E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Teklifler EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sarılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasının tadili hakkında (2/103)
5 38 37
6 62 267
2 Söz Alanlar EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Kadın ve çocuklara karşı yapılan muhtelif tecavüz hâdiselerine dair gazetelerde çıkan havadisler hakkındaki suali münasebetiyle
5 41 134:135
3 Teklifler EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Basın Kanununun 33. maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/123)
6 60 220
6 66 403
6 67 466:470 454:502
6 68 484:502
7 71 64:65
4 Söz Alanlar EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun birinci maddesinin 3. fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair takriri münasebetiyle
6 62 267
5 Söz Alanlar EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : 5680 sayılı Kanunun 33. maddesinin tadiline dair olan Kanun münasebetiyle
6 68 499:500
6 Teklifler EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 6197 sayılı Kanunun 36 ve 37. maddelerinin, değiştirilmesine dair (2/252)
10 31 4
7 Teklifler EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Hususi otomobillerden vergi alınması ve bu suretle temin olunan meblâğın Çocuk Esirgeme Kurumuna devri hakkında (2/284)
10 49 1276
8 Teklifler EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/451)
17 48 995
9 Söz Alanlar EDİBE SAYAR (ZONGULDAK) : Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 68 175