E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : İsmet İnönü'ye beyanı itimad dolayısile sözleri
1 2 32
2 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Boğazların tâbi olacağı usule dair mukavelenamenin yerine kaim olmak üzere Montrö'de imza edilmiş bulunan yeni mukavelenamenin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
12 81 324:325
3 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Hatay muvaffakiyetinden dolayı açılan müzakere münasebeti ile sözleri
15 30 173
4 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Polis teşkilât Kanunu münasebeti ile sözleri
19 70 13:14 16 20:21
5 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Reisi Cumhur Atatürk'ün tasarruflarında bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda buyurdukları hakkındaki tezkere münasebeti ile sözleri
19 75 271:272
6 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : 1938 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 67 214:216
7 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : İngiltere Hükûmeti ile imza edilen kliring ve sair anlaşmalar hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 82 433:434
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
8 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : 1939 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetiyle sözleri
2 14 150:151
9 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Erzincan felâket sahasındaki müşahedatına dair sözleri
8 27 161
10 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
23 33 173:174
11 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 62 282
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
12 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 45 49 57
13 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Millî Eğitim Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 61 264 269
14 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12 86 113
15 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Bütçeden aylık ve ödenek alanlara birer aylık yardım yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
16 40 27:28
16 Önergeler NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : ABD Başkanı Roosvelt'in ölümü üzerine duyulan teessürün Amerika Birleşik Milletleri Kongresine bildirilmesine dair (4/44)
16 42 68:69
17 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : 1945 yılı yedi aylık Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkıdaki sözleri
17 65 474
18 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : Uyuşmazlık Mahkemesi teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri
19 81 17
19 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : San Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün onanması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 90 160:161
20 Söz Alanlar NAKİYE ELGÜN (ERZURUM) : 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan kanun münasebetiyle sözlesi
23 48 34:35