Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 4. Yasama Yılı
67. Birleşim 23 Şubat 2006 Perşembe

Başkanı

Eyüp Fatsa Haluk Koç

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili

Süleyman Sarıbaş

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan…

Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisi üzerinde süre 10 dakika…

BAŞKAN - Saat 9'a 2 dakika var Ümmet Bey. Eğer 2 dakika içinde bitirmezseniz, biz de Danışma Kurulu önerisini oylayamazsak, 9'da bitirmek zorundayız.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkanım, 10 dakika. Danışma Kurulunun lehinde ve aleyhindeki konuşmalar 10'ar dakika.

BAŞKAN - Onun için, sizden bir ara vermenizi rica ediyorum.

Sözlü olarak, Danışma Kurulu önerisinin oylaması bitinceye kadar çalışma süresini uzatıyorum.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sizinle ilgisi yok Sayın Kandoğan.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Buyurun, şimdi rahat rahat konuşun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinde gecenin bu saatinde bir Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz aldım.

Şimdi, çok önemli bir kanunu görüşüyoruz. Bu kanunla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasî partilerimiz -ben onun altını çizmek istiyorum, bütün siyasî partilerimiz- bu kanunla ilgili olarak çok ciddî çalışmalar yaptılar. Bu kanunla ilgili kanun teklifi veren arkadaşlarımız oldu. Ben, Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu görüyorum şu anda ayakta, biliyorum ki bu kanunla ilgili çok gayretleri oldu. Sayın Muhsin Koçyiğit burada, görüyorum, Anavatan Milletvekili, kaç televizyon programına çıkıp bu kanunu canlı ve sıcak tutmaya çalıştı. Tacidar Seyhan'ı görüyorum, Sayın Milletvekilim çok gayret sarf etti.

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Biz de buradayız…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de bu konuyla ilgili olarak birçok televizyon programına katıldım, birçok, Meclis içerisinde bununla ilgili konuşma yaptım…

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - AK Partiden kimseyi görmüyor musun?

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim ve sessizliği sağlayalım arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - …ve bu kanun tasarısının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi için gayret sarf ettim; ancak, ne hazindir ki, bugüne kadar bu kanunla ilgili olarak, özellikle İktidar Partisi, üzerine düşen konuyu, bu kanunun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi yolunda ciddî bir gayret içerisinde olmadı. Demin de söyledim…

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Kim oldu?

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Çok sivil toplum örgütleri oldu…

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Nasıl oldu?

BAŞKAN - Konuşmacıya müdahale etmeyelim.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bak, bunun altını çiziyorum, Siyasî partilerin, baştan söyledim, katkıları oldu; ancak, gecenin bu saatinde, bir emrivakiyle, "bu kanunun bu saatte buradan mutlaka geçmesi lazım gelir"e bizim itirazımız var.

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Geçmesin mi?!

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Geçmesin mi?!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yoksa, geçmesi lazım. Benim 10 tane konuşmam var.

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Niye oyalıyorsun o zaman?!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz, bunu oyalama mı kabul ediyorsunuz?! (AK Parti sıralarından gürültüler)

60

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Millet görüyor ama…

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Milletvekili, burada, gelecek, bu kanun tasarısı üzerinde hiçbir şey söylemeyecek, öyle mi?!

BAŞKAN - Ümmet Bey… Ümmet Bey…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Konuşmayacak mıyız?!

BAŞKAN - Bir dakika Ümmet Bey…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Kredi kartı mağdurlarının daha lehine olması için bir şey söylemeyecek miyiz burada?!

BAŞKAN - Sayın Kandoğan…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz zannediyor musunuz ki, kanun bu şekliyle geçince, 700 000 tane kredi kartı mağduru hemen yarın gelip ödemesini yapacak; kolay mı bu iş arkadaşlar?! Türkiye'deki ekonomik durumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz; insanlar kan ağlıyor.

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - O zaman, bir an evvel çıksın.

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen de yardımcı ol.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, Genel Kurula hitap edin, muhatap almayın arkadaşlarımızı.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yarın, bu borçlarını, bu ödeme sistemiyle hepsinin bir anda yapacağına inanıyor musunuz?! Biz istiyoruz ki, kredi kartı mağdurlarına, yapılabilirse, hep beraber, burada, onlara biraz daha kolaylık sağlayacak bir şeyler getirelim. Bizim mücadelemiz, uğraşımız odur. Yoksa, bununla ilgili benim kaç konuşmam var, kaç televizyon programında bu meselenin sahibi olmuşum…

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Boş konuşuyorsun!

BAŞKAN - Dinleyelim… Konuşmacıya müdahale etmeyin arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili olarak, İçtüzüğün 19 uncu maddesi var. İçtüzüğün 19 uncu maddesini…

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Meclisi kilitleme!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biraz sonra göreceğiz, kaç milletvekili var burada; Meclisi kim kilitliyor, göreceğiz! Burada, bu sıralarda kaç milletvekili olduğunu göreceğiz!

Şimdi, İçtüzüğün 19 uncu maddesinde bakınız şöyle bir hüküm var: "Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin -altını çiziyorum- gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret oyuyla karar verir." Danışma Kurulu önerisi ne zaman gelirmiş; ilk birleşimin gündeminde. İlk birleşim ne zamandı, ilk birleşimi saat kaçta yaptık arkadaşlar; saat 14.00'te. Danışma Kurulu önerisi, ancak, ilk birleşimin gündeminde, Başkanlık sunuşlarında yer alır; yoksa, Genel Kurulun herhangi bir oturumunda, Danışma Kurulu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Her zaman gelir.

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sen bunun çıkmasını istiyor musun istemiyor musun, onu söyle.

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen.

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Vatandaşı rahatlatmak için gece gündüz çalışmak zorundayız.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Vallahi, ben sabaha kadar burada hazırım sayın milletvekilim. Bu kanun, eğer, sabaha kadar görüşülüp, buradan çıkacaksa, ben Ümmet Kandoğan olarak burada sabaha kadar oturacağıma söz vereceğim. Zaten, siz de biliyorsunuz, ben, saat kaçta açılıyorsa Meclis, o saatte giriyorum, kapanıncaya kadar buradan ayrılmayan bir milletvekiliyim.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Yok canım!..

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Öyle değil.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, ben, sabaha kadar da olsa, yarın akşama kadar da olsa…

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Bırak şu şovu!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - … bu kanunun buradan geçmesi için otururum, katkımı verebileceksem maddeler üzerinde katkımı veririm ve bu kanunun da bir an önce buradan geçmesi için elimden gelen gayreti gösteririm.

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Danışma Kurulu önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesine uygun olmadığını, şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum.

61

BAŞKAN - Lehinde, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, kısaca meramımı anlatmaya çalışacağım.

Sayın Ümmet Kandoğan, ben muhalefetin kitabını yazdım üçbuçuk yıldır burada. Şimdi, Danışma Kurulunun toplanmasına ilişkin 19 uncu maddeyi lütfen dikkatli oku. Burada bir grup önergisi gelmiyor, Danışma Kurulu oybirliğiyle öneri getiriyor; baştan çürüdü, bitti; yani, aykırı bir durum yok.

Değerli arkadaşlarım, ben, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Çok kısa bir özet yapacağım. Belki, 50 nci maddede bir söz almıştım, onu geri çekeceğim, son maddede. Aynı, bütçe görüşmesinin en son günü, saat sabah 05.42'de yaptığım konuşma benzeri bir konuşmaydı; onu baştan yapmak istiyorum.

Bu Meclisin iradesiyle, belki de bu dönemde, halk yararına, toplum yararına, birtakım lobilerin baskısına rağmen, bu Meclisin iradesi sayesinde çıkabilecek olan bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız; bunu açıklıkla söylüyorum.

Değerli arkadaşlarım, bizim görevimiz ne; milletin vekâleti. Millet vekâletini ne diye veriyor; haklarını korumak için veriyor. Burada, Türkiye'de, çok farklı bir soygun olayıyla karşı karşıyaydık sevgili arkadaşlar; bunun acı sonuçlarıyla karşılaştık. Nedir bu soygun; yasal kılıf içerisinde yapıldı bu soygun. Şimdi o soyguna "dur" diyecek bir noktadayız. Siyasette yürütme organları, zaman zaman belli lobilerin, belli güçlerin -bunlar uluslararası olabilir, 1 Mart tezkeresinin öncesinde olduğu gibi- bazen yerel lobilerin baskısı altında kalabilir; bu çok doğaldır; ama, parlamenter sistemde son söz meclisindir, son söz meclisindir. Bu iradeyi 1 Martta gösteren bir Meclisteyiz. Şimdi aynı noktadayız. Nedir bu olay; birtakım uluslararası büyük finans çevrelerinin temsilcisi olarak Türkiye'de finans sektöründe çalışan birtakım kuruluşlar; kendi ülkelerindeki yıllık bileşik faizleri, enflasyonları yüzde 1'le 3 arasında, 4 arasında değişen ülkelerde; yüzde 10 ilâ 13 arasında uygularken kartlara, Türkiye'de yüzde 120 ile yüzde 150 arasında uyguluyorlar değerli arkadaşlarım!

Şimdi bakın, yani, Türk Milleti serbest piyasa düzeni diye kuralsız vahşi bir kapitalist düzenin sömürüsü altına mı girecek?!

Değerli arkadaşlarım, onun için, bu Meclis iradesi bu gece buna nokta koyacak, bu gece buna nokta koyacak! (Alkışlar) Ben, burada kendi partimin direnişini, belki de İktidar Partisi Grubu içerisinde, kendi kapalı grup toplantılarında bu çekincelerini yürütmenin başı olan Sayın Erdoğan'a, sayın bakanlarına gösterdikleri tepkiyi de biz üstlenerek, eğer, bu şekildeki değişiklikle olmazsa, muhalefet üzerine düşen görevi yaparak bu yasa tasarısını tıkayacak demiştik.

Sevinerek görüyorum; Sayın Şener'e özellikle teşekkür ediyorum, huzurunuzda özellikle teşekkür ediyorum. (Alkışlar) Anlayışla karşıladı muhalefetin şeyini ve belli bir lobi baskısı aşıldı değerli arkadaşlarım. Evet, serbest piyasa düzeni diyoruz, ama, gelin, bu kurallı olsun, altta kalanın canının çıkacağı bir düzen olmasın. Bu kadar sahipsiz mi Türk Milleti değerli arkadaşlarım?! Muhalefet yapmanın yeri vardır, zamanı vardı, şekli vardır; muhalefet yapmanın usulü vardır, tarzı vardır; ama, millet yararına olan noktalarda bu Meclis, Anavatan Grubuyla, Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarımla, Cumhuriyet Halk Partisiyle ve İktidar Partisiyle tek vücut olmasını da bilmek zorundadır. Onun için, şu noktada, belki yürütme organımız üzerine olan belirli baskıları aşma noktasında uzlaştığımız bir sürede, bu yasaya 5 gün ara verilmesini ben kabul etmiyorum, ben kabul etmiyorum! (AK Parti sıralarından alkışlar)

Bazıları uyumaz değerli arkadaşlarım, bazıları uyumaz. Herkesin -hiç kimseyi itham ederek söylemiyorum, herkesi de tenzih ediyorum, hiçbir adres de göstermiyorum- bekledikleri doğrultuda bunu tekrar geri döndürmek için bu 5 gün içinde faaliyete gireceklerinden adım gibi de eminim. Onun için, bu irade burada şekillenmişken, milyonlarca insanımızın beklediği bu yasa tasarısını çıkartalım. Sayın Kandoğan, gelin destek verin.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Biz destek veriyoruz Sayın Koç, zaten destek veriyoruz.

HALUK KOÇ (Devamla) - Sevgili Anavatan Partisi Grubu mensubu milletvekili arkadaşlarım, lütfen, gelin destek verin.

Cumhuriyet Halk Partisinin desteği ortadadır ve burada, açıklıkla söylüyorum, zorlamıştır ve İktidar Partisi içerisindeki çok sayıda milletvekili arkadaşımın da duygularına tercüman olmuştur.

Ben, Danışma Kurulunun oybirliğiyle getirdiği bu önerinin lehinde söz alıyorum ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, önerinin lehinde söz istiyorum.

BAŞKAN - Önerinin lehinde, ayrıca, Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu söz istedi.

Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu.

MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Sevgili arkadaşlarım, biz, Anavatan Partisi olarak, Grup sözcüsü olarak ve arkadaşlarım olarak burada bir gerçeği vurgularken, bu yasanın çıkmaması için değil, halkımızın acaba daha lehine olur mu diye söyledik. Elbette ki, Sayın Koç'un söylediği gibi -kendilerine de teşekkür ederim- biz de, bu yasanın, behemehal bu akşam, vakit geçirmeden çıkması için imza attık, sayın grup başkanvekili de biliyor ve biz, bu yasayı destekliyoruz.

62

Bizim burada söylediğimiz; eksiklerimiz olabilir, bu eksikleri de tamamlarsak bu yasa daha güzel olur diye burada bulunduk ve söyledik. Ama, sevgili arkadaşlarım, tabiî ki, ben, niye, 4 saat, bir kişiyi burada affetmeye çalıştık da, 700 000 kişiyi, bizden ümit bekleyen 700 000 kişinin 4'er de kişisi olsa 2 000 000'a yakın insanı mağdur etmeyelim, bir an evvel bitseydi diye onu söyledim. Onun için de, Anavatan Grubu olarak da, her ne lazım ise, bu halkın lehine olan yasa… Bu da bunlardan biridir.

Hakikaten, iktidara da burada teşekkür ediyorum. Kolay değil, bütün finans grupları baskı yapıyor. İşte, iktidardan beklenen, muhalefetten beklenen, toplumun lehine olan kararlarda bir araya gelmeleri beni her zaman mutlu eder. Biz de, toplumun lehine olacak her yasada, gerekirse iktidarın yanında oluruz ve olmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

Saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisiyle ilgili aleyhte, lehte konuşmalar da bitti.

Şimdi, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

8.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) (S. Sayısı: 1082) (Devam)

BAŞKAN - 2 nci maddeyi okutuyorum:

Kapsam

MADDE 2- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Nejat Gencan, Edirne Milletvekili; Anavatan Partisi Grubu adına Hüseyin Güler, Mersin Milletvekili; şahısları adına isteyenler; Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili; Hasan Anğı, Konya Milletvekili.

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Nejat Gencan, Edirne Milletvekili.

Buyurun Sayın Gencan. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

CHP GRUBU ADINA NEJAT GENCAN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1082 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yaklaşık iki saate yakın süredir bu yasayla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bugünkü çalışma süremiz de saat 21.00 olmasına rağmen, Danışma Kurulunun kararıyla, bitene kadar süreyi uzattık.

Evet arkadaşlar, şubat ayının başında komisyonumuza gelen ve komisyonumuzda, Sayın Bakanımızın da bulunduğu komisyonumuzda, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatandan katılan arkadaşlarla beraber, bir gün içerisinde bu yasayı hızla geçirdik. O gün, komisyonda, bu yasanın bugünkü önergelerle düzeltilecek hale gelmesine karşı çıkanlar olmuştu. Öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 9 uncu, 24 üncü, 26 ncı ve geçici 4 üncü maddelerde bu yasanın şimdiki çıkacak haliyle çıkması için gayret göstermiştik. Zannederim, o gün olayın farkında olmayan ve son zamanda da toplumumuzun çeşitli kesimlerinden gelen tepkiler ve hiç istemediğimiz intihar vakaları ve benzeri olaylarla, bu yasanın ne kadar önemli, ne kadar da erken ve elzem olarak, acil olarak çıkması gerektiğinin farkına vardık ve son birkaç gündür, bilhassa dün, AKP Grup Başkanımız ve Sayın Haluk Koç dahil olmak kaydıyla, komisyon üyelerimiz bir araya gelerek ve Sayın Bakanımız Abdüllatif Şener Beyin de bu yasayla ilgili son rötuşların yapılması konusunda göstermiş olduğu gayretlerle, bu yasayı, toplumun beklentileri şeklinde çıkması için son haline getirdik.

Bu akşam, burada, bu yasayla ilgili konuşulacak çok şey var ve konuşulması gereken çok şey var; ama, son haliyle, üzerinde çok fazla konuşulacak bir yasa olmaktan çıktı ve toplumun bir an önce çıkmasını beklediği bir yasa haline geldi.

Ben, öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda göstermiş olduğu ısrarlı tutumu ve bizim bu ısrarlı tutumumuza yanıt veren -az önce de Grup Başkanımız Haluk Beyin söylediği gibi- AKP'nin Meclisin değerli milletvekilleri tarafından, yürütmenin önüne geçerek, yasamayı önplana çıkardığı bu davranışını ben de şimdiden kutluyorum ve öncelikle, bu yasanın çıkması için tüm partilerin bir dayanışma içerisinde olacağına inanıyorum.

Bu yasanın, bir an önce çıkmasını bekleyen vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

63

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler.

Buyurun Sayın Güler.

Süreniz 10 dakika.

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hassasiyet ve toplumsal travma düzeyine gelmiş bir soruna, tüm dileğimiz, Anavatan Grubu olarak, yaraya, merhem olabilmek; yani, yapıcı muhalefet yapabilmek. Ama, gördüğüm kadar, biraz da günah çıkarırcasına, uzun yıllardır kanayan bu sorunu, bugün, günübirlik de olsa çıkarma telaşı var; bizler de bu konuda, son derece katkıda bulunmaya hazırız.

Amacımız, yasanın aksayan yönlerini düzeltebilmek; yani, bu toplumun bir daha aynı sorunlarla karşı karşıya gelmemesi, aynı acıları paylaşmamak; yani, yaşamamak. Bunlar birer sonuç. Güzel bir söz var: "Türküz, doğruyuz, maalesef borçluyuz." Yapmayın dostlar. Keşke, bu toplumun sorunları ve yaraları travma düzeyine gelmeden, toplumsal cinnet yaşamadan bu konulara müdahale edilebilseydi. Evet, yarın da meydanlarda çıkacaksınız, kredi kartzedeleri affettik diye; ama, şunu görün ki, bu borç ödeme… Borç, namuslu insanların sorunudur; bunun net olarak altını çiziyorum, namussuz insanların ödeme gibi bir sorunu yok. Bu yüzden, yapılması gereken tek şey var: Üreten, borçlanmayı engelleyen, tüketimi teşvik eden değil; çünkü, aynı zamanda, bankalar da kredi kart dağıtımına fütursuzca, pazarlama teknikleriyle, sonuna kadar… Sizlere de soruyorum sayın milletvekillerim, yüzde 30, aynı kredi kartı konusunda sıkıntılarınız var, hepimiz biliyoruz bunları. Sadece birilerini günah keçisi ilan etmek değil. Aldın kredi kartını, tüketirken düşünseydin demek, bana göre masum bir süreç değil. Bu, toplumsal bir sorun. Birkaç kişi olsa, haklısınız, bu tespitlere katılacağım; ama, biraz önce Sayın Bakanıma da sordum, aynı sorunla, inşallah, gerek konut kredilerinde gerek otomobil kredilerinde karşı karşıya gelmeyiz. Bu yüzden, tüketimi değil de, üretimi teşvik edebilmek. Bankaları da, bir derece burada, kendilerine çekidüzen verebilecek ve kendisini sorgulayabilecek kontrol mekanizmalarının kurulması gerekmekte. Tabiî ki, Sayın Bakanımın biraz önceki konuşmasında, faiz oranlarına baktığımızda, yüzde 18'ler çok komik değil Sayın Bakanım. Gerçekten, ülkenin, yüzde 5 gibi hedefiniz olan tüketici endeksine baktığımızda, yüzde 18 ciddî bir rakam; ama, bunun yanında, geçen yıl yüzde 20'lerde topladığı mevduatı bugün yüzde 18 verdiğinizi söylüyorsunuz; ama, geçen yıl, aynı bankaların kredi kartlarına yüzde 150'ler civarında ortalama bir faiz aldığını unutmamak lazım.

Bu yüzden, bu kanunun daha sağlıklı çıkabilmesi için önergelerimiz var ve sağduyunun hâkim olmasını bekliyoruz. Bu toplumumuzun bir daha aynı acıları yaşamamasını diliyorum ve toplum adına da hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Kişisel söz istemi, Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili.

Daha önce, Çelik yerine, soyadınızı Selik olarak okuduğum için özür diliyorum.

Buyurun Sayın Çelik.

HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Konuşmuyorum.

BAŞKAN - Vazgeçtiniz.

Sayın Hasan Anğı, Konya Milletvekili.

Buyurun Hasan Bey. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tasarının gelişim süreciyle ilgili birtakım ifadeler ortaya kondu. 1987'lerden beri hayatımızda olan bu gerçeği, 1992'lerden itibaren tasarıya dönüştürme imkânı olmamış. Bu dönem içinde tasarılaştı, komisyonlardan geçti ve bugün Genel Kurulumuzda.

Katkısı olan herkesi, başta hükümetimizin başı Başbakanımızı, Sayın Başbakan Yardımcımızı, bütün bakanlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı, komisyon üyelerimizi ve şu anda Genel Kurulda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın katkısıyla, en iyi şekilde çıkmakta.

Ben, hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili…

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç'u, çok büyük bir üzüntüyle dinledim, üzüldüm. Niye üzüldüm; onu anlatacağım şimdi. Sayın Koç, geldi buraya, dediler ki: Biz, tasarının bu haliyle, verilecek önergelerle çıkması için çok büyük bir baskı uyguladık, çok gayret sarf ettik, hükümeti bu noktada belli bir yere getirdik. O nedenle, bu gelinen nokta son derece iyidir. Eğer, bugün çıkmazsa, öyle bir lobi var ki Türkiye'de, korkunç bir lobi var; salı gününe kadar bu lobi faaliyete geçecek, önergelerle kazanılmış olan ve bu anda bu noktaya gelmiş olan bu kanunla ilgili olarak mevcut durumu bile muhafaza edemeyebiliriz diye… Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisini töhmet altında bırakan, Bankalar Birliğine, âdeta, milletvekillerinin iradesi üzerine ipotek koyan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerindeymiş gibi hava veren bir konuşmasını ibretle, üzüntüyle izledim. Sayın Koç, yanılıyorsunuz, Bankalar Birliği, evet, milletvekillerine, size de gönderdi, o bir lobi faaliyeti, onu biliyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, demin de okudum, bir kez daha okumak istiyorum, onunla ilgili bir lobi faaliyetinde bulundular:

64

"Faiz oranları, serbest piyasa koşullarına ters düşecek bir yaklaşımla finansal parametrelere (faiz oranları, ücretler, limitler gibi) sınırlama getirilmemelidir." Bankalar Birliği bunu söyledi.

HALUK KOÇ (Samsun) - Faiz, soygun devam etsin!..

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır…

HALUK KOÇ (Samsun) - Ne dediğini bilmiyorsun!..

BAŞKAN - Yerimizden konuşmayalım.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bunu alıyorsunuz siz, "eğer beş gün içerisinde, salıya kadar, bugün geçmezse, bu Bankalar Birliği tekrar büyük bir lobi faaliyetinde bulunur, bugün, bu gelinen noktadan geri adım atılır." Böyle bir şeyi söylemeye Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur. Şimdi, bakınız, bir önerge var elimde, AK Parti Grubundan milletvekili arkadaşımın verdiği bir önerge var. "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklar." Eğer, o lobi faaliyetleri, Türkiye'de, sizin bahsettiğiniz kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin iradesinin üzerine ipotek koyacak bir lobi ise, en fazla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinde lobi faaliyetini yaparlar. Biz borç bırakacağız. Bakın, önerge burada. "Anlaştık" dediğiniz önergeyle azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarını tespit edecek Merkez Bankası. Bankalar gider -22 tane banka- büyük bir lobi faaliyeti oluşturur ve tespit edilecek bu azamî, akdî faiz oranları ve gecikme faiz oranları üzerinde, eğer o güçteyse, en fazla baskıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapamazlar, ama, Merkez Bankasına yapabilirler.

Değerli milletvekilleri, peki, yüzde 18'e inmiş... Niye yüzde 18? Yani, bu oran nereden çıktı? Kim tespit etti yüzde 18'i?

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Sayın Bakan izah etti.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, anlattı da; yani, niye yüzde 18? Niye en makulü, bugün gelinebilecek en iyi nokta yüzde 18, niye? Yüzde 10 da olabilirdi. Olabilir. Var mı bunun bir kuralı?! Bu iradeyi koyacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi?! Buradaki milletvekillerinin hür iradesiyle bu iş düzenlenmeyecek mi?! Yani, siz "yüzde 18'e razıyız, çok iyi bir noktaya geldik ve gelinebilecek en iyi nokta budur" derseniz, baştan bir teslimiyeti kabul etmiş olursunuz. O zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekilleri iradesi üzerinde bir ipotek konulmuş olur. Yani, şunu söylemek istiyorum değerli milletvekilleri…

AHMET IŞIK (Konya) - Özel hukuka tabi borç ilişkisi bu.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Anladım da, o zaman yüzde 18'i nereden buluyorsunuz? Yüzde 22'ydi Sayın Milletvekili; niye yüzde 18'e indi?

AHMET IŞIK (Konya) - Bankalar Birliği 4 puan daha düşürdü.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, bir şey söylüyorum…

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Daha önce yüzde 22 miydi; yüzde 22'ydi. Yüzde 18'e nasıl indi?

AHMET IŞIK (Konya) - Bankalar Birliği 4 puan daha düşürmüş.

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yüzde 18'e nasıl indi?

AHMET IŞIK (Konya) - 4 puan feragat etti Bankalar Birliği.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 4 puan inebiliyorsa 14 puan da inebilir. Bunun ölçüsü nedir, ben onu soruyorum. Bunun ölçüsü nedir?

AHMET IŞIK (Konya) - Kamu yok burada.

BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar, müdahale etmeyin; dinleyin.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakın, bizi izliyor kredi kartı mağdurları. Yani, şimdi, bu uygulamayla, getirilen bu düzenlemeyle, siz "kredi kartı mağdurlarının mağduriyetlerini çözdük, bundan sonra bir problem, bir sıkıntı kalmadı" diyebilir misiniz?! Bizim itirazımız buna. Biz istiyoruz ki, burada, milletvekili olarak, bizler, daha iyisi olabilecekse, daha iyisini yapabileceksek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

Bir de, sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşma, sorun çözmez, tartışmayı uzatır ve çözümü de karmaşık hale getirir. O yüzden, hatibi, lütfen, dinleyin. Daha sonra, başka konuşanlar kendi düşüncelerini aktarırlar; ama, bu karşılıklı konuşmayla eğer düşüncelerinizi aktaracağınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Sadece, daha kaotik, daha karışık bir tartışma ortamı yaratıyorsunuz. O yüzden, lütfen, konuşmacıya müdahale etmeyelim, konuşmasını bitirmesini sağlayalım.

Süreniz de doldu; toparlayın lütfen.

65

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bizim arzumuz, temennimiz -demin de söyledim, şimdi tekrar ediyorum- yapabileceğimiz bir şey varsa, yeni önergelerle kredi kartı mağdurlarının mağduriyetlerini daha iyi hale getirebiliyorsak onun tartışmasını yapalım, onun mücadelesini yapalım. Yoksa, bu kanunun çıkması lazım ve bugün çıksın, bugün çıksın… Yani, bunun…

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Çıkacak!..

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, lütfen, oturduğunuz yerde öyle söyleyip durmayın. Geliniz, burada, varsa bir şeyiniz, buraya gelin, burada söyleyin. Yani, ben farklı bir şey söylemiyorum. Ben diyorum ki, sabaha kadar da olsa ben buradayım. Bu kanunu çıkaralım. Benim arzum, isteğim budur. Çıkmasın diye, şurada bulunan milletvekillerinden bir arkadaşımızın dahi öyle bir düşüncesi yok. Çıkması lazım. Mutlaka çıkarılması lazım.

Evet, ben daha sonraki maddelerde de şahsım adına görüşlerimi ifade etmeye devam edeceğim ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Tanımlar

MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,

e) Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını,

f) Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşları,

g) Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları,

h) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluşları,

i) Üye işyeri: Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Kart hamili: Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Harcama belgesi: Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi,

l) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı veya kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi,

m) Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü,

n) Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını,

o) Asgari tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını,

p) Alacak belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgeyi,

r) Bildirim, talep, şikâyet ve itirazlar: Kart hamilinin yazılı olarak, elektronik ortamda veya telefon ile yapacağı bildirim, talep, şikâyet ve itirazları,

ifade eder.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu; Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan.

66

Kişisel söz istemi olanlar: Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Konya Milletvekili Hasan Anğı, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Samsun Milletvekili Haluk Koç, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik.

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika Sayın Aslanoğlu.

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Saygıdeğer Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, size tarih vermek istiyorum; bu Mecliste, ben, bu konuyu ilk defa 18.12.2002 tarihinde gündeme getirmişim. Burada, Sayın Ali Babacan Bakanımıza, bugünkü konuştuğumuz, sanki, keşke ben bunları yazmasaydım ve bugünkü konuştuğumuz konular meydana gelmeseydi.

Tarih, 18.12.2002. Yüce Meclisin dikkatine getirmişim. Gündemdışı söz almışım ve Sayın Ali Babacan'a, bunlar oluyor Türkiye'de, acaba bunlara bir önlem alacak mısınız diye sormuşum; ama, maalesef…Tabiî, 18.12.2002. Meclis açıldıktan bir ay sonra değerli milletvekilleri.

Tabiî, ben şunu arzu ederdim… Bu yasa teklifini bu Meclise veren ben ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan arkadaşlarım. Tarih, 9 Ekim 2003 sayın milletvekilleri.

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Allah razı olsun.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - 9 Ekim 2003.

Tabiî, Meclis geleneği şu olmalıydı, ben bunu beklerdim: Bir yasa görüşülürken o konuyla ilgili kimler kanun teklifi vermişse, birleştirilmesi lazımdı; ama, bilemiyorum, benim verdiğim 9 Ekim 2003. Basit, iki maddelik, kredi kartlarının tüketici kredisiyle endekslenerek birleştirilmesiyle ilgili bir kanun teklifimdi; ama, her nedense, nedense, bu yasa görüşülürken acaba bizim teklifimiz, ben ve arkadaşlarımın teklifi dikkate alınmadığını da merak ediyorum. Meclis geleneği buydu, bu konuda da teessüflerini iletiyorum; çünkü, 9 Ekim 2003… Ve daha sonra, huzurlarınıza bu yasa teklifimi dört defa, 37 nci madde uyarınca dört defa sizin dikkatinize getirdim, dört defa size burada yalvardım: "Sayın milletvekilleri, burada yangın var, gelin bu yangına hep beraber çare bulalım" dedim. Dört defa… Her iki ayda bir, her üç ayda bir, defalarca. Âdeta yalvarırcasına sizlere, gelin Meclis iradesi buna el koysun dedim; ama, maalesef, her seferinde, her ne hikmetse, reddedildi bu yasa, bu teklifimiz ve üçbuçuk yıl geçti bugüne geldik ve o gün eğer, o gün söylediklerimi size -zaman az diye- okusam, şu gün konuştuklarımızın aynısını o gün dile getirmişim, aynısını; ama, üçbuçuk yıl geçti; üç yıl üç ay. İlk, 18.12.2002; üç yıl iki ay geçti yaklaşık. Üç yıl iki ay önce, eğer o gün, benim sözlerime birazcık katkı verseydiniz, bugün bu boyuta gelmezdik. Bazı konularda, eğer biz çıkıp sizlere, halkın sorununu, insanların sorununu iletiyorsak, inanın bu Yüce Meclis hep beraber, birlikte çözüm bulur; tıpkı bu yasada olduğu gibi değerli milletvekilleri. Bunu söylemeden geçemeyeceğim.

Değerli milletvekilleri, birkaç rakam vermek istiyorum, sizin hep hafızalarınızda kalsın. Türkiye'de şu anda 47 milyar veya TL olarak 47 katrilyon, tüketici kredisi var. Türk bankacılığının fonlamasının çok önemli bir kısmı; yani, önemli bir kısmını, önemli bir kaynağını tüketici kredisine aktarmış, tüketici kredilerine. Bu 47 katrilyonun 30 katrilyonu tüketici kredisi, yani, bu, araç veya konut veya normal ihtiyaç kredisi dediğimiz krediler. Bunların faizleri -şu günkü oranlardan bahsediyorum- aylık yüzde 1 ile 1,80 arasında; yani, konut kredileri, yirmi yıl vadeli konut kredileri yüzde 1 ile 1,20 arasında Türk bankacılık sisteminde. Otomobil kredileri 1,10 ile 1,50 arasında; diğer ihtiyaç kredileri dediğimiz kredi ise 1,20 ile 1,80 arasında. Bunların yıllık bileşik maliyeti ise değerli milletvekilleri maksimum 1,80'in geldiği rakam yüzde 24'tür. Dikkatinize sunuyorum, yüzde 24'tür.

Böyle bir, Türk bankacılığının böyle bir uygulaması var; ancak, benim hazmedemediğim -ben eski bir bankacıyım; 1997 yılında ayrıldım sistemin geleceğini gördüğüm için- böyle bir uygulamada, dünyanın hiçbir yerinde 7 katı, 8 katı kadar kredi kartlarına bir uygulama yok; ama, kimden çıkıyor bu para biliyor musunuz; 17 katrilyon bir tüketicisi kredisi var. Sistem, tüm işletme maliyetini, sistem, tüm işletmenin… Yani, yaklaşık 29 000 000 kredi kartı var 15 000 000 kişide; ama, kredili kredi kartı kullanan insanlardan yüzde 120, yüzde 130, yüzde 150, yüzde 110, yüzde 100... Bugün, hâlâ daha bugün aldığım rakamlarda ortalama uyguladığı faiz 5,25 arkadaşlar. 5,25'in -eski, geleceğim biraz sonra- bileşik faizi ise yaklaşık yüzde 90'a gelmektedir; hâlâ, şu gün…

Şimdi, bir tarafta, tamam, kredi kartlarının bir işletme maliyeti vardır; ama, bankaların da buna önlem alması lazım. Demin bir arkadaşım söyledi, Türkiye'nin her tarafı POS mezarlığı oldu. Her bankanın 10 tane POS'leri var aynı yerde. Halbuki, biz bunu ortak konuşturabiliriz, bu maliyetleri aşağıya çekecek önlemleri alabiliriz. Ben bunları size daha önce arz etmiştim; ama, hiçbir önlem almadan, tüm bu sistemin maliyetini zorunlu olarak kredi kullanan, 17 katrilyon krediden çıkarmak insafsızlıktır. Bunu söylemek istiyorum. Sistem buna çözüm getirmek zorundadır; ama, bugüne kadar bankacılık sistemi getirmedi buna ve çok dağınık risk; yüzde 10, yüzde 8, yüzde 7 bunun geri dönmesi de olmayabilir diye, maalesef, çok aşırı miktardaki bir faiz haddiyle bu arkadaşlarımız kredilendirildi. Yani, sorun buradan kaynaklandı. Halbuki, bir tüketici kredileri gibi, diğer krediler, otomobil kredileri gibi, kredili kredi kartları da makul bir seviyede, eğer makul bir oranda olsaydı, bugün ne sisteme ne insanlara, zavallı insanlara bu sorun gelmezdi arkadaşlar. Bir kere bunları bilin. Bazı şeyleri bilmek zorundayız; yani, burada hep tüketici hesap bilmiyor,

67

tüketici… Ne yapsın tüketici?! Bakın onların harcamalarına; çoğu çoluk çocuğunun okul masrafını gidermek içindir, çoğu ekmek içindir arkadaşlar. Onun için, buna çözüm bulmak hepimizin görevidir.

Değerli arkadaşlarım, burada, şunu söylemek istiyorum: Neden yüzde 18'de veya neden?! Eğer bu yasa komisyondan geçtiği şekilde çıksaydı; ben, komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; burada, tüm partilerin komisyon üyesi arkadaşlarım, çok duyarlı davrandılar. Üç gündür, bizlerin… Ben, Sanayi Komisyonu üyesi değilim, sadece arkadaşlarıma, Sanayi Komisyonunun çok değerli üyesi arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım; yani, onlara sadece yardım etmeye çalıştım; ama, bilin ki, neden yüzde 18'de mutabık kalındı; bunu açıklamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Türk bankacılığının bir kaynak maliyeti vardır. Kaynak maliyeti, mevduat faizleri vardır. Mevduat faizleri, bugün Türk bankacılığında… Hazine bonosu faizleri yüzde 14'tür, yüzde 14,5. Bankaların topladığı mevduat ise, yüzde 15 ile yüzde 18 arasındadır şu anda. Her bankanın değişik kaynak maliyeti vardır ve bunlar üzerinden bankalar munzam karşılık ve disponibilite ödüyorlar. Eğer dün aldığı kâr değil, yarın aldığı… Onun için, eğer bankacılığın kaynak maliyetinin altında eğer bir şekilde bir uygulama yapılsaydı, o zaman sistemin bazı yerlerinden daha değişik şeyler açılabilirdi. Ama, üç gündür, Sayın Kandoğan, üç gündür bu konuda verilen mücadeleyi bilmiyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum efendim.

Üç gündür, Sanayi Komisyonunun değerli üyelerine, özellikle Sayın Hasan Anğı Beye, hakikaten, duyarlılığına ve… Eğer bu şekilde geçseydi, komisyondan geçen şekilde, kredi kartı faizleri, hâlâ, yüzde 5,25; yüzde 20 fazlası, yüzde 6-6,5'a gelecekti, burada yüzde 6,5'i görüşüyor olacaktık. Bir şey getirildi, Türk bankacılığında bir ilk: Basit faize geçildi. Basit faize geçilmesi ne demek biliyor musunuz: Üç ayda bir, bileşik faiz yerine kredi kartlarında artık basit faize geçilmesi, kart maliyetlerinde -tabiî, faiz oranı yüksekliğine, düşüklüğüne göre- 25 puan ile 10 puan arasında bir indirim getirildi, basit faize geçilmesiyle.

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onun için, tabiî, ideal mi; değil; ama, Sayın Kandoğan, biz, bunu becerebildik. İnşallah, siz de başka şey becerirsiniz. Biz, ancak, arkadaşlarımız…

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sanayi Komisyonundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Efendim, bitiriyorum.

Sayın Anğı'ya, Sayın Sanayi Komisyonu Başkanımın duyarlılıklarına, Sayın Bakanımın hoşgörüsüne teşekkür ediyorum. Üç gündür, bir konsensüs sağlamaya çalıştık. Özellikle, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Sarıbaş'a her vesileyle bilgi verdim; onun da konsensüsünü bu arada hep sürekli alıyordum. Yani, nedir; bu Meclisten bir konsensüs çıksın, insanlarımızın sorunu giderilsin. Daha sonraki maddede biraz daha izah edeceğim. Onun için, bu yasa… Bu şekliyle, ancak bu kadar becerebildik biz. Bizler bu kadar destek verebildik. Ben, tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum ve özellikle, Tacidar Bey, diğer tüm… Nuri Bey, Hasan kardeşime, bu konuda, üç gündür verdikleri emeğe de saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan.

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; akşamın bu saatinde, ben, kredi kartı mağdurlarının aileleriyle, çoluk çocuklarıyla bizleri izlediklerini biliyorum ve empati yapmak istiyorum. Dolayısıyla, uzun konuşmayacağım.

Şimdi, başlangıçta, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin, burada, şu imajı vermeye çalıştıklarını gördük: "İşte, biz aramızda anlaştık ve bu yasayı biz çıkarıyoruz."

Değerli arkadaşlar, bunun adına "cingözlük" derler. Anavatan Partisinin sanki hiçbir katkısı yokmuş, hiçbir emeği yokmuş!.. Değerli arkadaşlar, bu konuda cingözlük yapmayalım. Bu yasanın çıkarılmasında, elbetteki, İktidar Partisinin de, Cumhuriyet Halk Partisinin de, Anavatan Partisinin de, sivil toplum örgütlerinin de, vatandaşlarımızın da, yazar-çizerlerin de, hepsinin büyük katkıları olmuştur. Başlangıçta böyle oldu; ama, sonra, mızrak çuvala sığmayınca, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, Anavatan Partisinin de katkılarının olduğunu burada ifade ettiler.

Değerli arkadaşlar, bizden, bu işin uzmanı, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koçyiğit defalarca televizyona çıktı, kamuoyu oluşturdu. Hatta ve hatta, bu konuda ilk basın toplantısını da düzenleyen Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Muhsin Koçyiğit'tir. Bu emekleri inkâr etmeyelim. Eğer iki parti arasında bu anlaşma sağlanmışsa, o zaman, bugüne kadar, kredi kartı mağduriyeti yüzünden canlarına kıyan, sosyal faciaların meydana gelmesine sebebiyet veren, iki parti deriz; ama, bu yanlışlığı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri sonunda düzelttiler, kendilerine teşekkür ediyorum.

68

Bu yasanın milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum; ama, biz, Anavatan Partisi olarak şunu isterdik. Bu faiz oranı gerçekten yüksek, yüzde 18. Gerçi, Sayın Devlet Bakanımız bu konuyu teknik olarak izah ettiler; ama, hazine bonolarının yüzde 13-14 olduğu bir durumda, bu faiz oranının yüzde 13-14'lerde olmasını isterdik. Eğer ileride bunun mahzurları çıkarsa, bu faiz oranından dolayı tüketici bu konuda şikâyetçi olursa, bunun sorumlusu da Anavatan Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Partidir diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Kişisel söz istemi; Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik.

Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüştüğümüz bu yasa tasarısı, ülkemizde belki çok konuşulan; ama, sonuç itibariyle de herkesin mevzuu toplumda paylaştığı bir konu. Ama, bu, bugüne gelinceye kadar niçin bir düzene konulmamış diye baktığımızda, bir yasası yoktu; kredi kartının bir yasası yoktu, banka kartının bir yasası yoktu. Şimdi banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili bir yasa tasarısını hep birlikte, iktidar-muhalefet birlikteliğiyle bu Meclisten geçirmeye çalışıyoruz.

Şu anda konuşmakta olduğum madde, 3 üncü maddesi. Bir yasanın, tasarısı içerisinde, yasa içerisinde kullanılan deyimlerin de doğru ifade edilmesi lazım, bunların doğru tanımlanması lazım; nedir banka, nedir kredi kartı, nedir banka kartı diye. Bu maddede de biz bunları açıklamış oluyoruz. Sanıyorum, bundan sonra hem "taraf" dediğimiz zaman ne anlaşılacak hem de işte "hizmet" ve "müşteri" dediğimiz zaman ne anlaşılacak, bütün bunların bir detayı bu 3 üncü madde içerisinde ifade edilmiştir ve bundan sonraki çalışmalarda, bundan sonraki aşamada da bu madde bizim için bir değer, bir kriter olacaktır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Konya Milletvekili Hasan Anğı…

HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 3 üncü maddesi "Tanımlar" başlığı. Önemli bir başlık. Bugüne kadar kamuoyunda bu yasa tasarısı çok da sağlıklı tartışılmamıştı açıkçası. Biraz önceki değerli konuşmacı arkadaşlarımız da… Geçmişten birikmiş gelmiş borçların yapılandırılmasında yüzde 18… Yeni dönemle ilgili yetkiyi Merkez Bankasına veren bir düzenlememiz var. Yani, yüzde 18, belki 2002, 2003, 2004, 2005'lerden gelen borçlarla ilgili yapılandırmada, o dönemki yüzde 130, yüzde 150 temerrütleri kaldırıp yüzde 18'le güncellediğimiz bir başlık. Yani, bu tanımların doğru tartışılmasıyla kamuoyu daha sağlıklı bilgilenecek ve yasa da daha iyi anlaşılır olacak.

Ben hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 4'ü okutuyorum:

İKİNCİ BÖLÜM

İzne Tâbi İşlemler

Faaliyet izni

MADDE 4- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kuruldan izin almaları şarttır.

Bu kuruluşların;

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Kurucularının gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması, işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması ve banka ortaklarında aranan diğer nitelikleri haiz olması,

c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, tüzel kişi kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi,

d) Nakden ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş olan sermayesinin altı milyon Yeni Türk Lirasından az olmaması,

e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,

f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması,

g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi,

şarttır.

Kuruluşların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygun-luğunu sağlaması zorunludur.

69

Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye'de şube ya da kredi kartı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları Kurulun iznine tâbidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit; buyurun.

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1082 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısı, gerçekten de bir sosyal yaranın kapatılması için çıkması gereken zorunlu bir tasarı idi. Bugüne kadar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, İktidar Partimiz, muhalefet partilerimiz hepsi, buna, en yüksek düzeyde katkılarını verdiler ve en ideal duruma geldi. Tasarının tümü üzerindeki görüşlerimizi açıkladığımız zaman eksiklerini, mükemmelliğini de söylemiştik. Bu bakımdan, biz, Anavatan Partisi olarak bundan sonraki maddeler üzerinde söz almayacağız; çünkü, biz, bunun zamana karşı bir yarış olduğunu biliyoruz. Biz, boş durmuyoruz burada, başka güçler de boş durmuyor. O güçlerin çabalarını boşa çıkarmak için ve bizim gözlerimizin içine bakan mağdurların mağduriyetlerine son vermek için bundan sonra geri kalan maddeler hakkında Anavatan Partisi olarak söz almayacağız. Bu bakımdan, bu yasa tasarısının, bu gece çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip bir an önce kanunlaşmasını istiyoruz.

Bir kez daha yasa tasarısının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali Çelik…

HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı; buyurun.

HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 üncü maddeyi de hızla geçmek için, ben, sadece sizleri selamlayarak, hayırlı olsun diyor ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Konuşmacıları dikkatle takip ediyorum. En son Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan milletvekilimizi dinledim, o konuşmadan sonra da büyük bir üzüntü duydum.

AHMET ERSİN (İzmir) - Sen de bugün hep üzülüyorsun…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakın, söyleyeceğim. Niye; çünkü, şu ana kadar deniyordu ki, yüzde 18 gayet iyi bir şeydir, makuldür. Biz bunu sağladık, o nedenle, kredi kartı mağdurlarının dertlerine derman olduk; ama, konuşmacımız dedi ki, bu ideali midir? Kendisi cevap verdi, değildir. Aynen cümle böyle. Demin bunun kredi kartı mağdurlarının dertlerine derman olduğunu, yüzde 18'e inmeyle meselenin halledildiğini söyleyen milletvekillerimizden bir başka arkadaşımız geldi, ideali midir?.. Cevabını da kendisi verdi, değildir dedi. Biz bu kadar becerebildik dedi.

Şimdi, Sayın Milletvekilim, bu Parlamentoda muhalefet olarak eğer bir şeyler yapılmak isteniyorsa, hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bu meselenin…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yap o zaman! Yap o zaman!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yapalım işte, ben de onu söylüyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yap o zaman!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onu söylüyorum.

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, müdahale etmeyin.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakın, demin de söyledim şimdi de söylüyorum: Merkez Bankasının azamî, akdî ve gecikme faiz oranlarının ne olacağını bilen var mı arkadaşlar içimizde? Var mı?.. Yarın aynı şey gene karşımıza gelecek değerli milletvekilleri.

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok, yok…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Altı ay sonra aynı problemle karşı karşıya kalacağız. Merkez Bankası, akdî faiz yüzde 4'tür, yüzde 5'tir, yüzde 6'dır, yüzde 3'tür dese…

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok, olmaz öyle bir şey!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Anladım da Sayın Milletvekili, yarın aynı problemlerle karşı karşıya kalmayacak mıyız?

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Yok yok…

70

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Var mı bir garantisi değerli milletvekilleri? Merkez Bankasının akdî faiz ve gecikme faizini bundan sonra olabilecek kredi kartı mağdurlarının lehine bir şekilde çözümleyebileceğine dair bir işaret, bir karine var mı arkadaşlar bunun içerisinde?

Yarın dedi ki yüzde 4'tür. Ne yapacaksınız Sayın Milletvekilim?

POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Demez…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, demez olur mu, şimdi, Sayın Milletvekilim. Yani, şimdi, bunu, o zaman, gelin, İktidar Partisi olarak deyin ki, biz İktidar Partisiyiz, her ne kadar Merkez Bankası da bağımsızdır, ama, bu azamî, akdî faiz oranlarıyla ilgili şunun üzerine çıkmayacak… Söyleyin. Yok, yarın rakamı bilmiyoruz. Aynı rakam kredi kartı mağdurlarının mağduriyetini gidermeyecek bir rakamda, bir oranda olursa, bunun vebali ve sorumluluğu kimin üzerinde olacak?! Biz, altı ay sonra, bir yıl sonra, kredi kartı mağdurlarıyla ilgili yeni bir kanunu daha Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşme mecburiyetinde kalırız. Bakınız, Bankalar Birliğinin kendi raporu; o raporda diyor ki: "Kredilendirilen, faize bağlanan tutarın toplam kart alacağına oranı yüzde 40." Yüzde 40 nedir biliyor musunuz arkadaşlar; 6,5 katrilyon lira. 6,5 katrilyon liralık borç şu anda faize bağlanmış. Yani, rakam, öyle zannettiğiniz gibi küçük değil. Bu kanun tasarısı, farklı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına gelirken, ilgililer, yetkililer "bu oran, Türkiye'deki kredi kartı mağdurları oranının yüzde 7'sidir, ödenmeyen tutar yüzde 1,5'tur; bu, dünya ortalamasının altındadır" şeklinde ifadelerde bulunurken, yani, bu mesele basite alınırken, ehemmiyet verilmezken, bir anda bunun bu şekle dönüşmesinin altında yatan sebepleri araştırmamız lazım.

Benim itirazım şuna: Bakınız, önergeniz bu. Bu önergeniz yanlış. Bu önergeniz bu şekilde buradan geçecek olursa, Merkez Bankasının azamî akdî ve gecikme faiz oranlarının ne olacağı konusunda hiçbir milletvekili burada garanti veremez ve bu oran, belki de, yeni binlerce, onbinlerce kredi kartı mağdurlarını ortaya çıkarabilecek olan bir uygulama olur. O bakımdan, bu önergeyi, geliniz, daha zamanımız da var, bu önergenizi, en azından, Meclis iradesinin ortaya…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Süreniz doldu, toparlayın lütfen.

HASAN ÖREN (Manisa) - Şimdi, hayır oyu kullanacaksın demektir.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, hayır; onu nereden çıkardın Sayın Milletvekilim?!

BAŞKAN - Lütfen, karşılıklı konuşmayın.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onu nereden çıkardın allahaşkına yani?! Nereden çıkardınız onu?!

HASAN ÖREN (Manisa) - Şimdi, kendi kendinizle çeliştiğiniz için söylüyorum.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz, Genel Kurula hitap edin.

Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yani, ben, tutanaklarımı getireceğim, bundan altı ay önce, bir yıl önce yaptığım konuşmaları getireceğim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sen bizim komisyona gelip katkı verdin mi Sayın Kandoğan?! Ama gelmedin…

BAŞKAN - Müdahale etmeyin… Müdahale etmeyin…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Aslanoğlu, şimdi, bakınız, siz, bir yanlışlık daha yaptınız. Siz, bu komisyon toplantılarında, efendim, Anavatanı da dışarı aldınız.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Asla!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, değerli milletvekilleri, bakınız, bu kanun tasarısıyla ilgili…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Komisyon size açık mı!..

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - …bu Meclisteki bütün milletvekillerinin ortak iradesi var. Bu konuyla ilgili hiçbir milletvekili bunun aleyhinde olmaz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Beyefendi, komisyonda destek verdiniz mi?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ancak, biraz önce sizle ben konuştum, bana orada "bu akdî faizin ne olacağını bilemiyoruz…"

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "…yeni kredi kartı mağdurları olabilir" diyen sizsiniz; bana söylediniz Sayın Aslanoğlu biraz önce. Niye özel konuşmalarımızı burada söyleme mecburiyetinde beni bırakıyorsun Sayın Aslanoğlu? Biraz önce siz söylediniz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet.

71

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Bu uygulamanın ne getireceği belli değil" dediniz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Merkez Bankası belli değil dedim.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet "belli değil" diyorsunuz. Bundan sonra hangi faiz oranlarının geleceğini bilemiyoruz" dediniz; siz söylediniz bunu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet, ben söyledim.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de aynı şeyi söylüyorum. Geliniz bunu sabitleştirelim, belli kıstaslar, kriterler getirelim; benim söylediğim odur. Enflasyona bağlayalım veya başka şeyler olsun arkadaşlar.

Teşekkür eder, sizlere de saygılar sunarım.

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

Faaliyet izninin iptali

MADDE 5- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının, 4 üncü maddede belirtilen şartları kaybetmesi, iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olduğunun tespit edilmesi, iznin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamındaki işlemlere ilişkin faaliyet iznini iptal edebilir.

Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar ile verilmiş olan izinlerin iptaline ilişkin gerekçeli kararlar Resmî Gazetede yayımlanır.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bir saate yakın bir süredir, belki iki saate yakın bir süredir, maalesef, burada, siyasî varlıklarını ortaya koymak için -kördövüşü demem belki biraz zalimce olur ama- birbirimizi kamuoyunda çelişkili gösterecek ifadelerle, bu kanunun sağlıklı olarak görüşülmesini, maalesef, engelliyoruz, kendi elimizle engelliyoruz.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Böyle şey olur mu?!.

BAŞKAN- Sayın Seyhan "sağlıklı tartışma ortamı yok" diyebilirsiniz; ama, bu şekilde itham ederek değil.

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Evet, doğru, doğru; onu geri alıyorum.

BAŞKAN - Daha sağlıklı bir tartışma ortamını isteyebilirsiniz; ama, bu ithamınız doğru değil.

TACİDAR SEYHAN (Devamla) -Tamam, hemen düzeltiyorum…

BAŞKAN - Sözünüzü geri aldınız; tamam, anlaşıldı.

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Daha sağlıklı bir tartışma ortamının sağlanmasını, kendi konuşmalarımızla önlüyoruz.

Şimdi, ben bakıyorum ortaya atılan konuşmaların tamamına, sadece bir dakikası öneriyle dolu, diğerleri hepsi aynı "siz dikkate almadınız, siz yapmadınız…"

Yahu, değerli arkadaşlar, ben de komisyona gelemedim. Allahaşkına, gelemediğim zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine, kendi milletvekili arkadaşlarıma, gelemediğim zaman önerilerimi söylerim. Herkesin mazereti olabilir, parti görüşünüzü o komisyonda söylersiniz. Hangi komisyon, bir milletvekilinin veya bir siyasî parti temsilcisinin görüşünü söylemesine kapalıdır?!. Oy hakkı olmayabilir; ama, bunlar hiç mi komisyonda görüşülmedi, hiç mi birlikte oturmadık?!.

Doğru; hem Sayın Kandoğan hem Anavatan Partisinden birçok arkadaşla ben de açık oturuma katıldım. Onlar da, idealinin ne olduğunu bize söylediler; ama, söyler misiniz, biz, burada, bir tek kredi kartı mağdurlarının ödeme planını uygun hale getirmek için mi kanun yapıyoruz?! Biz, kredi kartlarına genel bir çerçeve getiriyoruz.

Bu çerçevenin üç yanı var; biri, kartları ve hizmeti satan kurum; ikincisi, üye işyeri; üçüncüsü, kredi kartı kullanıcıları. Eğer, siz, bir sistemin sağlıklı işleyişini sağlayacak, ona hizmet edecekseniz, fakir fukaranın sırtındaki faizi kaldırdığınız gibi, o insanların teknolojinin bir ürünü olan bu kartla alışveriş imkânını da elinden almayacaksınız. Yani, bunu var eden kurumları disipline ederek, bunu bir sömürü, soygun düzeni olmaktan çıkararak, sistemin içine çekecek ve planlayacaksınız. Bu kadar basit. Hiç kimsenin cebinden parasını alıp bir başkasının cebine verme şansımız var mı?! Hangi milletvekiline desek ki, bu mağdur olanları, allahaşkına, hepimiz, hiç faiz almadan kabul ederek gönderelim; itiraz eden bir tane milletvekili var mı? Ama, öyle değil ki; 2002'den birikmiş borç, 2003'ten birikmiş borç… Sistem içerisinde, devlete karşı yükümlülüğü olan bankalar vergisini vermiş. Evet, fahiş bir faiz isteniyor, alacağından da almış; ama, geldiğimiz günde bu sorunu çözmek zorundayız. Fakat, bu sorunu, hem anayasal sistemde karşımıza bir engel çıkmadan çözebilmeliyiz hem de kurumları müştereken var etmenin bir çaresini bulmalıyız.

Yüzde 18 ideal mi; değil tabiî, kim ideal olduğunu söyleyebilir enflasyon oranının. Ama, orada bir vatandaş diyor ki, ben, sizden yıllık vadeli mevduat aldığım zaman bu mevduata bir faiz ödüyorum. Bir işletme var, ben de bu parayı satacağım, burası ticarethane, benim sattığım paranın miktarı, aldığım ve ödediğim paradan üstte olmalı ki ben yaşayabileyim.

72

Şimdi, mağdurlar söz konusu olduğunda, sosyal devlet, bir miktar yükü üzerine alır, bu mağduriyetleri giderir. Kamuya ait şeyde daha serbest davranabilirsiniz; ama, şimdi, Bankalar Kanununda…

Burada bankaları savunacak durumda değiliz. Bugüne kadar alınan faiz fahiş faizdir, soygundur, yasayla sınırlandırılamamış soygundur; bunun devam etmesine engel oluyoruz.

Şimdi, diyor ki değerli arkadaşlarımızdan biri "Merkez Bankası nerelerde belirleyecek, BDDK neyi disipline edecek?"

Şimdi, biz, burada, hepimiz bir araya gelip, Merkez Bankasını istismarın merkezi göstereceğiz, BDDK'yı birinin piyonu göstereceğiz; bu, gide gide bize kadar gelecek. Bu devletin hiç mi vatandaşı düşünen, düzgün, namuslu işler kamu hizmeti yapan kurumu yok?..

Ne olur; böyle bir şey olmaz mı; olabilir, böyle bir ihtimal de var. Merkez Bankası, siyasî iradenin etkisiyle bu rakamları belirleyebilir, bu baskıdan etkilenebilir; ama, bu millet, böyle bir kredi kartı faizi halkın sırtına çok büyük bir meblağla yüklenirse, onlardan sandıkta hesap sorar. İki gün sonra, Türkiye'de, bu tartışılmaya başlanır. Türkiye'de bu riski alabilecek, bunda ısrar edebilecek kaç tane siyasî irade vardır? Bunun mantığı belli; tüketici kredileri bir, hazine bonoları iki, reeskont faizleri üç. Merkez Bankası da bunu belirlerken, bankaların işlerliğini de koyacak, duyarlılık gösterip, yeniden kredi kartı mağdurlarını yaratmamak için tedbiri alacaktır. Biz de, burada, herhalde, elimiz boş durmayacağız; biz de, bu vatanın, milletin evladı olarak, bundan sonra, her gelişmeyi, bu kürsüde yerine getireceğiz; belki, yeniden görüşeceğiz, yaratılır mı yaratılmaz mı…

Hangi arkadaşım, burada, Merkez Bankasının açıklamış olduğu faiz oranları halkın üstünde bir zulüm yaratacak ölçüdeyse, kim itiraz etmez; eminim hepimiz itiraz ederiz. Böyle bir şey yok, böyle bir lüks yok. Ama, yapabildiğimiz şu: Verebildiğimiz… Parametre olarak mademki veremiyoruz bunu, Merkez Bankasına yetki verelim, yetki vermekle de kalmayalım, bunu bir sorumluluk olarak verebilmek için "üç ayda bir açıklar" diyelim. Yapabildiğimiz bu, geldiğimiz nokta bu. Ama, şimdi, komisyonlar açık; orada kimseyi görmüyorsunuz. Milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz, 48 saattir, burada, belki 3 saat, 4 saat uyumadan, bunun peşinde koşuyorlar, bir mutabakata varmaya çalışıyorlar.

Elbette, burada, Anavatan Partisinin, Doğru Yoldaki milletvekili arkadaşlarımın katkı koyma çabalarını, hiç bir kenara bırakmıyorum; ama, biraz da vicdanlı olalım. Sanki, biz, burada, faizlerin geriye çekilmesine karşı vatandaşlarız, biz bilmiyoruz "yüzde sıfır verin" deyip, polemikle, bir işi siyasî rant halinde sağlamayı; çıkacaksınız, niye 18 oldu da 5 olmadı, niye 5 olmadı da 3 olmadı… Yani, böyle bir lüksümüz var mı arkadaşlar?! "Niye bütün borçları affetmiyorsunuz"a kadar gider; bunun sonu yok ki! Ama, bu, mantığın gidebildiği yere kadardır.

Bizim amacımız, toplumsal sorumluluğumuzu bir eşgüdümle yerine getirmek. Eşgüdüm, milletvekiline, daha sonra siyasî partilere, ondan sonra da onlardan çıkan mutabakata, sadece siyasî bir söylem birlikteliğini sağlamadık diye, farklı farklı anlamlar yüklemek değildir. Birbirimize anlam yüklemek kolaydır. Yerinizden, yapmadığınız için, ihmal ettiğiniz için, sorumluluğunuzu eksik yerine getirdiğiniz için, her anlayış biçimini bir itham haline dönüştürebilirsiniz; ama, pratikte sistemin işlemesini istiyorsanız, sorumluluk duygusu içerisinde, genel çerçeveyi mantık çerçevesine sığdırıp, toplumsal faydaya dönüşüp dönüşmediğini ölçmek zorundasınız. Bizim amacımız, toplumsal faydaya dönüştürmektir.

Ben, arkadaşlarımın hepsinin duyarlı olduğunu biliyorum. Duyarlılığa çağırmak için bu kürsüye çıkmadım. Sadece, bu duyarlılığı, şeffaf, saydam, sağduyulu bir birlikteliğe dönüştürmek için buraya çıktım.

Görüşmelerimizin bu mantıkta devam edeceğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Kişisel söz istemi; Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili... İstemiyor.

Sayın Hasan Anğı, Konya Milletvekili, buyurun.

HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

5 inci maddede, faaliyet izninin kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler var.

Biraz önceki değerli konuşmacı arkadaşlarımız da tasarının hazırlanma süreci... Yıllardan beri, 1992'den beri çalışmalar var. Son dönemde, bunun üzerine, hükümetimiz gereken şekli vermiş ve Meclise gelmiştir. Komisyonlarda az tartışmadık. Komisyon çalışmalarından sonra gündeme gelen başlıkları oturduk, hep değerlendirdik ve bugün, Genel Kurulun gündeminde; yani, bir oldu bittiye gelen bir hal yok.

Bu çalışmaların, neresinde, kim, ne katkıda bulunmuşsa, hepsine müteşekkiriz. Millet adına bu yapılmakta ve şu anda bunu devam ettiriyoruz.

Ben, tekrar, yasanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - İbrahim Hakkı Birlik, Şırnak Milletvekili?.. Yok.

Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili…

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Vazgeçtim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Vazgeçtiniz.

O zaman, işlemler tamamlandı.

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, benim söz talebim vardı.

73

BAŞKAN - Doğru, doğru… Özür dileriz.

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Estağfurullah.

BAŞKAN - Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili; buyurun.

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabiî ki, gruplar adına 10'ar dakika konuşmalar yapılıyor, şahıslar adına 5'er dakika konuşmalar yapılıyor. Arkadaşlarımız konuşuyorlar; kendilerine teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, düşüncelerini burada ifade ettiklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz; ama, biz, konuşurken; yani… Biz de konuşalım; yani, bu noktada hiç kimse rahatsız olmasın; hepimiz konuşalım, hepimiz milletvekiliyiz iktidarıyla muhalefetiyle ve çok önemli bir kanun tasarısını burada görüşürken, mutlaka, herkes, hepimiz, konuyla ilgili, kanunla ilgili düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi, telkinlerimizi, her halükârda, ifade etme özgürlüğüne sahibiz diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, bu kanunun iki boyutu var; bir bankacılık boyutu var, bir de bir sosyal boyutu var. Bankacılık boyutunu da değerlendirmek gerekiyor; ama, yani, bankalar değil miydi peynir ekmek dağıtır gibi kredi kartlarını dağıtan?! Dolayısıyla, ben, bankacılık boyutunu düşünüyorum; ama, sosyal boyutunu, toplumsal boyutu ve bu toplumsal hayatta yaşanan ıstırapları, yaşanan sorunları ve bu sosyal hayattaki fevkalade üzücü neticeleri daha çok önemsiyorum; bankacılık boyutundan daha çok önemsiyorum. Bankalar 8-10 tane; ama, mağdurlar binlerce, belki de milyonlarca. Dolayısıyla, bu sosyal boyutunu düşünürken ve kredi kartı mağdurlarını da, bankacılık sistemine, bankacılık uygulamalarına, hiçbir şekilde değiştirmeyelim, kurban etmeyelim diye düşünüyorum.

186 tane milletvekilimizin, çok değerli milletvekilimizin kredi kartları da iptal edildi, basına da bu yansıdı. Bakın, bu sorun, milletvekillerinin de sorunu; yani, milletvekilleri de, aslında, bu noktada, mağdur durumdalar.

Sayın Bakanımız, az önce, ben konuşma yaptıktan sonra, Çok Değerli Bakanımız çıktılar, dediler ki: "Benden önce konuşan arkadaşlarımız, enflasyon hedefi yıllık yüzde 5 iken, bu yüzde 18'lik faiz fazla değil mi, bunun düşmesi lazım diye çok farklı açıklamalar getirildi" ve bunlara katılmadığını söyledi; çünkü, bankalar bu kredi borcunu, bu parayı öderken, onlar da başka bir yerden aldılar, kullandılar. Dolayısıyla, alacaklı banka, verecekli de borçlu. Doğru; alacaklı banka, verecekli borçlu. Şimdi, Sayın Bakanım, bakın, yüzde 20'den aldıklarını siz söylüyorsunuz, o zaman mevduat yüzde 20 idi. Yüzde 20'yle aldı bankalar, yüzde 115'le yüzde 200'le yüzde 215'le sattılar bunu; yani, bu noktada, vatandaşı mağdur eden bankacılar oldu, banka sistemi oldu. Bu kapitalizm dünyasında, insanlarımızı, bu kadar ezmenin ve bu kadar böyle mağdur etmenin, evlerine haciz çıkarmanın, eşyası, parası, pulu, masası, sandalyesi, televizyonu ne varsa alıp götürmenin bir manası yok. Yani, şimdi, biz, nerede duracağız, kimin yanında olmalıyız? Haklının yanında mı, yoksa çok mağdur olanın yanında mı veya az mağdur olanın yanında mı?..

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - AK Partinin yanında ol.

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Dolayısıyla, ben, eğer, bu rakam yüzde 22'den, yüzde 18'e düşürülebiliyorsa -birazdan önerge gelecek, faiz oranı uygulanacak. Temerrüde düşmüş olan borçlar için söylüyorum, uygulanacak faiz oranı yüzde 22 idi, ilk başta- yüzde 18'e düşürülebiliyor ise, yani ben bunun daha da aşağıya düşürülebileceğini düşündüğüm için ve buna inandığım için, ben, özellikle sizlere hitap ettim.

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sen sıfıra indirdin.

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın.

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Devlet borçlanma faiz oranları uygulansın diyoruz veya tüketici kredi oranları uygulansın diyoruz veya mevcut enflasyon oranı neyse, o uygulansın diyoruz. Ee, bakın, bu kanun tasarısının, toplumun geniş kitlelerine ve kredi kartı mağdurlarına, ciddî manada bir çözüm oluşturmadığını arkadaşlarımız söylüyor, sayın milletvekillerimiz söylüyor. Yani, ideal mi "ideal değil" diyorlar; ama, biz, bunun, bu kadarını yaptık…

Peki, Sayın Bakanımız, Hükümet adına burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları, milletvekilleri, hepimiz buradayız. Yani, daha iyisini yapalım. Bizi bağlayan mı var, bizi tutan mı var?!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım; sürenizi aştınız.

MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum.

Öyleyse, Meclis olarak, milletin iradesinin tecelli ettiği yüce çatı olarak bizler, daha iyisini yapma noktasında özgürüz, hürüz, kendi irademizi kullanabiliriz diyorum ve tekrar, yeniden bir değerlendirilme yapılması noktasında ricamı yeniliyorum ve saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - 5 inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 6'yı okutuyorum:

Ana sözleşme, pay edinim ve devirleri

74

MADDE 6- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının ana sözleşme ve değişiklikleri, pay edinim ve devirleri ve dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesine ilişkin hususlar Kurulca belirlenir.

BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi?.. Yok.

Kişisel istemler:

Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili?.. Vazgeçti.

Hasan Anğı, Konya Milletvekili?.. Vazgeçti.

Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili?.. Vazgeçti.

Mehmet Eraslan?.. Vazgeçtiler.

Haluk Koç, Samsun Milletvekili?.. Vazgeçti.

Fatih Arıkan, Kahramanmaraş Milletvekili?.. Vazgeçti.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

İzin başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7- Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları, denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin varlığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Red kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz istemi?.. Yok.

Şahısları adına:

Sayın Kandoğan?.. Yok.

Sayın Mehmet Eraslan?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 8'i okutuyorum:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri

Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler

MADDE 8- Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler. Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerler Kurumun uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından müştereken belirlenir.

Asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri derecede bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları otuz günü geçmemek üzere işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlüdür. Yurt dışı işlemlerinde bu süre altmış gün olarak uygulanır.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen banka ve kredi kartlarının asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlüdür.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Kısa bir açıklama yapmak için söz aldım; o da şu: Değerli arkadaşlarım -arkadaşlarım burada yoklar; ama, belki kuliste izliyorlardır; o da şu- hani, niye bu yüzde 18 de daha altı değil?.. Değerli arkadaşlarım, herhalde -kendileri de ifade ettiler- Bursa'da,

75

Balıkesir'de parti çalışmaları yapmışlar; ama, 48 saattir, bu Meclis çatısı altında, nasıl bir orta yol bulma gayreti içerisinde olduğumuzu pek fark etmediklerini anlıyorum ve sonra, Sayın Seyhan da değindiler; komisyon çalışmaları tüm milletvekillerine açıktır. Ben, şimdi baktım; değerli arkadaşlarım hiçbir komisyon çalışmasına katılmamışlar, fikir beyan etmemişler. Televizyonlarda fikir beyan ettiklerini söylüyorlar; ama, yasama görevinin ilk aşaması, komisyon, atölyesidir, mutfağıdır.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, komisyondan çıkan şekliyle, bu ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla, icra takip tarihinden itibaren anapara borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yüzde 22 faiz ve 12 eşit taksit öngörülmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, değerli arkadaşlarımın komisyondaki tavırları, bu faizin, yıllık enflasyon oranının yüzde 50 üstüydü; yani, komisyonda çıkan metin yüzde 22 faiz, 12 eşit taksitti. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın önerisi: Yüzde 8 hesap edersek yıllık enflasyonu, yüzde 50 fazlası yüzde 12, aya yayılmasıydı. Gelinen orta nokta nedir; tüketici derneklerinin tüm temsilcileriyle, ticaret odalarıyla… Bilhassa Ankara Ticaret Odası Başkanının katkılarını, ben de, bir kere daha ifade edeyim ve Sayın Aygün'e de teşekkür edeyim kürsüden. Bu neden önemli; çünkü, bir sivil toplum inisiyatifini demokrasimizde taşımamız gerekiyor. Sayın Aygün üzerine düşen görevi yapmıştır; yani, zaman zaman tartışmalara katılmıştır ve gelinen noktada -Cumhuriyet Halk Partisi önerisini söyledim, komisyonda çıkan metni söyledim ve uzlaşma dediğimiz ortak varılan noktada- yüzde 18 faiz aya yayılmadır. Yani, niye daha altı değil, niye altı değil?! Yani, komisyonda getirdiğimiz öneriyi söyledim. Varılan nokta budur ve bu da, tüketici birliklerinin bütün temsilcilerinin… Bugün ben telefonla hepsiyle konuştum; Ankara Ticaret Odasıyla da konuştum, ilgilenen sivil toplum örgütleriyle de konuştum ve değerli arkadaşlarımın söylediği gibi, bizim 3 saatlik uykumuz var değerli arkadaşlarım 48 saattir. Dün bu Meclis dağılırken saat 21.00'de, biz, şurada, kuliste, yaklaşık 1-1,5 saat daha arkadaşlarımızla görüştük. Sonra, Partimizin üst yetkilileriyle, Sayın Genel Başkanımızla görüştük ve vardığımız noktada, toplumun, şu aşamada, deminki konuşmamda söylediğim gibi, kuralsız bir piyasa düzeni tablosu veren bu kredi kartı sorununun bu gece burada çözümlenmesi için -bu, mutabakat diyeyim, uzlaşma diyeyim, tüm siyasî partilerin katkısıyla olduğunu bir kere daha ifade edeyim- bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bir şey söylerken, bir şey söylerken… Sofraya oturmak güzel de, biraz da mutfakta çalışmak gerekiyor.

Ben, saygılarımı sunuyorum; tekrar, hayırlı olsun diyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Başka söz istemi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Oylamaya geçtik.

Madde kabul edilmiştir.

Talebinizi tam alamadık; kusura bakmayın.

9 uncu maddeyi okutuyorum:

Kredi kartı limiti

MADDE 9- Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır. Kart çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artıramazlar.

Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir.

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebilir.

Kurul, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da dahil olmak üzere, kart çıkaran kuruluşların genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belirlemeye yetkilidir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Var efendim.

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, peki.

Biraz daha yüksek sesle talebinizi bildirirseniz ve Divana gelip söylerseniz, atlamamız söz konusu olmaz.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Siz, şimdi, grup adına mı söz istiyorsunuz?

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Grup adına…

BAŞKAN - Şimdi, Sayın İbrahim Özdoğan, yetki belgesini Grubunuz bize gönderemediği için -şu anda da Grup Başkanvekiliniz yok- size şahsınız adına söz veriyorum; çünkü, başka şahıs adına söz istemi yok.

76

Buyurun.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa görüşülürken, tabiî ki, bir önceki konuşmamda da arz etmiştim, bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu mağdur insanlar, televizyonların başlarında heyecanla beklemektedirler. Bu insanlarımızdan da özür diliyorum.

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Haluk Koç Beyefendiye bir cevap vermek istiyorum; çünkü, bu konuşmasında -ben de hissemi aldım- dediler ki: "İşin mutfak kısmı komisyondur; görüşlerini beyan etmek isteyen gelir orada konuşurdu, sofra orasıdır." Değerli arkadaşlar, bizim atasözlerimizde hikmetler vardır. Değerli arkadaşlar, yani, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Herhalde, Genel Kurulda bu yasalar görüşülürken önerge verme işi boşuna getirilmemiştir. Biz, burada, herhalde bunları düzeltiriz.

Sayın Haluk Koç şundan çekiniyor zannediyorum: Bu yüzde 18 faiz meselesinin, gerek İktidar Partisi gerekse Anamuhalefet Partisi olarak kendilerinin daha sonra başlarını ağrıtacağını hissetmiş olacak ki, böyle bir açıklamada bulundu.

Ben, tekrar, burada vurgulamak istiyorum. Anavatan Partisi olarak, gelin, bu faiz oranını, değerli arkadaşlar, biraz daha aşağıya indirelim; yoksa, vebali, AK Partinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde kalır.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz istemi?.. Yok.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Şahsı adına?..

BAŞKAN - Geçtik, bitti.

Madde üzerinde 5 adet önerge var.

Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Haluk Koç Nuri Çilingir Nejat Gencan

Samsun Manisa Edirne

Tacidar Seyhan Ferit Mevlüt Aslanoğlu Hasan Ören

Adana Malatya Manisa

"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez."

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan

Ordu Konya Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç

Van Uşak

"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez."

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Haluk Koç Ferit Mevlüt Aslanoğlu Tacidar Seyhan

Samsun Malatya Adana

Nuri Çilingir Nejat Gencan Hasan Ören

Manisa Edirne Manisa

"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir."

77

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyoruz:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan

Ordu Konya Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç

Van Uşak

"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir."

BAŞKAN - Beşinci ve son önergeyi okutuyorum. Aynı zamanda en aykırı önerge olduğu için okutup, okuduktan sonra işleme alacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Yasa Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Muhsin Koçyiğit Süleyman Sarıbaş Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Diyarbakır Malatya Ankara

Hüseyin Güler İbrahim Özdoğan

Mersin Erzurum

"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişiye tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama gelirinin iki katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir."

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, önerge sahipleri konuşmak mı isterler?

MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tüketicilerin gelirlerinin aşırı üzerinde harcama yaparak zor duruma düşmelerinin engellenmesidir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Üçüncü ve dördüncü önerge aynı mahiyette olduğu için okutup, birlikte işleme tabi olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları

"Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir."

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim.

78

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım?

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe…

BAŞKAN - Konuşmak isteyen var mı önerge sahiplerinden?

HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun.

Gerekçe:

Kredi kartı limitinde aylık gelirin net veya brüt ücret üzerinden olup olmadığı konusundaki belirsizlik giderilmiş, ikinci yıl için ise bu limitin dört katına kadar sınır getirilmiştir.

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri birleştirerek oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Son iki önergede de benzerlik olduğu için, aynı mahiyette olduğu için, birlikte okutup, oylarınıza sunacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

- Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları

Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları

"Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktar işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez."

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım?

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okuyalım.

Gerekçe:

Mevcut uygulamalarda kart limitini aşımında yüksek miktarlarda faiz alınmaktadır. Bunun önlenmesi hedeflenmiştir.

BAŞKAN - Bu iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Şimdi, kabul edilen önergeler doğrultusunda, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi okutuyorum:

Hesap özeti

MADDE 10- Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, kredi kartı hesap özeti düzenlenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya başka etkin yollarla bildirilmesi zorunludur.

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz istemi?.. Yok.

Kişisel söz istemleri:

Hasan Ali Çelik, Sakarya Milletvekili...

HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Vazgeçtim, konuşmuyorum.

BAŞKAN - Vazgeçiyor, istemiyor.

Hasan Anğı, Konya Milletvekili...

HASAN ANĞI (Konya) - Konuşmuyorum.

BAŞKAN - Vazgeçiyor, istemiyor.

Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

79

Tabiî, aslolan, komisyonlarda bu kanun tasarılarının şekillenmesi, olgunlaşması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kuruluna gelmeden önce üzerinde mutabakat sağlanması; önemli olan, aslolan, kanunların çıkarılmasında budur. Tabiî, şimdi, biraz önce konuşan sayın milletvekili, komisyon toplantılarına katılmayanlar, bu işin mutfağında olmayanlar, gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bu kanunlarla ilgili yorumlar yapıyorlar şeklinde ifadelerde bulunuldu. Tabiî, bizim, Doğru Yol Partisi olarak grubumuz yok. (AK Parti sıralarından "İnşallah olur" sesi) Elbette, komisyon toplantılarında parti olarak temsil edilmiyoruz. Ancak, bu açığımızı…

İnşallah diyen milletvekilimiz var; ilk seçimde göreceksiniz, o sandık milletin önüne geldiğinde, yeni Meclisin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz sayın milletvekilim; ama, ben, bir Doğru Yol Partisi milletvekili olarak, bu Mecliste en fazla devamı olan milletvekillerinin başında yer alıyorum. Bakınız…

AHMET IŞIK (Konya) - Yapma ya, rekor bizde!..

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, başında yer alıyorum dedim; en başında demedik Sayın Işık. Ama, ben şunu söylüyorum; ben, elimden geldiğince, Meclise devam ediyorum, takip ediyorum, katkı yapmaya çalışıyorum, katkı sağlamaya çalışıyorum; ancak, benim, iki gün Mecliste olmamam noktasında da bazı eleştiriler olmuş; ancak, şunu söylüyorum: Biz, o iki günlük çalışmada, İzmir, Balıkesir ve Bursa'daydık. İzmir'de ne yaptık; İzmir'de, gazete ilanlarıyla, tekstilin bitme noktasında olduğunu söyleyen ve her gün binlerce işçi çıkarıyoruz diye feryat eden tekstilcilerin ve sanayicilerin dertlerini dinledik orada.

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Biz de cumartesi günü gittik.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, oradan geçtik Bursa'ya. Bursa milletvekillerimiz de var. Bursa'da, kamyon garajına gittik. 1 000 tane kamyoncu esnafı, orada, hükümeti istifaya davet etti, 25 Şubatta yürürlüğe girecek bir yönetmelikten dolayı. Orada 1 000 kişi vardı, biz onları dinledik. Doğru Yol Partisi olarak, nerede, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısı varsa, biz oradayız. Daha sonra, organize sanayi bölgesine gittik Bursa'da. Organize sanayi bölgesindeki sanayicimiz, tekstilcimiz feryat ediyor, feryatları göğe yükselmiş. Bakınız, Bursa'nın ve Türkiye'nin en büyük, tekstil sektöründe isim yapmış olan Bursalı bir sanayicimiz şunu söyledi: "Ben, geçen sene, 2005 yılı içerisinde 1 000 işçi çıkardım; ancak, utancımdan bunu söyleyemiyorum, ancak 500 işçi çıkardığımı söylüyorum." Yani, vatandaş kan ağlıyor. Biz, oralardaysak, vatandaşın dertlerini birebir dinleyip, bunların çözüm yollarını bulmak için oralardayız ve Mecliste de, bakınız, bugün, geldim, konuşma yaptım, Bursa'daki o kamyoncu esnafımızın sorunlarını burada dile getirdim, tekstilcimizin, sanayicimizin sorunlarını dile getirdim ve kredi kartı mağdurlarının bu kadar fazla olmasının altında yatan sebeplerden birisi de işsizliğin bu boyutlarda olması. Bugüne kadar iş bulan ve çalışan insanların, 2005 yılı içerisinde işlerini kaybetmelerinden dolayı, gelirlerini kaybetmelerinden dolayı, kredi kartı mağdurlarının büyük bir bölümünün bunlardan oluştuğunu niye anlamak istemiyorsunuz değerli milletvekilleri?!

Ve tekrar ediyorum, bu ekonomik sistem, bu ekonomik uygulamalarınız aynı şekilde devam edecek olursa, 2006 yılı içerisinde de… Bakınız rakamları da aldım, rakamları da sizlere takdim edebilirim, verebilirim.

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ver, ver.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu sene, sadece ocak ayı içerisinde protesto edilen senet tutarı, geçen senenin ocak ayına göre yüzde 40 artmış, tutarı da yüzde 56 artmış. Yani, geçen seneki ocak ayı ile bu seneki ocak ayı içerisindeki, esnafımızın, işverenimizin, sanayicimizin içine düştüğü duruma bakın; eğer bu durumu düzeltemezseniz, yeni, onbinlerce kredi kartı mağduru ortaya çıkacak, bizim feryadımız bu. (AK Parti ve CHP sıralarından "Maddeye gel, maddeye" sesleri)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

HASAN ÖREN (Manisa) - Maddeye gel, maddeye.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Koç da burada konuştu, hiç o itirazı yaptınız mı?! Neden bahsetti, hangi maddeden bahsetti Sayın Milletvekili?

HASAN ÖREN (Manisa) - Söz; bir daha olmayacak!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi diyorlar ki, niye konuşuyorsunuz; bak, diğer şeyler… Biraz önce CHP Grubu adına konuşma yapıldı, biraz önce Anavatan Grubu adına konuşma yapıldı; onlar konuşunca hiçbir şey yok, Ümmet Kandoğan kürsüye geldi mi "siz bu kanunun çıkmasını istemiyor musunuz?!." Aynı soruyu niye onlara sormuyorsunuz?! Niye aynı soruyu onlara sormuyorsunuz?!

Ben gönülden istiyorum, destekliyorum; ancak, çekincelerim olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.44

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 22.50

80

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

1082 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

8.- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1147, 2/415) (S. Sayısı: 1082) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

11 inci maddeyi okutuyorum:

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 11- Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili ola-rak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart çıkaran kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi kartı hamili, yapacağı başvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtmek zorundadır. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir. Hesap özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmaz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Partisi Grupları adına anlaştıkları için, teşekkür ediyorum. Ayrıca, grubu olmayan Doğru Yol Partisinin Sayın Milletvekiline de teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi okutuyorum:

Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması

MADDE 12- Kartın ya da 16 ncı maddede belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kartların sigortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının 12 nci maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Eraslan

Hatay

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşacak mısınız?

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan.

81

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Satıcının, kredi kartı kullanıcısının kimliğini kontrol etme zorunluluğu bulunduğundan dolayı, meydana gelecek zarardan kart sahibinin sorumlu tutulması doğru bulunmamaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum:

Kurumsal yönetime ilişkin hükümler

MADDE 13- Kart çıkarma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan kuruluşların yönetim ve teşkilat yapısına, muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma iletir. Yayınlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve yayınlama usûl ve esasları Kurulca belirlenir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

Koruyucu hükümler

MADDE 14- Kurul, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluşların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sermaye ve likidite yeterliliği de dahil sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluşlar, yapılan düzenlemelere uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurul tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

Kart kullanımına ilişkin yükümlülükler

MADDE 15- Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart hamiline aittir.

Kartın imza hanesinin kart hamili tarafından imzalanmış olması zorunludur. Üye işyerinin talep etmesi durumunda kart hamili, kartın kullanımı sırasında kimlik belgesi ibraz etmek zorundadır.

Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi okutuyorum:

Bildirim zorunluluğu

MADDE 16- Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.

Kart hamili adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi okutuyorum:

BEŞİNCİ BÖLÜM

82

Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler

Kartın kontrol ve kabulü

MADDE 17- Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz.

Üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı veya kredi kartı ile ödemek isteyen kişilerin imza gerektiren işlemlerde imza kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp uğramadığını kontrol etmek ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde kartın geçerliliğini tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazını talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapılmamasından doğan zararlardan üye işyerleri sorumludur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi okutuyorum:

Bilgilendirme ve sistemin güvenliğinin sağlanması

MADDE 18- Üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür.

Üye işyerleri, 20 nci madde uyarınca harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi okutuyorum:

Harcama ve alacak belgesi

MADDE 19- Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektronik ya da mekanik cihazları kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve aslını sözleşmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart hamiline vermek zorundadır. Bu hükme aykırılık halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edilemez.

Üye işyerleri kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlüdür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi okutuyorum:

İmza gerektirmeyen işlemler

MADDE 20- İşlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

21 inci maddeyi okutuyorum:

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar

MADDE 21- Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartın kabulü hususunda kart çıkaran kuruluştan onay alınmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar sözleşme yaptıkları işyerleri için işlem limiti tespit edebilir.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, sözleşme yaptıkları üye işyerlerine kart hamillerinin gerçekleştirdikleri işlem bedellerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.

Anlaşma yapılacak üye işyerlerinin kapsamını ve işlem türlerini sınırlandırmaya Kurul yetkilidir.

83

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi okutuyorum:

İşlem limiti

MADDE 22- Üye işyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak harcama tutarının belirlenen işlem limitini aşması halinde kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş ise, harcamanın tamamı için yetki almak zorundadır. Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerleri satılan hizmet veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemez.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi okutuyorum:

Bilgilerin saklanması

MADDE 23- Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını gözetmekle yükümlüdür.

Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanması dışında başka amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

24 üncü maddeyi okutuyorum:

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları

Sözleşme şartları

MADDE 24- Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar Kurulca belirlenir.

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz.

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

25 inci maddeyi okutuyorum:

Sözleşme değişiklikleri

MADDE 25- Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

26 ncı maddeyi okutuyorum:

84

Faiz hesaplaması

MADDE 26- Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilir. Nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek işlemler Kurulca belirlenir.

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

Akdi faiz oranı, bankacılık sektörünün kredi kartları için iki önceki ayda uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranının yüzde yirmibeş fazlasını geçemez. Gecikme faiz oranı bankacılık sektörünün iki önceki ayda kredi kartları için uyguladığı ortalama gecikme faiz oranının yüzde yirmibeş fazlasını geçemez. İki önceki ayda kredi kartlarına uygulanan söz konusu faiz oranları her ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanır.

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz.

Katılım bankaları açısından bu Kanun uygulamasında yer alan faiz, kâr payı; gecikme faizi ise gecikme cezası olarak uygulanır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi kredi kartları için uygulanmaz.

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 adet önerge vardır, önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan

Ordu Konya Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç

Van Uşak

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklar"

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Haluk Koç Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nuri Çilingir

Samsun Malatya Manisa

Nejat Gencan Tacidar Seyhan Hasan Ören

Edirne Adana Manisa

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar"

BAŞKAN - Üçüncü ve en aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Akdi faiz oranı, Devlet İç Borçlanma Senetlerine uygulanan faiz oranıdır.

Gecikme faizi, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranının 1,5 katıdır.

İbrahim Özdoğan Muhsin Koçyiğit Muzaffer R.Kurtulmuşoğlu

Erzurum Diyarbakır Ankara

Hüseyin Güler Süleyman Sarıbaş

Mersin Malatya

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

85

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu ?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Özdoğan?..

Gerekçeyi okutuyorum:

"Gerekçe: Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi için makul bir faiz oranının uygulanmasıdır."

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Şimdi, sayın milletvekilleri, birinci ve ikinci önerge aynı mahiyette olduğu için birlikte okutup, işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları

Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklar."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Bankacılık sektörünün kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarının çok farklı olması nedeniyle, bazı bankalar sektör ortalamalarının çok çok üzerinde faiz uygulamaktadır. Değişiklik ile bu uygulamanın önüne geçilmesi, makul düzeylerde faiz oluşumuna ortam hazırlanması amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

27 nci maddeyi okutuyorum:

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Alınacak Önlemler

Denetim

MADDE 27- Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluşların, bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi Kurum tarafından sağlanır. Bu kuruluşlar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi kurmak, finansal tablolara ilişkin bilgi ve belgeler başta olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadırlar.

Kanun kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi talep üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür.

Denetim ve gözetime ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

28 inci maddeyi okutuyorum:

Alınacak önlemler

MADDE 28- Yapılan denetimler sonucunda, 14 üncü madde çerçevesinde tespit edilen hususlar ile ilgili tedbirleri almayan, bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluşların faaliyet iznini kaldırmaya en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla Kurul yetkilidir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

86

29 uncu maddeyi okutuyorum:

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği

Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri

MADDE 29- Kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişi veya kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart çıkaran kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bilgi alışverişine ilişkin olarak kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ücret karşılığında faydalanır. Bu hakkın kullanımına veya alınan bilgi ve belgelere ilişkin uyuşmazlıklarda bu Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bu hüküm gereğince yapılacak bilgi ve belge alışverişi 31 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü dışındadır.

Birinci fıkraya istinaden kurulacak şirketler, Kurumca istenilen tüm bilgi ve belgeleri belirlenen usul ve esaslara uygun olarak vermekle yükümlüdür. Kurum, alınacak bilgi ve belgeleri gözetim ve denetim sisteminde ve yapılacak kanunî işlemlerde kullanmaya yetkilidir.

Bu şirketlerin faaliyet usûl ve esasları, üyelik şartları ile gözetim ve denetimine ilişkin hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından yönetmelikle düzenlenir. Kurulca gerek görülmesi halinde bu şirketlerin gözetim ve denetimine ilişkin yetki Kurum tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte kullanılabilir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

30 uncu maddeyi okutuyorum:

Kurumlar arası işbirliği

MADDE 30- Bu Kanunun uygulanması ve kredi kartları politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda; Kurum, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kurulca belirlenecek diğer kurumlar karşılıklı mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar.

Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşırlar.

Bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

31 inci maddeyi okutuyorum:

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kanunî Yükümlülükler

Sırların saklanması

MADDE 31- Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğrendikleri bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart hamillerine ve kefillere ait sırları kanunen açıkça yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.

Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29 uncu maddede yer alan kuruluşlar ile üye işyerleri, bunların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Kart çıkaran kuruluşların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

32 nci maddeyi okutuyorum:

İspat yükü

MADDE 32- Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon, elektronik ortam, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir.

Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, işlemin hatasız bir şekilde kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhangi bir teknik yetersizlik veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü kart çıkaran kuruluşa aittir.

Bu Kanun kapsamında telefonla yapılan bildirimlerin, konuşmaların kaydedildiği çağrı merkezlerine veya ilgili yerlerde sağlanan kayıt cihazları aracılığıyla yapılması zorunludur. Kart çıkaran kuruluşların ilân ettikleri ve duyurdukları çağrı merkezlerine iletilen telefonla yapılan bildirimlere ilişkin ses kayıtları, bildirim tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklanır. Bunlardan ihtilaflı olanların bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

87

Mikrofilmlerden veya mikrofişlerden alınan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla asıllarına gerek kalmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

33 üncü maddeyi okutuyorum:

Özen yükümlülüğü

MADDE 33- Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

34 üncü maddeyi okutuyorum:

Mesleki faaliyetin korunması

MADDE 34- Bu Kanuna göre kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma yapma yetkisi olanlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişi aslen veya fer'an meslek edinerek kartlı sistem kuramaz, kart çıkaramaz veya üye işyerleri ile anlaşma yapamaz, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilân ve reklâmlarında bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tâbiri kullanamazlar.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

35 inci maddeyi okutuyorum:

ONUNCU BÖLÜM

İdarî ve Adlî Cezalar

İdarî para cezaları

MADDE 35- Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara, bu Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar, ikinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar,

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık halinde onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar,

e) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykırılık halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar,

h) İlgili maddelerine göre, Kurul tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde biri oranına kadar,

idarî para cezası uygulanır.

Bu Kanunda belirtilen para cezaları her yıl başında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uyarınca artırılır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

36 ncı maddeyi okutuyorum:

Sahte belge düzenlenmesi

MADDE 36- Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

37 nci maddeyi okutuyorum:

Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik

MADDE 37- Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

88

Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

38 inci maddeyi okutuyorum:

İzinsiz kart çıkarma

MADDE 38- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinleri almaksızın kartlı sistem kuran, kredi kartı çıkaran veya üye işyeri anlaşması yapan veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilân ve reklâmları veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu işlerle uğraştıkları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Birinci fıkraya aykırılık halinde, Kurumun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim kararı ile kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

39 uncu maddeyi okutuyorum:

Bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması

MADDE 39- Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 23 üncü maddesi hükümlerine kasten aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevlileri ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan kart çıkaran kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu Kanunun 31 inci maddesine aykırı davrananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası uygulanır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

40 ıncı maddeyi okutuyorum:

Üye işyerlerinin cezai sorumluluğu

MADDE 40- Bu Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına, 18 inci maddesindeki banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri kaldırma yükümlülüğüne ve 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

41 inci maddeyi okutuyorum:

Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

MADDE 41- Bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

42 nci maddeyi okutuyorum:

Kovuşturma usûlü

MADDE 42- Bu Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Bu fıkra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, başvuruda bulunması halinde Kurum, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır.

Birinci fıkra hükümlerine göre başlatılan soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, bu karar Kuruma tebliğ edilir. Kurum, kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu davası açılması halinde, iddianamenin bir örneği Kuruma tebliğ edilir.

Bu Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen suçtan dolayı ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru hakkı saklıdır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

43 üncü maddeyi okutuyorum:

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

89

Kurumsal kredi kartları

MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

44 üncü maddeyi okutuyorum:

Yetkili mahkeme ve merciler

MADDE 44- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

45 inci maddeyi okutuyorum:

Tebligat

MADDE 45- Bu Kanun uyarınca kart hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini değiştirdiğini bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine yapılır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

46 ncı maddeyi okutuyorum:

Katılma payı

MADDE 46- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilen kuruluşlar bir önceki yıl sonu bilanço toplamının onbinde üçünü geçmemek üzere Kurulca belirlenecek oranda katılma payını Kuruma öderler.

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu kuruluşlarca Kuruma ödenen katılım payı tutarları kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

47 nci maddeyi okutuyorum:

Parasal tutarlar

MADDE 47- Para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl, Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

48 inci maddeyi okutuyorum:

Yönetmelikler

MADDE 48- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler bir yıl içerisinde hazırlanarak Kurumca yürürlüğe konulur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 1'i okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar durumlarını bir yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 2'yi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 2- Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, anılan maddede öngörülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 3'ü okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar faiz hesaplamasına ilişkin uygulamalarını üç ay, diğer uygulamalarını ise bir yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

90

BAŞKAN - Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; ancak, aynı mahiyette oldukları için, önergeleri okutup birlikte işleme alıyorum.

Birinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan

Ordu Konya Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç

Van Uşak

"Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki asgarî tutar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay yüzde on olarak uygulanır."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, birlikte işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 3. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Haluk Koç Nuri Çilingir Nejat Gencan

Samsun Manisa Edirne

Tacidar Seyhan Hasan Ören Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Adana Manisa Malatya

"Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki asgarî tutar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay yüzde on olarak uygulanır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Mevcut uygulamayla yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki asgarî tutardaki fark kart hamillerini ödeme planlarını uygun hale getirinceye kadar bir süre verilmesini ve ayrıca geçiş sürecini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki olan önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 4- 31/12/2005 tarihi itibarıyla, haklarında icra takibi başlatılmış olan kredi kartı borçluları, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtilmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartı ile icra takip tarihinden itibaren anapara borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yüzde yirmiiki faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; takip, dava masraf ve harçları, vekalet ücreti ile birlikte oniki eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

Anapara, icra takip talebinde belirtilen toplam alacak tutarıdır.

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler bâki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak plân doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

Bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

91

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

Bu madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.

BAŞKAN - Madde üzerinde 4 adet önerge vardır; önergeleri sırasıyla okutup, aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa Hasan Anğı Sabri Varan

Ordu Konya Gümüşhane

Yekta Haydaroğlu Ünal Kacır Burhan Kılıç

Van İstanbul Antalya

"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücretiyle birlikte 18 eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

Kredi kartı borçlusunu bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak, plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nuri Çilingir Hasan Ören Haluk Koç

Manisa Manisa Samsun

Tacidar Seyhan Ferit Mevlüt Aslanoğlu Nejat Gencan

Adana Malatya Edirne

"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücreti ile birlikte 18 eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

92

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı, ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Mehmet Eraslan

Hatay

"Anapara; borcun temerrüde düşme tarihindeki alacak tutarına belirlenecek 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulanması ile ortaya çıkan miktardır."

BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Süleyman Sarıbaş Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu Muhsin Koçyiğit

Malatya Ankara Diyarbakır

Hüseyin Güler İbrahim Özdoğan

Mersin Erzurum

"Anapara, kart çıkaran kuruluş tarafından temerrüt tarihinde kart hamiline gönderilen hesap bildirim özetinde yer alan son dönem borç tutarıdır. 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulanması ile kararlaştırılır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Ödeme kolaylığı sağlanması bakımından.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sıra sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısının geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Mehmet Eraslan

Hatay

"Anapara; borcun temerrüde düşme tarihindeki alacak tutarına belirlenecek 2005 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizinin uygulanması ile ortaya çıkan miktardır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Eraslan, buyurun.

93

MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısaca üç hususu görüşlerinize arz edeceğim.

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısında faiz oranları yüzde 22 ve vade oniki ay idi; fakat, gelen önergeyle faiz oranları yüzde 18'e düşürüldü ve 18 eşit taksite yayıldı; fakat, benim önergemde, ben bu yüzde 18 faiz oranının yine yüksek olduğunu ve gerçekten, ciddî manada mağdur olan kesimi rahatlatacak nitelikte olmayacağını ifade ettim ve önergemde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE enflasyon oranı kadar gecikme faizi uygulansın şeklinde bir önerim oldu.

Onun dışında, değerli arkadaşlar, Merkez Bankasının, yani, bundan sonra temerrüde düşecek olan, bundan sonra borçlu konuma düşecek, takibe ve icraya düşecek olan kredi kartı mağdurlarının, oluşabilecek kredi kartı mağdurlarının yüzde kaç oranında faizle karşılaşacağına ilişkin bir bilgi yok. Merkez Bankası bunu belirleyecek; ama, bunu belirlerken hangi ölçütler, hangi kıstaslar alınacak, ona ilişkin elimizde bir veri ve ona ilişkin elimizde bir bilgi yok. Bunun kanun metninde olması gerekiyor idi; yani, vatandaşımız, ben bu krediye kullandığım zaman nasıl bir faiz oranıyla karşılaşacağım şeklindeki soruya cevap bulabilseydi bu kanun tasarısında, bu noktada daha temkinli olabilirdi; bunu da ayrıca, kanun tasarısının başka bir eksik yönü şeklinde değerlendiriyorum.

Onun dışında önemli bir husus daha var. Merkez Bankasının uygulayacağı faizlerin bilinmemesi dışında, temerrüde düşmemiş borçlar var. Bakın arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla, biz, ihtar yemiş ve temerrüde düşmüş olan borçları yüzde 18 ve 18 ay taksitlendirmek suretiyle onlara yardımcı oluyoruz; fakat, temerrüde düşmemiş, ihtar yememiş, icra takibi olmayan borçlularımız, maalesef, bu kanun tasarısından istifade edemiyorlar ve bankaların -aldığımız bilgilere göre- onlar temerrüde düşmesinler ve bu haktan istifade etmesinler diye ihtar da vermedikleri şeklinde bilgiler geliyor, temerrüde düşürmedikleri şeklinde bilgiler geliyor. O yüzden, bu kanun tasarısı, maalesef, onlara, bu noktada hiçbir yarar, hiçbir fayda getirmemektedir ve onlara, şu an, bakın, bileşik faiz uygulanacak. Aylık yüzde 2,5 ile yüzde 7,5 arasında bir faiz oranı uygulanacaktır ki, bu mağduriyet gerçekten vahim bir durumdur.

Konut kredisi 0,9; yüzde 1 bile değil konut kredisi. Araç kredisi 1,15-1,25 dolaylarında iken, temerrüde düşmüş olan borçlara yüzde 18 gibi çok yüksek bir faiz oranını uygulamanın doğru olmayacağını, tekrar, Meclis olarak, Parlamento olarak, tekrar bu işi yeniden ele alıp, tekrar üzerinde çalışmanın, toplumumuzun kanayan bu yarasını dindirme noktasında önemli bir gayret olacağını ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Şimdi, iki önerge aynı mahiyette olduğu için, okutup, birlikte işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1082 sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları

Haluk Koç (Samsun) ve arkadaşları

"Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücretiyle birlikte 18 eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

Kredi kartı borçlusunu bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı, ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

94

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Kredi kartı borcu nedeniyle ödeme zorluğuna düşen kart hamillerinin, birikmiş borçlarının ödenebilir bir tutara dönüştürülmesi ve taksit imkânı verilerek, borçluların ödemelerine kolaylık sağlanmış, ayrıca ödenecek anaparanın faiz ve taksit tutarları netleştirilmişti.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmiştir.

Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

49 uncu maddeyi okutuyorum:

Yürürlük

MADDE 49- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

50 nci maddeyi okutuyorum:

Yürütme

MADDE 50- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Koç, konuşacak mısınız?

HALUK KOÇ (Samsun) - Evet efendim.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bence, çok önemli olan bir tasarının son maddesine geldik. Ben, teşekkür etmek için söz aldım.

Öncelikle, yani, Türkiye'nin, serbest piyasa düzeni adı altında, kuralsız bir ekonomi alanına çevrilmesine karşı çıkan bir Meclis iradesidir bu, bunu ifade edeyim ve yıllardır, fahiş oranlarla Türk Halkının üzerinden yapılan sömürüye bir set çekme önerisidir bu, tasarısıdır bu ve belli bir… Daha iyisinin olmasını isterdik, onu hemen ifade edeyim. Belki, tüm Genel Kurulun ortak duygusu olarak bunu ifade etmek istiyorum; ama, koşullar ve ekonomik tablo, şu anda, bu piyasaya bir zapturapt getirmiştir, bir düzen getirmiştir ve bu düzen içerisinde, hem insanlarımız önlerini daha net görecekler, bu tip harcamalarında daha hesaplı olacaklar, sıkıntıya düştüklerinde ise, fahiş faiz oranları altında ezilmeme durumuyla karşılaşacaklar.

Ben, Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyesi arkadaşlarıma, İktidar Partisinden komisyon üyesi arkadaşlarıma, Genel Kurulda bulunan ve bulunmayan tüm milletvekili arkadaşlarıma, Sayın Bakana, tüketici derneklerinin temsilcilerine, tüketici derneğinde görev yapan hukukçu arkadaşlara, ticaret odası temsilcilerine, bu konuda emeği geçen ve bir kamuoyu baskısı oluşturan, Parlamento üzerinde -ki, olması gereken bu, demokrasilerde, Türkiye'de belki de eksik olan kısım buydu- ve bu baskıya olumlu cevap veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerine, kanun teklifinde adı geçen Sayın Milletvekili Arkadaşımız Varan'a ve tüm Genel Kurula, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç.

Komisyon Başkanı Sayın Soner Aksoy; buyurun, yerinizden…

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ben de, yasanın ehemmiyetine binaen, bu yasanın çıkmasında büyük gayreti olan değerli komisyon üyelerimize ve bize katkı veren diğer bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve nezaket dairesi içerisinde bize destek veren sivil toplum örgütlerine ve değerli bürokratlara huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum.

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde, şahsı adına Ümmet Kandoğan...

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Konuşmayacağım.

95