E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
101 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, okulların yakacak ihtiyaçlarına dair, yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in cevabı (7/756)
64 57 498
66 93 195:196
102 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
64 58 556:558
103 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, Eskişehir Otogar Polis Karakolu Komiserine dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun cevabı (7/759)
64 62 646
65 73 297:298
104 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Köyişleri Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, Elâzığ Palu ilçesi Gömeç Bağları köyüne dair, yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın cevabı (7/758)
64 62 646
65 80 556:557
105 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle
65 68 137:139
106 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, son olaylara dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı İsmail Arar'ın cevabı (7/768)
65 72 265
67 116 642:643
107 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, gözaltına alınanlara dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri Babanı Hamdi Ömeroğlu'nun cevabı (7/802)
65 75 344
65 85 816:820
108 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi hakkındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
65 87 866:868
109 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
66 93 171:174
66 94 219 222:223 225:226 237:239 249:250 256:257
66 95 306:307
110 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi münasebetiyle
67 113 289:292
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
111 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 25 95:98
112 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1972 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 29 550:551
113 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1972 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 31 23:25
114 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1972 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 31 97:99
115 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil olunan Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle.
4 63 596:598
116 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in aramalara dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/801)
5 79 465:466
117 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı münasebetiyle
5 79 429:430
118 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve dört arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle bu kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar konusunda bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
6 89 231:233
119 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Üçüncü Beş Yıllık (1973-1977)-Kalkınma Plânı münasebetiyle
6 92 358:360
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
120 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Şili'yi ziyaret edecek olan Parlâmento heyetine katılacak bağımsız üyenin seçimi konusunda Başkanlık Divanının almış olduğu kararın uygun bulunduğuna, ancak en uygun yolun bağımsız üyelerin toplanıp kendi aralarında bir seçim yapması olduğuna dair gündem dışı
7 11 317
121 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
8 22 119:122
122 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1973 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 25 575:577
123 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1973 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 26 686:687
124 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1975 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 29 302:303
125 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, 12 Ocak 1973 tarihli bir günlük gazetede çıkan yazıya dair (7/111)
9 32 619
126 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Petrol Reformu Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 33 693:694
127 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : TC Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148. maddelerinin bazı fıkralarının değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 397 TBMM Üyesinin teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni münasebetiyle
10 38 74:76
128 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Savunma Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, 12 Ocak 1973 tarihli bir günlük gazetede çıkan yazıya dair soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/111)
10 50 497:501
129 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Başbakan Naim Talû tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı münasebetiyle
11 58 52:53
130 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 64 221:223
131 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
12 77 665:667
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
132 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, Ahmet Hamdı Dinler ile Yaşar Uçar adındaki şahısların hapis cezalarına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Hayrı Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı(7 /164)
13 7 184:186
133 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in, Adana Cezaevindeki hükümlülere dair (7/183)
13 18 270
134 Yazılı Sorular Ve Cevapları FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, kıdem tazminatına dair soru Önergesi ve Çalışma Bakanı Önder Sav'ın yazılı cevabı. (7/204)
14 40 54
14 43 101:102
135 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Maliye Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, kıdem tazminatı borçlarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı (7/203)
14 40 54
14 46 153:154
136 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ticaret Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, kıdem tazminatı borçlarına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/202)
14 40 54
14 42 92:93
137 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi münasebetiyle
14 50 310:312
138 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
16 58 179:181
139 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ticaret Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, Kıdem tazminatına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/244)
17 66 107
17 68 148:149
140 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Maliye Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, Sosyal Sigorta primlerine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/258)
17 67 127
17 72 282
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
141 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1975 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle.
19 27 208:209
142 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 23.3.1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, çıkarılan 13.2.1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 39 132:134
143 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi.
21 49 518:520
144 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
22 65 409:410
145 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : 1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 26. maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 7. fıkrasının değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
23 73 121:123
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
146 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in Avrupa'da bulunan işçilerimize ve Frankfurt Konsolosuna dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, yazılı cevabı. (7/396)
24 1 51:52
24 2 87
147 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, Almanya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 12 Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Avrupa Sosyal Yardım Anlaşmasına dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/395)
24 2 87
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
148 Söz Alanlar FATMA HİKMET İŞMEN (CUMHURİYET SENATOSU KOCAELİ ÜYESİ) : Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
4 42 136:138
4 54 380:381
1 2