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 tarihli ve 2338 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 6 ncı maddesi ise "31 Aralık 1980 (dahil) tarihine kadar yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar er olarak askere sevk edilir ve dört aylık temel askerlik eğitimini müteakip terhis edilirler" hükmünü içermekte olup, Oral Çelik'in bu Geçici Madde hükmünden yararlanabilmesi için, 1076 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı gerektiren suçlardan biriyle mahkûm olmamış olması gerekmektedir.

5. Bu durumun tespiti için, ilgili hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda, "Başkası adına düzenlenmiş sabıka belgesini kullanmak" suçundan Fransa Versay 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesince 30 Ağustos 1993 tarihinde, iki yıl altı ay hapis cezasına mahkûm olduğu belirlenmiş ve yurt dışında aldığı bu cezanın, yedek subay adayı olarak dört aylık hizmetten istifadesine engel olup olmadığının tespit edilebilmesi için, ilamın yurtdışından temini ve tercümesinin yapılması ile yabancı memlekette hükmolunan mahkûmiyet hükmünün Türkiye'de dahi geçerli olacağına ilişkin Türk Mahkemesince verilecek kararın gönderilmesi, Adalet Bakanlığından istenmiştir.

6. Yukarıda belirtilen işlemler sonuçlandıktan sonra, yükümlünün askerlik statüsü ile kaç aylık hizmete tâbi tutulacağı tespit edilebilecek ve hakkında gerekli işlem yapılabilecektir.

Arz ederim.

Turhan Tayan

Millî Savunma Bakanı

10. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'ın, SSK Genel Müdürünün bazı yargıçlara verdiği iftar yemeğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2119)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Mustafa Yıldız

Erzincan

1. SSK Genel Müdürü, hangi gerekçeyle bazı yargıçlara iftar yemeği vermiştir?

2. Bu iftar yemeğinin bedeli nereden ödenmiştir?

3. Bu iftar yemeğine hangi yargıçlar davet edilmiştir?

4. Türk Ceza Yasasının 240 ıncı maddesine göre Ankara 17 nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan SSKGenel Müdür Yardımcısı Fehmi Büyükkaragöz'e SSKHukuk Müşavirliği bağlanmış mıdır?

5. Böyle bir uygulama söz konusu ise, SSKavukatları görevini kötüye kullanmaktan yargılanan ve kendilerinin bağlı olduğu bir kişiyi mahkemede nasıl suçlayacaklardır?

6. Bu uygulama sizin "adil düzen" anlayışınıza uyuyor mu?

T.C.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.3.1997

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/1715-006766

Konu : Yazılı Soru Önergesi

60