E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

1.Dönem Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:1 : Ağnam Resmi Kanunu
Kabul Tarihi : 24/04/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.02.1337 No: 1
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 2 (eht) 38:40
2 Kanunlar KANUN NO:2 : Hiyaneti Vataniye Kanunu
Kabul Tarihi : 29/04/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.02.1337 No: 1
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 3 (eht) 63:66
1 4 (eht) 79:84
1 5 (eht) 99:109
1 6 (eht) 115:122 127:134
1 7 (eht) 137:145
3 Kanunlar KANUN NO:3 : Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 02/05/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.02.1337 No: 1
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 2 (eht) 30:37
1 8 (eht) 156:182
1 9 (eht) 184:187
4 Kanunlar KANUN NO:4 : Muvakkat Temyiz Heyeti Teşkiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 07/06/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.02.1337 No: 1
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 18 (eht) 352
2 22 (eht) 38:58
2 23 (eht) 63 86:88
5 Kanunlar KANUN NO:5 : Piyade, Süvari Sınıflarından Mürekkep Olmak Üzere Jandarma Müfrezeleri Teşkili Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 07/06/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 22 (eht) 37
2 24 (eht) 88:113
6 Kanunlar KANUN NO:6 : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 07/06/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 25 (eht) 131:147
7 Kanunlar KANUN NO:7 : 16 Mart 1336 Tarihinden İtibaren İstanbul Hükümetince Akdedilen Bilcümle Mukavelât Uhudat ve Sairenin Keenlemyekûn Addi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 07/06/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 7 (eht) 145
1 11 (eht) 203:211
1 12 (eht) 223:233
1 15 (eht) 288
1 17 (eht) 327:329
2 25 (eht) 126:132
8 Kanunlar KANUN NO:8 : Gümrük Resminin Beş Misline İblağına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 28/07/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 36 (eht) 351:352 357:365
9 Kanunlar KANUN NO:9 : Mülkiye Harcırah Kararnamesine Tevfikan Verilmekte Olan Umum Harcırahlardan Yüzde Kırk Tenzilât İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 02/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 42 (eht) 36:39
10 Kanunlar KANUN NO:10 : Ardiye Resminin On Misline İblâğına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 02/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 42 (eht) 39:40
11 Kanunlar KANUN NO:11 : Maden Kömürlerinden Alınacak İhracat Resmi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 15/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 46 (eht) 172
3 48 (eht) 212:223 230:231
12 Kanunlar KANUN NO:12 : Aşârın Teslise Raptı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 17/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.02.1337 No: 2
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 44 (eht) 123:134
3 46 (eht) 168:174
3 51 (eht) 279:288
13 Kanunlar KANUN NO:13 : Bağdat Demiryolu Hattının Maaşat ve Masarifatı İçin Doksanaltı Bin Liranın Sarfı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 22/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 43 (eht) 98
3 53 (eht) 350:353
3 54 (eht) 370:371 373 376:378
14 Kanunlar KANUN NO:14 : Anadolu Hattı Memurlarının Mütedahil Maaşlarının Tesviyesi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 22/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 43 (eht) 106
3 54 (eht) 389:394
15 Kanunlar KANUN NO:15 : Anadolu Şimendifer İdaresinin Maaşat ve Masarifatı Müteferrikası İçin Yüzkırkbeşbin Liranın 1336 Senesi Bütçesinden Sarfı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 23/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 44 (eht) 106
3 56 (eht) 442:444
16 Kanunlar KANUN NO:16 : Memaliki Müstahlâsa Ahalisinden Temettü ve Akarat Vergilerinin ve Tehcirden Avdet Edenlerden Temettü ve Akar ve Emlâk ve Arazi Vergileriyle Küsuratı Munzammanın İstifası Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 23/08/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 414:417
3 56 (eht) 449:457
17 Kanunlar KANUN NO:17 : Muaddel Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Muvakkatinin Yirmiikinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 05/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 47 (eht) 190
3 59 (eht) 551:554
18 Kanunlar KANUN NO:18 : Nisabı Müzakere Kanunu
Kabul Tarihi : 05/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 57 (eht) 465:466
3 58 (eht) 504:511
3 59 (eht) 535:551 555:557
19 Kanunlar KANUN NO:19 : Memaliki Meşgule Muallimin ve Memurin Maaşatı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 06/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 44 (eht) 107
3 55 (eht) 410
3 58 (eht) 579:586
20 Kanunlar KANUN NO:20 : Altı Aylık Muvakkat Bütçe Kanunu
Kabul Tarihi : 11/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 61 (eht) 12:21
4 62 (eht) 57:68
21 Kanunlar KANUN NO:21 : Firariler Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 11/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1337 No: 3
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 61 (eht) 22:33
4 62 (eht) 46:57
4 63 (eht) 84:89 93:101
22 Kanunlar KANUN NO:22 : Men'i Müskirat Kanunu
Kabul Tarihi : 14/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
1 6 (eht) 114
1 17 (eht) 329:333
2 32 (eht) 267:268
2 35 (eht) 334:337
3 47 (eht) 195:200
4 64 (eht) 112:131
4 65 (eht) 137:153
23 Kanunlar KANUN NO:23 : İhracat Rüsumu Kanunu
Kabul Tarihi : 20/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 64 (eht) 106
4 66 (eht) 159:185
4 68 (eht) 219:225
24 Kanunlar KANUN NO:24 : Temettü Kanunu
Kabul Tarihi : 21/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 52 (eht) 294
4 64 (eht) 106
4 68 (eht) 226:235
4 69 (eht) 246:254
25 Kanunlar KANUN NO:25 : Kaymakam Tahir Beyin Ailesine Maaş Tahsisi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 23/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 65 (eht) 135
4 71 (eht) 292:294
26 Kanunlar KANUN NO:26 : Tuz Resmi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 23/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 64 (eht) 106:107
4 71 (eht) 301:317
27 Kanunlar KANUN NO:27 : Siird Sancağının Müstakil Olmasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 26/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 65 (eht) 135
4 73 (eht) 354
28 Kanunlar KANUN NO:28 : İstiklâl Mahkemeleri Kanununun Birinci Maddesine Müzeyyel Kanun
Kabul Tarihi : 26/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 71 (eht) 318:329
4 73 (eht) 361:373
29 Kanunlar KANUN NO:29 : Damga Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 29/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 44 (eht) 110
4 63 (eht) 96 358:364 368:372 384:385 393
30 Kanunlar KANUN NO:30 : Âşar Mültezimlerinden Edayi Deynedenlerin Emlâki Merhume ve Mütefevvizelerinin İadesine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 29/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 41 (eht) 4 424:429 442:443
4 74 (eht) 385 392 393
31 Kanunlar KANUN NO:31 : Sigara Kâğıdı İstihlâk Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 30/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 397:398 418:419
4 74 (eht) 409:411 415 426:427
32 Kanunlar KANUN NO:32 : Kibrit İstihlâk Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 30/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 397:398 418:419
4 74 (eht) 412:415 417 427
33 Kanunlar KANUN NO:33 : Oyun Kâğıtlarından Alınmakta Olan İstihlâk Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 30/09/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 397:398 418:419
4 74 (eht) 406:409 411 412 415 426
34 Kanunlar KANUN NO:34 : 23 Eylül 1293 Tarihli Belediye Kanununa Müzeyyel Kanun
Kabul Tarihi : 02/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 72 (eht) 330:335 356:358 433:434
35 Kanunlar KANUN NO:35 : Müessesatı Diniye ve Sıhhiye Eşyasının Gümrük Resmine Tâbi Tutulmasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 06/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 74 (eht) 397 459 487:489
36 Kanunlar KANUN NO:36 : Ziraat Bankası Muvakkat Bütçe Kanunu
Kabul Tarihi : 06/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.02.1337 No: 4
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 45 (eht) 150:151
4 77 (eht) 494:500 510
37 Kanunlar KANUN NO:37 : Mekâtibi Askeriye Talebesiyle İhtiyat Zabit Namzetlerine Verilecek Zamaimi Fevkalâde Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 06/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 65 (eht) 141 311 459 489:494 499 509:510
38 Kanunlar KANUN NO:38 : Tababeti Adliye Kanunu
Kabul Tarihi : 11/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 12.03.1337 No: 6
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 31 (eht) 235
3 44 (eht) 127:130
4 70 (eht) 259 343 438:445
5 81 (eht) 14:16
39 Kanunlar KANUN NO:39 : Baltalık Kanunu
Kabul Tarihi : 11/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 7.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 71 (eht) 295 459:469 469:473 482 487
5 81 (eht) 16:28
40 Kanunlar KANUN NO:40 : Aksaray Kazasının Müstakil Liva Haline İfrağına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 14/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 81 (eht) 24 53:55
41 Kanunlar KANUN NO:41 : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Muvakkat Bütçe Kanunu
Kabul Tarihi : 25/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 62 (eht) 69 500:502
5 82 (eht) 39:45 158:164
42 Kanunlar KANUN NO:42 : Seferberlik ve Cephe Zammı Maaş Kanunu
Kabul Tarihi : 25/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 80 (eht) 2:3 165:176
43 Kanunlar KANUN NO:43 : Harb Kazançları Vergisinin Tahsiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 25/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 74 (eht) 397
5 81 (eht) 9 173:174 176
44 Kanunlar KANUN NO:44 : İşgal Dolayısiyle Terki Mevkie Mecbur Olan Memurin ve Ailelerine Harcırah İtası Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 27/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 398
4 72 (eht) 343 502
5 90 (eht) 193 197:199 207:208
45 Kanunlar KANUN NO:45 : Teşrinisani ve Kânunuevvel Aylarına Mahsus Muvakkat Bütçe Kanunu
Kabul Tarihi : 30/10/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 87 (eht) 117 218:223
46 Kanunlar KANUN NO:46 : Hazinei Hassaya Ait Bulunan Emlâk ve Arazi Muamelâtı Tasarrufiyesine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 01/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.03.1337 No: 7
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 55 (eht) 398
4 72 (eht) 343 447
5 92 (eht) 234:241
47 Kanunlar KANUN NO:47 : İcra Vekilleri Kanununun İkinci Maddesini Muaddil Kanun
Kabul Tarihi : 04/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 93 (eht) 259:267
48 Kanunlar KANUN NO:48 : Emlâk ve Arazi ve Temettü Vergisi Tezkere Esmanının Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 09/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 75 (eht) 431
5 94 (eht) 290:293 295 303:304
49 Kanunlar KANUN NO:49 : İsparta'nın Keçiborlu Kükürt Fabrikasiyle Ereğli Maden İdaresi Maaşat ve Masarifatı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 15/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 91 (eht) 216 277 349:352 355
50 Kanunlar KANUN NO:50 : Sovyet Hükümeti Nezdine Gönderilecek Heyeti Sefaretle Diğer Şehbenderlik ve Mümessillikler Maşat ve Muhassasatları Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 20/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 97 (eht) 360 402:404 409 419:420
51 Kanunlar KANUN NO:51 : Hariciye Bütçesine Tahsisatı Mesture Tertibinden Onbeşbin Liranın Zammına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 20/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 97 (eht) 360 401:402 407 419
52 Kanunlar KANUN NO:52 : Moskova'ya Gidecek Heyeti Sefaret Harcırahları Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 20/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 97 (eht) 360 397:399 401 407 418:419
53 Kanunlar KANUN NO:53 : Tetkikatı İlmiyede Bulunmak Üzere Gönderilecek Heyetin Tahsisatı Maktualarına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 20/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 97 (eht) 360 405:409 421
54 Kanunlar KANUN NO:54 : Memaliki Ecnebiyede Bulundurulacak Zâbitan ve Ataşemiliterlerle Efrat Muhassasatı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 20/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 97 (eht) 360 404:405 409 420
55 Kanunlar KANUN NO:55 : Düğünlerde Meni İsrafat Kanunu
Kabul Tarihi : 25/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 23 (eht) 63
4 71 (eht) 287
5 90 (eht) 191:192 321:328 339 348
6 102 (eht) 34:39
56 Kanunlar KANUN NO:56 : Sulh Hâkimleri Kanunu Muvakkatinin Üçüncü Maddesini Muadil Maddei Kanuniye
Kabul Tarihi : 27/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 44 (eht) 125
4 61 (eht) 34 314:315
5 94 (eht) 295:298
6 103 (eht) 64
57 Kanunlar KANUN NO:57 : Oyun Kâğıtlarından Alınan Rüsumu İstihlâkiyenin Tezyidine Dair 30 Eylül 1336 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
Kabul Tarihi : 27/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 92 (eht) 245:246
6 103 (eht) 64:65 70 75
58 Kanunlar KANUN NO:58 : Senei Haliye Ağnam Resmine Bir Misli Zamma Dair Kanun
Kabul Tarihi : 27/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 103 (eht) 54:63 65 74
59 Kanunlar KANUN NO:59 : Tedavülden Kaldırılacak Meskûkâtı Mağşuşenin Temdidi Tedavülü Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 27/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 92 (eht) 246
6 103 (eht) 72:74
60 Kanunlar KANUN NO:60 : Sicilli Nüfus Kanununun 41 ve 42 ve 43. Maddelerini Muaddil Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.03.1337 No: 8
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 62 (eht) 68
5 81 (eht) 9 191 319:321
6 104 (eht) 93:96 102 112:113
61 Kanunlar KANUN NO:61 : Kıymeti Mukaddereli Mekâtip ile Posta Paketlerinin Ücuratı Teminiyesinin Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 83 (eht) 77 191
6 104 (eht) 100:102 111:112
62 Kanunlar KANUN NO:62 : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun Yüzikinci Maddesi Fıkrai Ahiresinin İlgasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 90 (eht) 180 277
6 104 (eht) 96:100
63 Kanunlar KANUN NO:63 : Hudut Sıhhiye İdaresiyle Tekaüt Sandığına Ait Rüsumun Tezyidi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 95 (eht) 308
6 104 (eht) 85:88 93 111:112
64 Kanunlar KANUN NO:64 : Ankara'ya Merbut Çubukabat ve Zir Nahiyelerinin Kaza Haline İfrağına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 92 (eht) 227
6 104 (eht) 91:93
65 Kanunlar KANUN NO:65 : Firariler Hakkındaki 11 Eylül 1336 Tarihli Kanunun İkinci Maddesini Muaddil Kanun
Kabul Tarihi : 28/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 90 (eht) 184 395
6 102 (eht) 40 79:81
66 Kanunlar KANUN NO:66 : İstiklâl Madalyası Kanunu
Kabul Tarihi : 29/11/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 43 (eht) 75 512:514
5 90 (eht) 191
6 104 (eht) 102:111 119 137
67 Kanunlar KANUN NO:67 : Müdafaai Milliye Bütçesine Üçmilyon Lira İlâvesine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 04/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 98 (eht) 400
6 107 (eht) 176:178 190:191 199 221:222
68 Kanunlar KANUN NO:68 : Giresun Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 04/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 106 (eht) 141:147 192:199
69 Kanunlar KANUN NO:69 : Ordu Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 04/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 106 (eht) 141:147 192:199
70 Kanunlar KANUN NO:70 : Genç Sancağının Müstakillen İdaresi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 09/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 111 (eht) 276
71 Kanunlar KANUN NO:71 : Matbaa Alât ve Edevatiyle Kitap ve Gazete Kâğıtlarının Gümrük Resminden İstisnasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 09/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 108 (eht) 189
6 111 (eht) 286:288 292 293
72 Kanunlar KANUN NO:72 : Muaddel Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Muvakkatinin 32 ve 34. Maddelerinin Tadiline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 09/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 04.04.1337 No: 9
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 94 (eht) 284
6 104 (eht) 83:84 288
73 Kanunlar KANUN NO:73 : Ziraat Bankasının Teşrinisani ve Kânunuevvel Aylarına Mahsus Muvakkat Bütçe Kanunu
Kabul Tarihi : 11/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 101 (eht) 4 307:309 317:318 330
74 Kanunlar KANUN NO:74 : Hariciye Bütçesine Onbeşbin Lira Zammına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 11/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 111 (eht) 270 298:299 302 330
75 Kanunlar KANUN NO:75 : Nafıa Bütçesine Onaltı bin Lira Zammına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 11/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 94 (eht) 287
6 112 (eht) 302:305 309 329
76 Kanunlar KANUN NO:76 : Talimgâhtan Neşet Eden Efendilere Yüzellişer Lira İtasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 11/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 96 (eht) 332
6 112 (eht) 299:302 305 329
77 Kanunlar KANUN NO:77 : Zonguldak memurini maaşatına zamaim icrasına dair Kanun
Kabul Tarihi : 23/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 94 (eht) 284
6 111 (eht) 288:292 510:511 522:523
78 Kanunlar KANUN NO:78 : llısu, Devecidağı ve Artıkova kazaları teşkiline dair Kanun
Kabul Tarihi : 23/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 76 (eht) 451
5 94 (eht) 277
6 104 (eht) 81:83 191:192 513:514
79 Kanunlar KANUN NO:79 : Matbuat Müdiriyeti Umumiyesinin Hariciye Vekâletine Raptına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 25/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
2 36 (eht) 341
3 50 (eht) 269:271
4 73 (eht) 354
5 84 (eht) 86:87 277
6 104 (eht) 89:91
7 121 (eht) 10 11
80 Kanunlar KANUN NO:80 : Urfa Mutasarrıfı Sabıkı Nusret Bey Ailesine Maaş Tahsisine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 25/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
5 86 (eht) 110
7 121 (eht) 6:27
81 Kanunlar KANUN NO:81 : Kânunusani ve Şubat Aylarına Mahsus Avans Kanunu
Kabul Tarihi : 29/12/1336
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1337 No: 10
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 118 (eht) 456
7 125 (eht) 71:82 85 91:92
82 Kanunlar KANUN NO:82 : Linyit Kömürü İhracı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 08/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 129 (eht) 164
7 131 (eht) 219:222 224 236
83 Kanunlar KANUN NO:83 : Hariciye Vekâleti Bütçesine Yedibinbeşyüz Lira İlâvesine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 17/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 125 (eht) 83 313:316
84 Kanunlar KANUN NO:84 : Hariciye Vekâleti Bütçesinde Münakale ve Zamaim İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 17/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 116 (eht) 400
7 134 (eht) 313 316 317
85 Kanunlar KANUN NO:85 : Teşkilâtı Esasiye Kanunu
Kabul Tarihi : 20/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.02.1337 No: 1
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 66 (eht) 179:186 191 363:373 386:391 410:418
6 105 (eht) 120:137 148:166 258:265 337:351 358:376 449:452 481:500
7 132 (eht) 249:265 292:312 321:339
86 Kanunlar KANUN NO:86 : Ankara - Sivas Hattının Kömür ve Odun İhtiyacı İçin Nafıa Bütçesine Zamaim İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 24/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 133 (eht) 278 354:369
87 Kanunlar KANUN NO:87 : Emniyeti Umumiye Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 26/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 134 (eht) 290 380:383 400:401
88 Kanunlar KANUN NO:88 : Jandarma Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 26/01/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.04.1337 No: 11
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 134 (eht) 290 376:380 400
89 Kanunlar KANUN NO:89 : Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umimiyesi Bütçesine Zamaim İcrasına Dair Kanun
Kabul Tarihi : 03/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 140 (eht) 441
8 143 (eht) 68:69 77:78
90 Kanunlar KANUN NO:90 : Frenginin Men ve Tahdidi Sirayeti Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 05/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
3 48 (eht) 229 514:515
7 122 (eht) 33:47 66:67 112:122
8 145 (eht) 84:88 90
91 Kanunlar KANUN NO:91 : Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun Yirmi ve Yirmibirinci Mevaddı Muaddelesi Yerine Kaim Kanun
Kabul Tarihi : 05/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 132 (eht) 241
8 145 (eht) 93:100
92 Kanunlar KANUN NO:92 : Sinob'da Tersane Namiyle Mevcut Mahallin Mahallî Belediyesine Terkine Dair Kanun
Kabul Tarihi : 05/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 101 (eht) 4
8 145 (eht) 89:93 101 102
93 Kanunlar KANUN NO:93 : Ayıntab Kasabasının (Gazianteb) Tesmiyesi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 08/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
8 147 (eht) 132
94 Kanunlar KANUN NO:94 : Seyyar Jandarma Müfrezelerinin İlgası Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 10/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
8 146 (eht) 112:113 163:165
95 Kanunlar KANUN NO:95 : Hacı Şerifoğlu Halil'in Bakıyei Müddeti Cezaiyesinin Affı Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 10/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 139 (eht) 403:406
8 148 (eht) 159:160
96 Kanunlar KANUN NO:96 : Merzifon-Havza-Çalatlı Tarikınin Turuku Umumiye Meyanına İthali Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 14/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 138 (eht) 373
8 150 (eht) 209 212:215
97 Kanunlar KANUN NO:97 : Taşucu-Silifke-Mut-Karaman ve Afyon Karahisar-Sandıklı-Dinar-Baladız Tariklerinin Turuku Umumiye Meyanına İthaline Dair Kanun
Kabul Tarihi : 14/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
6 101 (eht) 4
8 150 (eht) 208:214
98 Kanunlar KANUN NO:98 : Nısabı Müzakere Kanununun Altıncı ve Sekizinci Maddeleri Makamına Kaim Kanun
Kabul Tarihi : 17/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
8 152 (eht) 270:271 295
99 Kanunlar KANUN NO:99 : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ncı ve 140 ncı Maddeleri Makamına Kaim Kanun
Kabul Tarihi : 21/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
7 126 (eht) 95
8 154 (eht) 334:341
100 Kanunlar KANUN NO:100 : Muallim ve Talebenin Askerlikten Tecilleri Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 21/02/1337
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.03.1337 No: 5
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
4 72 (eht) 340 486
5 86 (eht) 111 129
6 102 (eht) 27:32 511:513
7 140 (eht) 442:458
8 143 (eht) 70:76 340 341
1 2 3 4