E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (CUMHURİYET SENATOSU KAHRAMANMARAŞ ÜYESİ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Halil Tunç'un beyanına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı. (7/29)
1 70 405
1 82 639:641
2 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : İçte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engellediği, halk çoğunluğumu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Gensoru açılmasına, ilişkin önerge münasebetiyle.
2 84 56
3 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1978 yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 109 148
4 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1978 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 112 442
5 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1978 yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 112 458
6 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1978 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 117 310
7 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, adliye mensuplarına yönelik saldırılar hakkında gündem dışı konuşmasında kendisine sataşıldığı nedeniyle açıklaması.
5 140 478
8 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraşta meydana gelen olaylarla ilgili olarak emniyete götürülen vatandaşlara işkence yapılmasına göz yumarak insan haklarını çiğnediği ve bu konudaki tutum ve davranışı ile görevini kötüye kullanarak ülkeyi ağır bir bunalıma sürüklediği iddiasıyla, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
5 141 513
9 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkadaşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tutum ve davranışları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin Önergesi münasebetiyle.
6 155 250
10 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
7 3 93
11 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
8 41 702
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın ETKO isimli yasa dışı örgüte ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/447)
9 47 327
13 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı Kanuna ek Kanun teklifi münasebetiyle
9 47 344
14 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Manisa Milletvekili Halil Yurtseveri ve 9 arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zamanında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ülkede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
9 49 441
15 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü. Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
9 52 715
16 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1979 Yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 55 221
17 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1979 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 58 498
18 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1979 Yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 59 521
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/600)
12 99 526
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarında zarar görenlerin zararlarının tazmininde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazdı soru Önergesi. (7/611)
12 99 526
21 Önergeler MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Ve 9 arkadaşının; Kahramanmaraş olaylarında zarar görenlerin zararlarının tazmininde yapılan yolsuzluklara göz yumdukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bin gensoru açılmasına İlişkin önergesi. (11/60)
12 105 681
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarında zarar görenlerin zararlarının tazmininde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı (7/611)
13 3 65:69
23 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül'ün öldürülmesi hakkında gündem dışı konuşması
13 24 539
24 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurumluoğlu'nun, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112. Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 35 897
25 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1980 Yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 45 158
26 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1980 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 410
27 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : 1980 Yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 427
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili davaya ilişkin Başbakan ve Millî Savunma Bakanından sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Koksal Toptan ile Millî Savunma Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı (7/768)
16 73 199
16 88 296:298
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, bir hâkimin Kahramanmaraş'tan Nevşehir'e tayinine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. (7/287)
6 157 340
6 166 687:688
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/357)
7 122 189
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 17. Yasama Yılı
31 Önergeler MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Milli kültürü yaralayıcı beyan ve davranışlarda bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 142/3, 240 ve 426. maddelerine uyduğu iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 90. TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/216)
17 1 5
17 7 127:128
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 19. Yasama Yılı
32 Söz Alanlar MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (KAHRAMANMARAŞ) : Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa ilerinde evvelce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 20.4.1980 tarihinden itibaren yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına; Ağrı İlinde 20.4.1980 günü saat 08.00'den itibaren 2 ay süre ile Sıkıyönetim ilanına ve Erzincan İlinde daha önce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 20.4.1980 günü saat 08.00'den itibaren kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
19 27 277