Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
61. Birleşim 18 Ocak 2017 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 103 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika daha süre veriyorum, tamamlayın.

OSMAN BAYDEMİR (Devamla) - …birlikte yaşam için, eşitlik için "Hayır"da buluşmaya ve bir dikta rejiminin inşası önünde hep birlikte demokratik yol ve yöntemlerle karşı durmaya davet ediyorum. Gelin "Hayır"larda buluşalım, gelin çocuklarımıza, gelecek kuşaklara barışı miras bırakalım, gelin bir kez daha kurucu meclis perspektifiyle hareket edelim ve bu ülkenin Kürt'ünün de, Türk'ünün de, Alevi'sinin de, Sünni'sinin de tümünün içerisinde yer alacağı yeni bir anayasayı, barışın anayasasını hep birlikte inşa edelim.

En derin saygılarımı sunuyorum, "Hayır"lı akşamlar diliyorum, "Hayır"lı gelecekler diliyorum. Yaşasın özgürlük, eşitlik, adalet! "…"(X)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baydemir.

Önergeyi oylarınıza sunacağım…

III.- YOKLAMA

(HDP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yoklama talebimiz var Sayın Başkan.

BAŞKAN - Yalnız yoklama talebi var.

Sayın Yıldırım, Sayın Buldan, Sayın Sancar, Sayın Danış Beştaş, Sayın Tan, Sayın Yıldırım, Sayın Yiğitalp, Sayın Kaya, Sayın Atalan, Sayın Doğan, Sayın Özgökçe, Sayın Uca, Sayın Özkan Çelik, Sayın Irgat, Sayın Gaydalı, Sayın Baydemir, Sayın Dora, Sayın Önlü, Sayın Toğrul, Sayın Yıldırım.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447 ve 447'ye 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Bütün milletvekillerinden özellikle şu ricada buluyorum: Bir kere, herkes lütfen yerine otursun. Görevli arkadaşların dışındaki herkes lütfen yerlerine otursunlar, rica ediyorum. Divan üyesi arkadaşlar görevlidir, lütfen yerlerinde yer alsınlar.

Sayın Şahin, lütfen yerinize oturur musunuz.

Sayın Filiz, bütün arkadaşlar, lütfen yerlerine oturabilir mi.

Herkes lütfen yerine otursun, şimdi bir açıklama yapmak zorundayım.

Sayın milletvekilleri, şimdi teklifin 1'inci maddesinin gizli oylamasına başlıyoruz.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden Komisyon sırasındaki kâtip üyeler, Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekilini.... (Gürültüler)

Sayın milletvekilleri, biraz sessiz olabilir misiniz. Yani her kürsüye çıkan bu işin çok önemli olduğunu söylüyor ama işi icra ettiğimiz zaman bir gürültü içinde işlemimizi yapamıyoruz, lütfen.

...ad defterinde işaretleyerek kendisine biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile bu oylamaya özel mühürlü zarf verilecektir. Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır.

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olan kabul, kırmızı olan ret, yeşil olan ise çekimser oyu ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye, adını ad defterine işaretlettikten sonra ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak ve diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare, oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan, benim sağımda ve solumda bulunan oy kutularına atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir.

Sayın milletvekilleri, ilini okuduğumuz sayın milletvekilinin her iki tarafta da kalabalık yapmadan sıraya girerek okuduğum biçimde oylarını kullanmalarını rica ediyorum ve Adana

49

ilinden gizli oylamaya başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sayın Başkan, ismi okunmayanlar da geliyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen… Takip ediyoruz biz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

Diyarbakır

Nursel Aydoğan…

FELEKNAS UCA (Diyarbakır) - Rehin.

İdris Baluken…

FELEKNAS UCA (Diyarbakır) - Rehin.

Çağlar Demirel…

FELEKNAS UCA (Diyarbakır) - Rehin.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sayın Başkan, kabinlere girmiyorlar.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, milletvekilleri gayet sakin oy kullanıyorlar. Problem yok, ben buradan izliyorum.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Kabinlere girmiyorlar Sayın Başkan!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakıyorum ben, lütfen…

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, gizliliği ihlal ediyorlar!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kurallara uyalım lütfen.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - O zaman kabinleri kaldırın, kaldırın kabinleri! Kardeşim, on beş gündür koca adamlara bir oy kullanmayı öğretemedik ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Efendim, örneğin Salih Fırat dümdüz geçti, açık oy kullandı.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir dakika… Okuduğum usule uygun oy kullanmanızı rica ediyorum. Lütfen…

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kutuların önünde fotoğraf çektirmemeye de özen gösterin lütfen.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Açık oy kullanılıyor Sayın Başkan.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Naci Ağbal dümdüz geçti.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bak, bak, bak, bak!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen oy kullanmayan milletvekilleri yerinde otursun! Lütfen…

(Oyların toplanmasına devam edildi)

LEVENT GÖK (Anakara) - Sayın Başkan, kimse girmiyor kabine, kimse girmiyor kabine! Sayın Başkan, kabinlere kimse girmiyor!

ORHAN KARASAYAR (Hatay) - Levent Bey, sen rahat ol!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şaban Dişli kabine girmeden kullandı!

Bitlis milletvekilimiz Sayın Vedat Demiröz dümdüz geçti, açık oy kullandı.

Galip Ensarioğlu Bey dümdüz geçti, dümdüz; dışarıda kullandı.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen herkes yerine oturabilir mi?

VELİ AĞBABA (Malatya) - İstanbul Milletvekili Osman Bey açık geçti.

BAŞKAN - Başladığımız gibi devam edelim lütfen. Daha sakin sakin oyumuzu kullanalım lütfen.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İsmet Uçma açık oy kullandı.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, açık oy kullanıyorlar, bakın bakın!

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Başkan, kabine girmiyorlar Sayın Başkan!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Nerede yazıyor, nerede yazıyor "kabin"?

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Açık oy kullanıyorlar Sayın Başkan!

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSA ÇAM (İzmir) - Bekir Bozdağ girmedi kabine, girmedi Bekir Bozdağ.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Açık oy kullanılıyor Sayın Başkan, açık oy.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Mustafa Köse Açık oy kullandı.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Fatih Şahin açık oy kullandı.

Sayın Abdulhamit Gül Açık oy kullandı.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Açık oy kullanılıyor Sayın Başkan.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hilmi Bilgin açık…

Gökçen Hanım açık oy kullandı.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Açık oy kullanılıyor Sayın Başkan, kabine girilmiyor.

50

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki