Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
30. Birleşim 15 Aralık 2014 Pazartesi

Akademisi, değişen şartlara uyum sağlamak amacıyla, demokrasi standartları yüksek ülkelerdeki polis eğitimleri de dikkate alınarak yeniden yapılanma sürecinden geçirilecektir. Sivil, demokratik değerleri içselleştirmiş ve insan haklarına saygılı polis memurları ve amirleri yetiştirmek için, daha da fazlasını gerçekleştirmek için bu reform sürecini önemsiyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı personel yapısının uzmanlaştırılması çalışmaları ise devam etmektedir. Bugün itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı personelinin yüzde 35'i profesyonel görevlilerden oluşmaktadır. 2015 ve sonrasında uzman personel alımına devam edilerek profesyonelleşme oranı yükseltilecektir.

Hükûmet olarak temel insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, son on iki yılda çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Suç ve suçluyla mücadelede insan hakları ihlallerine konu olan uygulamaların üzerine şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir kararlılıkla gidilecektir. İnsan hakları ihlali iddialarına konu olan görevliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler hiçbir müsamahaya yer vermeyecek şekilde yürütülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığım bünyesindeki Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı İnsan Hakları İhlalleri İnceleme Bürosuna intikal eden insan hakkı ihlali iddiaları bu konuda kurs görmüş, eğitim almış mülkiye müfettişleri marifetiyle incelenmektedir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan güvenlik personeliyle ilgili şikâyetlerin daha etkili soruşturulması ve izlenmesi için genel kolluk gözetimi komisyonu kurulmasına ilişkin kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüşülmüş ve Genel Kurul gündemine getirilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet olarak güvenlik hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla iç güvenlik birimlerimizin her türlü bina, araç gereç ve diğer ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına özel önem veriyoruz. Bakanlık olarak, işlenen suçların hızlı bir şekilde aydınlatılması amacıyla modern, bilimsel metot ve teknikler kullanılarak delilden sanığa ulaşılması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir husustur. Bu itibarla, güvenlik birimlerimizin en yeni teknolojilerden azami derecede istifade etmelerine özel önem vermekteyiz. Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük yararını gördüğümüz MOBESE sistemini ülkemizin her yanında yaygınlaştırdık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörizm ülkemizin yıllardır mücadele ettiği en önemli güvenlik sorunlarının başında gelmektedir. Terörizm sorununu ortadan kaldırmaya yönelik etkin mücadele yöntemleri üzerinde çalışmakta olan Hükûmetimiz, bu alanda üst düzeyde bir koordinasyon ve iş birliği ihtiyacının karşılanması amacıyla strateji ve politikalar geliştirmektedir. 2002 yılından itibaren kararlı bir şekilde uygulanan demokratikleşme adımlarının bir devamı olarak daha güçlü, demokratik, özgür ve huzurlu bir Türkiye için çözüm süreci hayata geçirilmiştir. Ülkemizin on iki yıllık demokratikleşme birikimi üzerine inşa edilen çözüm sürecinin nihai hedefi terörün tamamen sona erdirilmesi, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin ileri demokrasi hedefine ulaşmasıdır. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamını sürdürmek, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak Hükûmetimiz döneminde kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına tevdi edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlık olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmekteyiz. Şehit ve malul yakınları ile çalışabilecek durumdaki malullerin işe yerleştirilme işlemleri 1996-2014 yılları arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde toplam 16.502 hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmiştir. Terörle Mücadele Kanunu gereğince Bakanlığımızca yürütülen şehit ve malul yakınları ile çalışabilecek durumdaki malullerin işe yerleştirilme iş ve işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.

Köy korucuları dâhil Bakanlığımız mensuplarından terörle mücadelede şehit olanların yakınları ile yaralananlara tazminat ödenmektedir. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince, 2013 yılında 2 milyon 259 bin TL, 2014 yılında da -kasım ayı sonu itibarıyla- 2 milyon 696 bin TL nakdi tazminat ödemesi yapılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde Türkiye'de 51 il özel idaresi, 1.396 belediye, 18.335 köy bulunmaktadır. 1.396 belediyenin 30'u büyükşehir belediyesi, 51'i il belediyesi, 519'u büyükşehir ilçe belediyesi, 400'ü ilçe belediyesi, 396'sı belde belediyesidir. 30 Mart 2014 mahallî idareler seçimleri sonucunda ülkemizdeki nüfusun yüzde 93'ü belediye sınırları içerisinde, yüzde 7'si belediye sınırları dışında yaşamaktadır.

90