Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 2. Yasama Yılı
14. Birleşim 06 Kasım 1996 Çarşamba

Bilindiği gibi bazı kamu görevlileri esas görevleri ile birlikte kanunlardan kaynaklanan ek görevleri de yürütebilmekte olup mevcut müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerden hangilerinin bu şekilde ikinci bir görev yürüttüğüne ilişkin bilgiler Başkanlığımız kayıtları arasında bulunmamaktadır.

Diğer taraftan sözkonusu ek görevler kanunlarla düzenlenmiş olup buna ilişkin ücretler de ilgili kanunlarında yer almıştır. Kamu görevlilerine verilen lojmanlarla ilgili usul ise kamu Konutları Kanunu ile ilgili genel Yönetmelik ve konuya ilişkin kurumsal yönetlemiklerde düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu personeline tahsis edilen lojman ile ek görevler arasında bir ilişki bulunmamakta olup lojmanda oturmayan personele 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca Lojman tazminatı ödenmektedir.

Anayasanın 128 inci maddesinde memurların ve diğer kamu görevlilerinin hakları ve yükümlülükleri ile aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup, sözkonusu kamu personeline de ilgili kanunlar çerçevesinde ve öngörülen düzeyde ödeme yapılmaktadır.

6. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, herhangi bir hükümet üyesi tarafından bir şahsa madalya takılıp takılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdullatif Şener'in yazılı cevabı (7/1360)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Şevki Yılmaz

Rize

Soru : 1Ocak 1992 yılından bu tarafa Manukyan'a madalya takan her hangi bir Hükümet üyesi Bakan arşiv kayıtlarında mevcut mudur?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.GEL.0.82/8211-7/52211 5.11.1996

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğü'nün 11.10.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-376-35/4097 sayılı yazısı.

Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz'ın SayınBaşbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı eki 7/1360-3450 esas No.lu yazılı soru önergesinde belirtilen soruya ilişkin cevabımız Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün örneği ekli yazısı üzerinde aşağıda açıklanmıştır.

Vergi UsulKanununun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen "Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (Zarar dahil) ve beyanları üzeriden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile Mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır" hükmü gereğince yapılan açıklamalar dışında en yüksek vergi ödeyen Gelir ve Kurumar Vergisi mükelleflerine plaket verilmesi ile ilgili organizasyonlar Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

En yüksek miktarda Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen kişi ve kurumlara ödüller ötedenberi Ticaret Odaları, Sanayi Odaları gibi çeşitli meslek kuruluşları tarafından verilmektedir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak İstanbul Defterdarlığı ile yapılan haberleşmeden, 1 Ocak 1992 tarihinden bugüne kadar düzenlenen törenlerde Matild Manukyan'a bir Hükümet üyesi Bakan tarafından madalya verilmediği anlaşılmıştır.

Bilgilerine arz ederim.

Doç. Dr. Abdullatif Şener

Maliye Bakanı

T.C.

Devlet Bakanlığı

Sayı : B.02.0.0010/00728 18.10.1996

Maliye Bakanlığına

İlgi : Başbakanlık Kan. Kar. Gn. Müd.'lüğünün 11.10.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-376-35/4097 sayılı yazısı.

Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın; Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı ve eki, yazılı soru önergesi ekte sunulmuştur.

Sözkonusu yazılı soru önergesinin cevabının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmesini, Başbakanlığa ve Bakanlığıma da bir örneğinin gönderilmesini arz ederim.

Lütfü Esengün

52